WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Економічна сутність та методологія оперативного контролю - Реферат

Економічна сутність та методологія оперативного контролю - Реферат

[160, с. 15].
Контроль - складова діяльності з управління економікою. Об'єктом контролю є в самому широкому розумінні цього слова поведінка (дії) людей - учасників економічного процесу. Будучи самостійною функцією управління економікою, контроль не поглинає інші функції, а проникає в них, активно впливаючи на ефективність їх використання.
Рис. 4.6. Методи та прийоми документального контролю
Зв'язок контролю з функцією регулювання і планування виражається не тільки в перевірці виконання управлінських рішень, реалізації їх господарських та фінансових планів. Одночасно контроль фактичного стану об'єкта управління дає можливість суб'єкту управління своєчасно реагувати на події, що відбуваються, при необхідності коригувати раніше прийняті управлінські рішення. Досліджуючи ступінь обґрунтованості прогнозних показників, контроль допомагає підвищенню їх оптимальності та їх прогнозуванню.
Тісне переплетіння функцій обліку та внутрішньогосподарського оперативного контролю виявляється насамперед у тому, що господарський облік у всіх трьох його видах (бухгалтерський, оперативний та податковий) слугує джерелом інформації необхідної для здійснення постійного і дійового контролю. Важливим суб'єктом обох функцій (обліку та контролю) на підприємствах та в установах є бухгалтерська служба, яка має пильно слідкувати за збереженням та законністю використання матеріальних цінностей та грошових коштів, додержанням фінансової дисципліни на всіх ланках виробництва. З іншого боку, при допомозі зовнішнього (відомчого та позавідомчого) контролю виявляються та усуваються помилки та недоліки в постановці обліку та звітності (наприклад, недостовірність звітних даних).
В умовах автоматизованих систем управління взаємозв'язок контролю з іншими функціями керівництва виражається, крім того, в організації планової, облікової, аналітичної та контрольно-ревізійної роботи на спільній інформаційній основі для різноманітних функціональних підсистем керівництва.
З урахуванням усього вищезазначеного, сутність контролю як однієї з функцій управління в найбільш загальній формі можна визначити як систему нагляду та перевірки процесу функціонування і фактичного стану об'єкта керівництва з метою оцінювання обґрунтованості та ефективності прийнятих управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлення відхилення від вимог цих рішень.
Контроль виступає як пункт управлінського циклу на тій його стадії, коли фактичні результати впливу на об'єкт управління зіставляються з вимогами прийнятих рішень, а при виявленні від'ємних відхилень встановлюються їх причини та винуватці, уживаються заходи до поліпшення стану справ. Щоб виконувати таку роль, контроль має бути оперативним, точним, економічним. Активна роль контролю в управлінні полягає в тому, що він не обмежується тільки констатацією допущених відхилень від вимог управлінських рішень. Його дані використовуються для підтримки динамічності всієї системи управління, прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Сутність контролю не може бути розкрита у відриві від сфери управлінської діяльності, яку він обслуговує. Насправді нема "контролю взагалі", а є контроль конкретного змісту і конкретних форм.
Контроль зовнішньоекономічної діяльності являє собою інтегровану частину всіх вище перерахованих систем контролю.
Об'єктом оперативного контролю зовнішньоекономічної діяльності є господарські та фінансові операції і процеси підприємств, об'єднань та установ з позиції законності, достовірності, доцільності, економічної ефективності, забезпечення збереження приватної власності.
Основний напрямок розвитку контролю зовнішньоекономічної діяльності полягає в тому, щоб забезпечити органічне поєднання запобігання недолікам та порушенням, їх виявлення і ліквідацію, повніше виявляти та швидше впроваджувати в дію невикористані резерви підвищення ефективності та якості роботи на всіх ланках процесу зовнішньоекономічної діяльності.
З діалектичного принципу випливає, що економічні показники роботи підприємств необхідно контролювати не тільки в статиці, а й у динаміці, спостерігаючи за кількісними показниками процесу переходу якості.
Характерною особливістю методу фінансово-господарського контролю є використання цілої системи методичних (технічних) прийомів, що розроблені даною галуззю економічних знань чи ґрунтуються на досягненнях суміжних наук (аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку, статистики та ін.).
Класифікація методичних прийомів документального контролю спирається на внутрішньо притаманну йому послідовність контрольних дій і їх логічний взаємозв'язок. Виходячи з цього критерію, серед основних способів документального контролю слід виділити такі (за даними різних авторів та науковців):
1. Формальна та арифметична перевірка документів. Під час такої перевірки з'ясовується правильність оформлення документів: заповнення необхідних реквізитів; відсутність необумовлених виправлень, підчисток, дописок тексту та цифр; справжність підписів посадових та матеріально відповідальних осіб. При необхідності підпис працівника в первинному документі зіставляють з його підписом в інших документах, а при виникненні сумнівів необхідно отримати особисте підтвердження працівника чи призначити графологічну експертизу. При арифметичній перевірці з'ясовується правильність таксировок та підрахунків у документах (точність обчислення вартості оприбуткованих та відпущених товарно-матеріальних цінностей, обгрунтованість підсумків у касових звітах тощо).
2. Юридичне (нормативне) оцінювання документально оформлених господарських операцій. Мета його - визначити відповідність відображених у документах операцій чинному законодавству і їх економічну доцільність. Господарська операція вважається законною, якщо її зміст не суперечить діючим законам та виданим на їх підставі підзаконним актам. Економічна доцільність господарських операцій визначається їх спрямованістю на виконання завдань, що стоять перед підприємством, яке ревізується, при додержанні законності. За виявленими ревізією незаконними операціями необхідно встановити винних осіб та розмір заподіяного матеріального збитку.
3. Логічна перевірка являє собою спосіб вивчення об'єктивної можливості документального оформлення господарських операцій шляхом різноманітних зіставлень взаємопов'язаних виробничих та фінансових показників. Розкриття в процесі ревізій чи перевірок логічних зв'язків між ними допомагає оперативно виявити порушення фінансової чи господарської дисципліни, запобігати неправомірному витрачанню коштів. Облікові записи з оприбуткування матеріалів доцільно порівняти з рахунками, товарними та податковими накладними постачальників, транспортними документами залізниці і автотранспортних організацій. Способами логічного контролю розкриваються випадки приписок обсягів продукції чи виконаних робіт у звітності про виконання планів виробництва.
4. Суцільне та несуцільне (вибіркове) спостереження. При суцільному спостереженні перевіряються всі документи та записи в регістрах

 
 

Цікаве

Загрузка...