WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

функцій і має право без доручення здійснювати діяльність від імені Банку.
Виконуючи свої функції, Правління Банку:
* організує роботу Правління Банку;
* видає накази, інструкції інші нормативні документи з питань діяльності Банку;
* розпорядження відповідно чинного законодавства майном і коштами Банку, представляє Банк у всіх організаціях як в Україні, так і за її межами, встановлює порядок підписання договорів, інших угод і зобов'язань і видачі доручень від імені Банку;
* затверджує штатний розклад, апарату Банку, а також положення про його структурні підрозділи;
* призначає і звільняє посадових осіб Банку згідно з переліком посадових осіб, визначеним Радою Банку, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які особливо відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення;
* розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління Банку;
* має право доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів апарату Правління Банку і підвідомчих Банку установ і організацій.
В Кримській АР, областях, м.Києві, районах керівництво відповідними управліннями або відділеннями Банку здійснюють начальники управлінь або керуючі відділеннями, які призначаються вищестоящими органами Банку з числа осіб, які мають досвід практичної роботи в установах Банку, планових або фінансових органах не менше трьох років.
Управління і відділення Банку користуються правом юридичні особи від імені Банку, мають баланс, який входить до балансу Банку і здійснюють свою діяльність на основі положення про ці установи, що затверджуються Радою Банку.
Управління і відділення банку виконують усі операції, передбачені даним Статутом, і мають право:
* передавати грошові кошти, залучені ними, за плату Національному банку, а також використовувати їх для кредитування населення та здійснення інших банківських операцій;
* встановлювати на договірній основі розміри комісійної винагороди за послуги, що надаються;
* вести переговори і здійснювати співробітництво з іноземними фізичними та юридичними особами у встановленому законом порядку;
* приймати участь у встановленому порядку у створенні і діяльності спільних підприємств, компаній, банків, акціонерних та інших юридичних осіб в Україні та за кордоном.
Управління Банку мають право у встановленому Правлінням Банку порядку відкривати та закривати відділення. Відділення Банку за угодою з управлінням Банку мають право відкривати та закривати філіали.
Компетенція, відповідальність, функції та інші питання діяльності установ банку визначаються в Положенні про установи Банку.
Режим роботи установ визначається відділенням Банку у встановленому порядку.
У зв'язку з проведенням індексації і нарахуванням процентів операції по вкладам населення в перші три робочі дні нового року установами Банку не здійснюються.
Установи Банку ведуть бухгалтерський облік і подають звітність відповідно до загальних Правил, що встановлюються Національним банком України для комерційних банків.
Конкретний порядок бухгалтерського обліку, звітності і документообороту по операціях в Банку встановлюється Правлінням Банку з урахуванням вимог відомчих документів.
Операційним роком Банку вважається період з 1 січня по 31 грудня включно.
Банк складає річний баланс та звіт прибутків, збитків по формах і в строки, що встановлені Національним Банком України.
Порядок списання з балансу Банку встановлюється Радою Банку, якщо інший порядок списання не передбаченими законодавством.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю установ Банку здійснюється його ревізійним апаратом у порядку, встановленому Радою Банку.
Контроль за додержанням Банком банківського законодавства України, економічних нормативів та інших нормативних актів, що стосуються діяльності Банку, здійснюється Національним банком України.
Часткове делегування повноважень Банком може здійснюватися шляхом укладення відповідних угод за рішенням Ради Банку.
Банк може бути ліквідовано або реорганізовано шляхом прийняття відповідного Закону України. У разі реорганізації Банку його майно передається правонаступнику, вказаному в цьому Законі.
§ 2.2. Аналіз ефективності діяльності державного спеціалізованого Ощадного банку України Путильського відділення 6799 Чернівецької області.
Аналіз банківської діяльності охоплює чотири основні етапи:
1. Звичайне зіставлення діяльності банку за визначений період з базовим періодом.
2. Оцінка питомої ваги кожної активної та пасивної статей балансу в загальному об'ємі відповідно активів і пасивів, а також аналіз питомої ваги об'єму доходів, що отримуються від кожного виду діяльності в загальній сумі доходу.
3. Аналіз змін по основних банківських рахунках за допомогою індексного методу.
4. Аналіз діяльності за допомогою коефіцієнтів, й тому числі коефіцієнтів ліквідності.
На першому етапі здійснюється загальний огляд змін по рахунках в абсолютних величинах, зіставляються залишки на визначену дату із аналогічними даними за минулий період. Ми можемо дати тільки загальну картину банківських операцій та їх дохідності, але не показуємо ні причини, ні глибину змін, що відбуваються. Це ми здійснюємо на наступних етапах аналізу.
На другому етапі ми конкретизуємо зміни по активних і пасивних рахунках з точки зору їх питомої ваги в загальному об'ємі активів і пасивів банку. За допомогою цього аналізу ми можемо визначити пропорції міжрозрахунками, виявити тенденції в їх змінах, і нарешті прослідкувати як і в якій мірі ці зміни вплинуть на загальний об'єм прибутку банку. Мета даного аналітичного етапу - звузити численні об'єкти аналізу до основних, які впливають найбільшим чином на прибутки, щоб в подальшому ці об'єкти проаналізувати більш досконало.
Таблиця 1.
Склад і структура активів та пасивів Ощадного банку Путильського відділення № 6799 за 1998-1999 рр.
№ п/п Статті балансу Сума активів і пасивів, грн. Структура активів і пасивів, %
1998 рік 1999 рік 1998 рік 1999 рік
1. 2. 3. 4. 5.
1.Активи
1. Каса 14386 17849 5.103 6.912
2. Кошти на резервному розрахунку в Держбанку
3. Розрахунки банку в банках-кореспонд.
4. Кредити надані банком:
а) короткострокові
б) довгострокові
59503
15346
5227
21065
21.105
5.443
2.024
8.158
5. Цінні папери та акції, придбані банком
14
68100
0.005
26.372
6. Основні засоби та капіталовкладення
83833
33431
29.734
12.946
7. Дебітори 9728 11129 29.734 4.310
8. Інші активи 99125 101428 35.160 39.278
Всього актив: 281935 258229 100 100
2.Пасив
9. Фонди банку та кошти прирівняні до них
87824
59723
31.150
23.128
10. Кореспондентські рахунки інших банків
-
-
-
-
11. Розрахункові та поточні рахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...