WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Порядок формування економічних показників звітності - Реферат

Порядок формування економічних показників звітності - Реферат


Реферат на тему:
Порядок формування економічних показників звітності
НБУ запровадив нову технологію надання звітності, яка базується на економічних показниках. Згідно з цією технологією звітна інформація надається електронною поштою у вигляді файлів з певним набором значень економічних показників. Надані комерційними банками економічні показники звітності зберігаються в спеціальному сховищі даних, яке має назву електронного репозитарію.
Файли, розроблені на базі показників форм звітності, згруповані за періодичністю надання та економічною суттю показників. Кожний файл має двозначний цифровий ідентифікатор, у якому задіяні номери від 01 до 55. Вихідні документи за формами звітності формуватимуться із значень економічних показників того чи іншого файлу.
Звітність складається в одиницях, встановлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб були збережені правильність підсумків та повний набір даних статистичних звітів і балансу.
Звітність подається за певними схемами, коди яких містяться в довіднику кодів схем KOD_A011. Код схеми вказує на те, хто і кому подає звітність, та на ступінь її консолідації. Наприклад, якщо звітність подається філією, то код схеми знаходиться в межах 01-04 залежно від того, кому подається звіт(01-обласній дирекції банку, 02-головному банку як юридичній особі, 03-обласному управлінню НБУ, 04-ЦРП НБУ).
Звітність формується у вигляді файлів, які містять певні економічні показники. Кожний файл складається з однорідних показників. Перелік показників в розрізі кожного звітного файлу подається у довіднику показників EK_POK_1, структуру якого наведено в таблиці 7.3. (див. пункт 7.6).
Економiчний показник описується у вигляді певної формули, яка включає коди параметрів та формулу його підрахунку. Кожний параметр, який використовується для опису економічних показників, зберігається у відповідному довіднику, який характеризує розріз подання показника. Кодові позначення розрізів та довідники, які використовуються під час формування звітності, наведено в таблиці 7.2.
Економічний показник може бути сумою, кількістю, відсотковою ставкою i т. iн. Для опису показників звітності НБУ було розроблено штучну мову опису показників, яка заснована на кодових позначеннях параметрів. Кожний показник має свою формулу розрахунку.
Формула розрахунку економічного показника може включати суму за окремим балансовим рахунком (можливо, за іншим параметром) чи певну її підмножину або алгебраїчну суму групи рахунків.
Загальний опис формули розрахунку економічного показника складається з таких п'яти наступних частин:
Рис. 7.4.1. Структура формули розрахунку показника
Перша частина розрахунку показника містить параметр, що починається на літеру Т (див. табл. 7.1).
Ця частина опису зберігається в полі PRM1 довiдника показників EK_POK_1.
Друга частина визначає параметр показника та вказує на те, чи описується показник одним параметром чи їх групою. Якщо друга частина опису показника складається тільки із значення параметра, то вказується цей параметр. Для визначення, чи параметр підлягає передачі повністю чи лише його певна підмножина, необхідно дивитись третю частину опису параметра.
Якщо ж в показник входить група значень параметра, то пiсля параметра в дужках йде значення параметра або перелiк значень параметра, якi входять до пiдрахунку показника. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [=], [=2000,], [=], [2) F_01(#1). Цей параметр є полем довідника, у якому зберігаються можливі значення параметра, який створює економічний показник. Всі записи із значенням 1 або >2 або #1 відповідно в полі F_01 визначають цю підмножину.
Ця частина опису зберігається в полі PRM3 довiдника показників EK_POK_1.
Четверта частина вказує на розрізи параметра, якщо при формуванні показника вони використовуються не всі. В такому разі четверта частина опису складається з найменування параметра, за яким в дужках знаходиться перелiк можливих конкретних його значень. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [=], [<=], [#]. Перелiк значень параметра може роздiлятися одним iз знакiв [,], [:]. Перелiк параметрiв з конкретними значеннями роздiлятиметься знаком [,]. Наприклад, необхідно подати дані по рахунках тільки за кодами валюти 840 та 980 і тільки за резидентами, тоді опис буде мати вигляд: R030(840,980),K030(1).
Ця частина опису зберігається в полі PRM4 довiдника показників EK_POK_1.
П'ята частина опису пiдрахунку показника містить перелiк розрiзiв, в яких необхiдно подавати показник (розрiз кодiв валют, форм власностi, секторiв економiки, галузей економiки, груп валют, груп країн, кодiв строкiв, строковостi, резидентностi тощо). Перелiк розрiзiв роздiляється знаком [,]. Наприклад, якщо економiчний показник надається в розрiзi резидентностi, то його загальна сума буде подiлена на двi частини, одна з яких вiдноситься до резидентiв, друга - до нерезидентiв. У файлi для передачi цi двi частини показника будуть подаватися двома записами. Якщо до розрiзу резидентностi ще додати розрiз груп валют, то кожна з цих двох частин показника може подiлитися ще на три частини по групах валют. У файлi для передачi може бути шiсть записiв для цих частин показника. За кожним наступним розрiзом розподiл економiчного показника буде аналогiчним. Ця частина опису зберігається в полі PRM5 довiдника показників EK_POK_1.
Приклад 1. Для файла з кодом 03, коду показника 1310KGR - щоденна сума за мiжбанкiвськими наданими кредитами в розрiзi кодiв строкiв, груп валют та резидентностi, формула пiдрахунку має вигляд: T030 R020(1521,1523,1524,1525) S180,R031, K030, де:
перша частина опису - T030 - суми, поданi в гривневому еквiвалентi
друга частина опису - R020(1521,1523,1524,1525) - показник є алгебраїчною сумою рахункiв, зазначених в дужках;
п'ята частина опису - S180,R031,K030 - розріз кодів строків, груп валют та резидентності.
Таблиця кодів розрізів у кодах показників та довідників, які використовуються при описі економічних показників, має такий вигляд.
Таблиця 7.2
Код А016 Зміст розрізу Довідник Поле
ВBBB Балансовий рахунок KL_R020 R020
VVV Код валюти KL_R030 R030
G Група валюти KL_R031 R031
Z Параметр R011 KL_R011 R011
Y Група країн KL_К041 К041
S Сектор економіки KL_К071 К071
F Форма власності 1-го рівня KL_К081 К081
EE Код галузі економіки 2-го рівня KL_К091 К091
A Код галузі економіки 1-го рівня KL_К092 К092
K Код строку KL_S180 S180
X Строковість KL_S181 S181
R Резидентність KL_К030 К030
I Код строку прострочки (пролонгації) KL_S190 S190
W Місце емісії KL_К041 S120
P Параметр R013 KL_R013 R013
J Ознака бюджетної організації KL_К130 К130
NNN Символ бюджетної класифікації доходів KL_S230 S230
OOO Символ міністерств і відомств KL_К120 К120
CC Символ касових оборотів KL_D010 D010
LL Розділ видів економічноїдіяльності KL_К111 К111
HHHHHHHHHH Код банку- нерезидента RC_BNK B010
MMM Код країни KL_К040 К040
T Категорія ризику KL_S080 S080
Q Джерело кредитування KL_S200 S200
UUU Код ювілейної монети (для НБУ) KL_Z070 Z070
Література
1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1997. - 268 с.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. - М.: Церих, 1992. - 206 с.
4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997-1999 гг.
5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997-1999гг.
6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра,1998. - 344 с.
7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.

 
 

Цікаве

Загрузка...