WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Економічна сутність та методологія оперативного контролю - Реферат

Економічна сутність та методологія оперативного контролю - Реферат

бухгалтерського обліку. Цей спосіб застосовується при ревізіях, що призначаються за вимогою слідчих органів для перевірки збереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. Ревізію тих ланок фінансово-господарської діяльності, де найімовірнішими є порушення чи зловживання, слід проводити суцільним методом. До них належать операції з руху грошових коштів у касі, у підзвітних осіб і на рахунках у банку, дорогоцінних металів, інших особливо дорогих матеріальних цінностей. Несуцільне спостереження для перевірки масових господарських операцій щодо їх законності, відповідності і економічній доцільності, не правомірно називати використанням у ревізії вибіркового методу. У ревізійній практиці використовуються два варіанти несуцільного спостереження при ревізії масових господарських операцій: перевірка частини документів за всі місяці періоду, що ревізується; перевірка всіх документів даного виду за кілька місяців. Аналіз ревізійних матеріалів за ряд років показав, що кращим є перший варіант. При науково обґрунтованому відборі документів та облікових записів підвищується ймовірність розкриття порушень і недоліків, скорочуються терміни ревізій і знижується трудомісткість їх проведення. Проте якщо несуцільною перевіркою викриті серйозні порушення чи зловживання, то ревізія на даному етапі діяльності підприємства проводиться суцільним способом.
5. Зустрічна перевірка являє собою порівняння первинних документів чи облікових записів з однаковими чи взаємозамінними даними підприємств, установ та організацій, з якими підприємство, що ревізується, має господарські зв'язки. Наприклад, при необхідності зіставляються різноманітні екземпляри одних і тих самих первинних документів у постачальників і отримувачів товарно-матеріальних цінностей. Не менший інтерес для ревізії становить порівняння записів у картках складського обліку чи регістрах з обліку взаємних розрахунків у підприємства, що реалізується і його контрагентів. Особливо зростає роль зустрічних перевірок при ревізії діяльності виробничого об'єднання, коли дані первинного і бухгалтерського обліку руху виробничих запасів і готової продукції об'єднані у виробничих одиницях, а розрахункові відносини з постачальниками і покупцями централізовані в об'єднанні. У цих умовах виникає потреба під час ревізії порівняти показники первинних документів і облікових регістрів виробничих одиниць з даними, що є в головному підприємстві об'єднання.
6. Спосіб зворотного розрахунку полягає в попередньому експертному оцінюванні матеріальних запасів з метою наступного визначення (зворотним рахунком) величини необґрунтованого списання сировини та матеріалів на виробництво окремих видів продукції, які до часу ревізії більшою частиною чи повністю є на складах підприємства-виробника чи у його покупців. Способом зворотного розрахунку ревізори визначають кількість і вартість матеріалів, понаднормово віднесених на витрати виробництва. Для цього кількість фактично випущеної продукції даного виду за період, що передував ревізії, множать на різницю між фактичним списанням матеріалів на одиницю продукції і реальними нормами матеріальних витрат згідно з висновком експерта.
7. Оцінювання законності та обґрунтованості господарських операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку передбачає звіряння записів в облікових регістрах з виправдовуючими документами, а також даних облікових регістрів з показниками звітності (неправильна кореспонденція рахунків у частині обсягу здійснюваної операції; відсутність бухгалтерських записів в окремих первинних документах; зіставлення облікових записів, не підтверджених виправдовуючими документами; наявність записів в облікових документах з фальшивими документами; невідповідність облікових показників записам у головній книзі та інших облікових регістрів).
8. Порівняння являє собою зіставлення об'єктів контролю з метою визначення відповідності чи невідповідності між ними. Порівняння фактичних результатів із заздалегідь встановленими результатами - невід'ємний компонент будь-якої комплексної ревізії.
9. Методичні (технічні) прийоми економічного аналізу охоплюють прийоми аналізу, як середні та відносні величини, групування, індексний метод, розрахунок кореляційної залежності та інші економіко-математичні прийоми аналізу. Використовуються для виявлення симптомів негативних явищ, тому що навіть замасковане розкрадання та приписки завжди впливають на результати фінансово-господарської діяльності, викликаючи неузгодженість деяких взаємопов'язаних економічних показників та інші відхилення.
10. Прийоми та способи фактичного контролю - це вивчення фактичного стану об'єктів, що перевіряються за даними огляду їх в натурі (обміру, виваження, перерахунку, лабораторного аналізу та ін.). До прийомів фактичного контролю належать такі:
а) Інвентаризація - спосіб перевіряння фактичних залишків основних коштів, ТМЦ, грошових коштів та стану розрахунків, їх відповідності даним бухгалтерського обліку на певну дату. Залежно від ступеня охоплення господарських коштів розрізняють повні та часткові інвентаризації. Перші охоплюють всі види господарських коштів (основні засоби, ТМЦ, грошові кошти та розрахунки), що знаходяться як у виробничих підрозділах, так і в його непромислових господарствах; другі - тільки деякі види цих коштів чи об'єкти, що знаходяться в окремих підрозділах підприємства. За способами перевірки інвентаризація буває суцільною і несуцільною.
б) Експертне оцінювання являє собою спосіб фактичного контролю, що базується на проведенні кваліфікованими спеціалістами експертизи дійсних обсягів і якості виконаних робіт, обґрунтованості нормативів матеріальних витрат і виходу готової продукції, норм природного зменшення при зберіганні та транспортуванні ТМЦ, додержання технологічних режимів, відповідність продукції державним стандартам та технічним умовам.
в) Візуальний нагляд передбачає огляд цехів, ланок для вивчення організації праці на робочих місцях, перевірку зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, стану пропускної системи, контролю за ввезенням та вивезенням матеріалів.
Література
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік - 1999. -№ 24.
2. Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). - М.: Экономика, 1982. - 183 с.
3. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.
4. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 368 с.
5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
7. Айламазян А. К. Информация иинформационные системы. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.
8. Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. - М.: Финансы, 1978. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...