WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

законом випадках розгляду прав про конфіскацію майна;
* рішень судів (постанов народних судів), в провадженні яких знаходять цивільні справи, що витікають з кримінальних справ, справи про стягнення аліментів (при відсутності заробітку або іншого майна, на яке можна звернути стягнення), або про розділ вкладу, який є спільним майном подружжя.
Стягнення на грошові кошти та інші цінності громадян може бути звернено на підставі вироку або рішення суду, яким задоволено цивільний позов, що випливає з кримінальної справи, рішення суду чи постанови народного судді про стягнення аліментів (при відсутності заробітку або іншого майна, на яке можна звернути стягнення), або рішення суду про розділ вкладу, який є спільним майном подружжя.
Конфіскація грошових коштів та інших цінностей громадян може бути проведена на підставі вироку, що набрав чинності, або постанови про конфіскацію майна, винесеної відповідно до чинного законодавства.
При відсутності у суду, органів попереднього слідства, дізнання, нотаріату, данник про місцезнаходження рахунків по вкладах або збережень інших видів, їх Банком не проводиться.
Особи, що працюють в установах Банку або проводять у них ревізії та обстеження, а також посадові особи судів, органів попереднього слідства, органів дізнання і державних нотаріальних контор, що порушили вимоги про збереження таємниці вкладів і збережень інших видів, притягаються до відповідальності, встановленої законодавством.
Банк та його устави несуть відповідальність за шкоду, заподіяну клієнтам у випадках, якщо вона нанесена з вини Банку. Шкода відшкодовується відповідно до цивільного законодавства держави.
Банк не приймає претензій клієнтів по здійснених операціях, якщо закінчився строк зберігання банківських документів, а також при втраті банківських документів внаслідок неналежного їх зберігання або порушення правил оформлення і здійснення грошових операцій клієнтом.
Власні кошти Банку складаються з фондів :
* статутний;
* резервний;
* фонд виробничого і соціального розвитку;
* фонд матеріального заохочення.
В Банку, за рішенням Ради Банку можуть бути створені також інші фонди. Положення про порядок стороння і використання фондів затверджується Радою Банку.
Початковий статутний фонд Банку визначається у розмірі 500 млн. гривнів і є забезпеченням його зобов'язань.
Зміна розміру статутного фонду проводиться Радою Банку за пропозицією Управління банку.
Статутний фонд Банку збільшується в міру розвитку його діяльності за рахунок відрахувань від прибутку.
Резервний (запасний) фонд утворюються за рахунок відрахувань (не менше 5%) від прибутку Банку до досягнення ним розміру статутного фонду. Резервний Фонд призначається для покриття можливих збитків по операції Банку.
Основні кошти Банку складає вартість будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів та іншого майна, що належить Банку і відноситься до основних коштів.
Прибуток Банку створюється внаслідок фінансово-господарської та комерційної діяльності, як результат перевищення доходів від проведення банківських операцій над здійсненими витратами.
З балансового прибутку Банку виплачуються передбачені законодавством податки та інші платежі в бюджет. Прибуток Банку, що залишився після цих виплат використовується в порядку, визначеному Радою Банку.
Кредитні ресурси Банку складаються з коштів статутного та інших фондів, нерозподіленого прибутку, залишків коштів на рахунках клієнтів, депозитів різних банків та інших власних і залучених коштів.
Використання кредитних ресурсів Банку забезпечується заставою, поручительством, гарантією, страхуванням та іншими способами забезпечення кредитних зобов'язань, передбаченими законодавством і договорами Банку з клієнтами.
Банк з усіма своїми установами є єдиною системою і організовує свою роботу на основі поєднання, колегіальності і єдиноначальності в обговоренні питань керівництва діяльністю Банку.
Вищим органом управління Банку є Рада Банку.
Рада Банку:
* затверджує Статут Банку і вносить зміни в нього з послідуючою реєстрацією у Національному банку України в установленому порядку;
* обирає Голову, першого заступника і заступників Голови та членів Правління Банку;
* заслуховує звіт про діяльність Правління і затверджує зведений баланс Банку;
* вирішує основні питання, процентної і кредитної політики Банку - розглядає інші питання діяльності Банку.
Рішення Ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше як 3/4 її членів.
Постійно діючим виконавчим органом Ради Банку є правління, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Банку і несе відповідальність за ефективність його роботи.
Правління складається з Голови Правління, першого заступника і заступників Голови та членів Правління, які обираються з числа осіб, що мають досвід практичної роботи в установах банків не менш як 3 - 5 років.
Члени правління несуть персональну відповідальність за шкоду, заподіяну Банку в результаті їх неправильних рішень.
Правління Банку:
* організує виконання рішень Ради Банку;
* розглядає проекти нормативно-методичних документів по обслуговуванню клієнтів Банку, визначає заходи щодо розвитку і удосконалення ощадної справи, безготівкових розрахунків, кредитування позичкозаймачів, вирішує кадрові питання;
* організує господарсько-комерційний розрахунок, методологію, прогнозування, обліку та звітності внутрішньобанківського контролю, забезпечення касового обслуговування і збереження цінностей Банку, автоматизації банківських операцій;
* розглядає проект зведених розрахункових кредитних і фінансових платежівБанку, річні звіти, баланси підвідомчих установ та зведений баланс Банку;
* визначає структуру, штати, чисельність, умови і розміри оплати праці апарату банку, а також систему оплати праці і матеріального стимулювання в його установах;
* розглядає матеріали ревізій і перевірок, звіти керівників установ Банку і приймає по них рішення;
* контролює додержання законодавства в Банку і його установах;
* визначає організаційну структуру, створює в установленому порядку установи Банку і представництва, а також реорганізовує і ліквідує їх;
* виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Банку;
* розглядає проекти наказів, інструкцій та інших вказівок Банку і приймає по них рішення;
* вирішує інші питання діяльності Банку, крім тих, що входять до компетенції Ради Банку.
Правління діє в межах своєї компетенції й підзвітне Раді Банку.
Правління Банку має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як 2/3 членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів членів Правління, які приймають участь в засіданні. При рівній кількості голосів, голос головуючого на Правлінні є вирішальним.
Рішення Правління проводиться в життя, як правило, постановами та наказами Голови Правління.
Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за виконання покладених на Банк

 
 

Цікаве

Загрузка...