WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Капітал банку та методи його оцінки - Курсова робота

Капітал банку та методи його оцінки - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Капітал банку та методи його оцінки.
Зміст
Вступ
1. Капітал банку : суть значення , джерела його формування та напрямки
використання
2. Методика розрахунку банківського капіталу, його аналіз і оцінка
3. Шляхи оптимізації капіталу комерційного банку
Висновки
Використані літературні джерела
Додатки
ВСТУП
Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перероз-поділі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, спри-яють зростанню продуктивності суспільної праці.
Ресурси комерційних банків (банківські ресурси) звичайно визначають як сукупність власних, запозичених і залучених коштів, які є в розпорядженні банку і визначають як сукупність власних і залучених банками в результаті проведення пасивних, а також активно-пасивних операцій (в частині перевищення пасиву над активом), і ті, які використовуються для активних операцій банків.
Разом з тим розгляд ресурсної бази комерційних банків необхідно пов'язати з межами використання мобілізованих в банку джерел грошових засобів для надання кредиту і здійснення інших операцій. Проблема полягає в тому, що не вся сукупність мобілізованих в банку засобів вільна для здійснення активних операцій банку.
Роль акціонерного капіталу полягає в тому, що він є основним джерелом коштів для забезпечення витрат в процесі створення банку, а також виступає гарантією платежів банку за своїми зобов'язаннями.
Резервний капітал (фонд) комерційного банку утворюється за рахунок щорічних відрахувань.
Власні ресурси (капітал) комерційного банку є основою для залучення інших ресурсів суб'єктів ринку і необхідною умовою розвитку банку. До складу власних ресурсів комерційного банку входять:
o акціонерний капітал(статутний фонд);
o резервний капітал;
o нерозподілений прибуток;
o довгострокові боргові зобов'язання.
Акціонерний капітал (статутний фонд) формується за рахунок мобілізації комерційним банком коштів від випуску і розміщення власних акцій. Величина статутного фонду дорівнює сумі прибутку, розмір яких визначається загальними зборами акціонерів банку. Основним призначенням резервного фонду є покриття втрат, які виникають у процесі діяльності банку.
Резервний капітал банку - це гро шові ресурст, що резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат спеціальних потреб та покриття збитків.
Нерозподілений прибуток комерційного банку - це частина прибутку, що залишається у розпорядженні банку після сплати податків, дивідендів акціонерам та відрахувань до резервного фонду.
Пасивні операції комерційних банків - це операції, пов'язані з формуванням банками своїх ресурсів.
Банківські ресурси - це сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.
Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання банкісь-ких ресурсів.
У своїй курсовій роботі ми намагаємося показати деякі аспекти цієї широкої теми, що стосується оцінки капіталу банку.
Оцінка методів управління капіталом із точки зору ефективності діяльності є встановленням порядку роботи, методів контролю, дотримання існуючих нормативних актів та чинного законодавства. Отже оцінка банківського капіталу є потрібною як для керівництва банку, щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера.
1. Капітал банку : суть, значення , джерела його формування та напрямки використання.
Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів. Ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Операції, з допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними.
Згідно з існуючими у банківській практиці традиціями, ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та позичені кошти. До власних ресурсів комерційних банків або до банківського капіталу належать фонди, які створю-ються банками для забезпечення фінансової сталості, комерційної і господарської діяльності, а також прибуток поточного і минулого років.
Структура банківського капіталу не є сталою за якісним складом і змінюється протягом року залежно від багатьох факторів, зокрема від якості активів, ви-користання прибутку, політики банку щодо забезпечення приросту капітальної бази тощо.
Частка власного капіталу комерційного банку у сукупних ресурсах невелика, тоді як у сфері матеріального виробництва співвідношення власного і позиченого капіталів інше. Так, для промислового підприємства вважається нормою, коли власний капітал становить 50% загального капіталу, для комерційного банку достатнім вважається 10-12%. Це зумовлено специфікою банківської діяльності. Банк користується переважно чужими коштами, а власні кошти призначені передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал комерційного банку виконує в основному захисну функцію. Функція ж забезпечення оперативної діяльності, яка для власних коштів підприємств сфери матеріального виробництва постає головною, для власного банківського капіталу є другорядною. Однак роль власного капіталу комерційного банку як джерела забезпечення його оперативної діяльності на перших порах після його утворення є досить відчутною. За рахунок власного капіталу фінансується придбання меблів, організаційної та комп'ютерної техніки, будівництво
або ореада банківських офісів, упровадження системи банківського захисту, банківських технологій і систем зв'язку.
Власний капітал комерційного банку може також використовуватися для участі у власності акціонерних та спільних підприємств.
Капітал комерційного банку складається із суми основного (капітал 1-го рівня) та додаткового капіталу (капітал 2-го рівня) за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів.
Основний капітал складається з:
o фактично сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку;
o дивідендів, які направлені на збільшення статутного капіталу;
o емісійних різниць(різниць між ціною первинного розміщення ак
цій та їх номінальною вартістю);
o резервних фондів, які створюються за рахунок прибутку банку;
o прибутку минулих років.
Додатковий капітал складається з:
o резервів під стандартну заборгованість інших банків;
o резервів під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам;
o загальних резервів;
o результату переоцінки основних засобів;
o поточнихдоходів.
До відвернень належать цінні папери в портфелі банку на інвестиції та вкладення в асоційовані та дочірні установи. Відрахування (мінусування) вар-тості основних засобів здійснюється тільки тоді, коли вони перевищують суму основного й

 
 

Цікаве

Загрузка...