WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Капітал банку та методи його оцінки - Курсова робота

Капітал банку та методи його оцінки - Курсова робота

капіталу, що його банк має змогу залучити за рахунок нерозподіленого прибутку;
4) оцінювання та вибір найприйнятнішого зовнішнього джерела поповнення
капіталу на підставі аналізу ринкових умов, прав та інтересів власників,
прогнозів щодо майбутньої прибутковості банку.
Вітчизняні банки відчувають дедалі більшу потребу в збільшенні обсягів капіталу, тому планування перспектив розвитку капітальної бази розглядається як одне з основних питань менеджменту.
Висновки
Розглядаючи таку цікаву тему у банківській діяльності як капітал банку та методи його оцінки, у курсовій роботі ми намагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності в ВАТ КБ "Надра".
Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами, ми прагнули як найповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати на майбутнє діяльність банку.
У своїй роботі ми не претендуємо на вичерпність, позаяк така тема є дуже багатогранна, зачіпає багато аспектів банківської діяльності, які тут не були розглянуті. Але ми старались висвітлити один бік цієї глибокої теми, аналізуючи фінансовий стан ВАТ КБ "Надра" .
У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти капіталу банку, сутність значення , джерела його формування. У другому розділі через аналіз виконання економічних нормативів ВАТ КБ "Надра" проводили аналіз банківського капі-талу через практичне застосування вищезгаданих показників. У третьому розділі на основі теоретичних розробок і практичних впроваджень ми робили деякі висновки, пропонуючи напрямки вдосконалення роботи даної сфери банківської діяльності.
Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди. Треба враховувати дію зовнішніх факторів, які впливають об'єктивно на банківську діяльність. Якщо внутрішні фактори ми ще можемо якось регулювати чи керувати ними, то зовнішні фактори дуже мало піддаються впливу зі сторони окремих банків. Але банки працюють у сфері керованого ризику. Тому, ми вважаємо, що за допомогою різних методів запобігання ризикам: хеджування, ф'ючерсних, опціонних контрактів можна якщо не нівелювати, то хоча б зменшити до мінімуму непередбачувані і небажані ризикові ситуації.
Також для банків зараз актуально забезпечити ринкову дисципліну. До-тримання її має бути обов'язкове всіма суб'єктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які самі всановимо і самі будемо їх дотримуватися, зможемо ста-білізувати банківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Для вирі-шення цього завдання у третьому розділі курсової роботи ми запропонували деякі напрямки вдосконалення роботи банку у цьому питанні. На наш погляд, їх практичне впровадження повинно дати свої позитивні результати. Це не спонукає банки до розширення своєї діяльності, вбиває в корені всі нові починання та ідеї. Тому важливо звернути увагу насамперед на потреби банків, на те, як ефективно забезпечити їхню діяльність, щоб добре працювала національна економіка.
Список використаних літературних джерел
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 -
III // Урядовий кур'єр. - 2001. - №8. - 17 січня
2. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності // Вісник НБУ -2003.-
№2.- 83с
3. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І.Тиркала. -
Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314с. - (Серія "Банки і біржі")
4. Банківський менеджмент: Навч. Посіб. Для вищ. Навч. Закл. / О.
Кириченко, І. Гіленко, А.Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671с
5. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник - К.: Видави. Центр
"Академія", 2001. - 320с. (Альма - матер)
6. Довгань Ж. Банківський капітал: суть і значення // Вісник НБУ. -1998. -
липень. - с. 18-21
7. КочетковВ.Н. Аналіз банківської діяльності/МАУП. -К.:МАУП, 1999, 122с
8. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2001 р. // Вісник НБУ.-
2002.-№3.-с. 2-19
9. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2001 р. // Вісник НБУ. -
2002.-№3.-с.2-19
10. Ю.Примостка Л.О. Банківський менеджмент: Хеджування фінансових ризиків: Навч. Посібник. - К: КНЕХ, 1998. - 108с
Баланс ВАТ КБ "Надра".
на 1 січня 2003 року
(тис.грн.)
Рядок Найменування статті на 1.01.2003р. на
1.01.2002р.
АКТИВИ
1 Грошові кошти та залишки в НБУ 143352 59060
2 Казначейські та інпп цінш папери, що рефінансуються НБУ та цінні папери, емітовані НБУ 10002 31709
3 Кошти в інших банках 521553 362313
4 Цінні папери на продаж 574 1592
5 Кредити та заборгованість клієнтів 1519028 996594
6 Інвестиційні цінні папери 22101 1305
7 Довгострокові інвестиції до асощйованих'комтшній та дочірніх установ 1078 152 2
8 Основні засоби та нематеріальні активи 76315 60918
9 Нараховані доходи до отримання 47427 17083
10 Інші активи 23880 15675
11 Усього активів 2365311 1547770
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
12 Кошти банків 719261 325172
13 Кошти клієнтів 1264588 757116
14 Інші депозити 95631 221369
15 Боргові цінні папери, емітовані банком 11858 212
16 Нараховані витрати до сплати 25430 13613
17 Інші зобов'язання 46155 34644
18 Усього зобов'язань 2162923 1352126
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
19 Статутний капітал 54940 54940
20 Капіталізовані дивіденди 0 0
21 Акції, викуплені в акціонерів 0 0
22 Емісійні різниці 82864 82864
23 Резерви та фондибанку 4596 3974
24 Результати переоцінки основних засобів і нематеріальних активів 403 403
25 Результат минулих років 52291 41013
26 у тому числі сума преоцінки -. у разі вибуття необоротних активів 0 0
27 Прибуток минулого року, що очікує затвердження 0 12450
28 Збитки минулого року, що очікують затвердження 0 0
29 Результат поточного року 7294 0
30 Усього власного капіталу 202388 195644
31 Усього пасивів 2365311 1547770
Додаток № 2
Звіт про фінансові результати ВАТ КБ "НАДРА"
за 2002 рік
(тис.грн.)
Рядок Найменування статті на 01.01. 2003 року на 01.01. 2002 року
1 Чистий процентний дохід 67825 39640
2 Чистий комісійний дохід 21866 13961
3 Дивідендний дохід 24 1024
4 Чистий торговельний дохід 9663 12182
5 Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 31 23
6 Прибуток від довгострокових "кладень в асоційовані й дочірні установи та інших інвестицій 0 0
7 інший операційний дохід 890 1116
8 Усього доходів 100299 67947
9 Загальноадміністративні витрати (39897) (44486)
10 Витрати на персонал (18643) (12734)
11 Прибуток від операцій 41759 10727
12 Чисті витрати на формування резервів (34362) (7881)
13 Прибуток до оподаткування 7397 2486
14 Податок на прибуток (188) (504)
15 Прибуток після оподаткування 7209 2342
16 Непередбачені доходи/витрати 85 1619
17 Чистий прибуток/збиток банку 7294 3961
18 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 1,33 0
19 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 1,33 0
Перший Віце-Президент ВАТ КБ "Надра"
Головний бухгалтер ВАТ КБ "Надра"

 
 

Цікаве

Загрузка...