WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі - Реферат

Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі - Реферат

банків інструкцією НБУ не внесено. Це пояснюється, зокрема, тим, що Національний банк України раніше також ураховував основні критерії включення субординованого боргу до капіталу банку, визначені положеннями Базельської угоди про капітал.
Таблиця 4.8
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАСАД ВКЛЮЧЕННЯ КОШТІВ, ЗАЛУЧЕНИХ НА УМОВАХ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ, ДО КАПІТАЛУ БАНКУ
Умови, затверджені постановою
Правління НБУ від 25.10.1999 № 518 Умови, передбачені новою редакцією Інструкції "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні"
1. Визначення терміна "субординований борг"
Борг, який виникає у банку в разі залучення коштів інвестора з метою включення їх до капіталу банку Звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше як через 5 років, а в разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів
2. Рівень капіталу, до якого включаються кошти
Третій рівень (субординований капітал) Другий рівень (додатковий капітал)
3. Строк діяльності банку та розмір субординованого капіталу
Не менше 1 року. Розмір субординованого капіталу не може перевищувати 50 % розміру основного капіталу
4. Форма та валюта залучення коштів
Грошова форма. Національна та іноземна валюти
5. Порядок включення субординованого боргу до капіталу банку
Наявність дозволу НБУ
6. Тип інвестора та мінімальна сума субординованого капіталу
Резиденти і нерезиденти:
- фізичні особи - 50 тис. грн.
- юридичні особи - 100 тис. грн. Резиденти і нерезиденти:
юридичні особи, в тому числі
банки та небанківські установи - 100 тис. грн.
7. Мінімальний строк залучення коштів
Не менше 5 років із первинним строком погашення не раніше як через 5 років
8. Можливість дострокового погашення субординованого боргу
Може передбачатися за умови погодження з НБУ та за умови, що запит на дострокове погашення зроблено за згодою сторін і що це не вплине на платоспроможність банку
9. Процентна ставка та можливість капіталізації процентів
Не повинна перевищувати розміру облікової ставки НБУ, встановленої на дату укладення угоди. Капіталізація процентів не допускається Не повинна перевищувати розміру облікової ставки НБУ протягом усього періоду дії угоди за умови залучення коштів у національній валюті. Якщо кошти залучені в іноземній валюті, то не більше LIBOR+4 % протягом усього періоду дії укладеної угоди. Капіталізація процентів не допускається
10. Можливість призупинення сплати процентів
Можливе:
- у разі погіршення фінансового стану банку-боржника (зниження рівнів платоспроможності, ліквідності, достатності капіталу, дохідності та рентабельності, погіршання структури активів, відсутність позитивного фінансового результату у позичальника за відповідний період);
- у разі прийняття банком програми фінансового оздоровлення;
- з ініціативи банку-боржника Можливе у разі:
- погіршання фінансового стану банку-боржника (невиконання нормативів капіталу та ліквідності, питома вага негативно класифікованих активів перевищує 60 %, відсутність позитивного фінансового результату у позичальника за відповідний звітний період);
- прийняття банком програми фінансового оздоровлення
11. Порядок повернення коштів у випадку банкрутства чи ліквідації
Повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів
12. Переведення субординованого боргу до статутного капіталу
Дозволялося НБУ за умови спільного звернення інвестора та банку-боржника (скасоване постановою Правління НБУ від 5.04.2001 р. № 151) Не передбачається
Водночас НБУ продовжує вдосконалення практики запозичення коштів на умовах субординованого боргу. Так, постановою Правління НБУ від 28.01.2002 р. № 39 мінімальний розмір залучених коштів на умовах субординованого боргу для включення їх у розрахунок регулятивного капіталу було збільшено до 500 тис. грн. Дострокове погашення субординованого боргу може відбуватися з ініціативи банку та за згодою НБУ лише за умови збільшення основного капіталу банку в розмірі згідно з планом капіталізації, але не меншому за розмір залучених коштів на умовах субординованого боргу, що планується повернути інвестору. Жорсткішим став порядок включення субординованого боргу до регулятивного капіталу в останні п'ять років дії угоди.
Обсяги субординованого капіталу в пасивах і власному капіталі банківської системи України відображено в табл. 4.9.
Таблиця 4.9
СУБОРДИНОВАНИЙ КАПІТАЛ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Показник 1.01.2000 1.01.2001 1.04.2001
млн грн. % млн грн. % млн грн. %
1. Усього пасивів 25 806,2 100 36 979,5 100 39 529,1 100
у тому числі:
балансовий власний капітал 5877,6 22,8 6449,6 17,4 6792,0 17,2
субординований капітал 98,0 0,4 570,1 1,5 604,1 1,5
2. Регулятивний капітал 4307,5 4943,2 5294,1
3. Питома вага субординованого капіталу в:
балансовому власному капіталі 1,7 8,8 8,9
регулятивному капіталі 2,3 11,5 11,4
З даних таблиці видно, що питома вага та обсяг субординованого капіталу за аналізований період постійно зростали. Протягом 2000 р. обсяг регулятивного капіталу збільшився на 635,7 млн грн., або на 14,8 %. Водночас обсяг субординованого капіталу зріс на 472,1 млн грн., або в 5,8 раза. Отже, протягом 2000 р. обсяг регулятивного капіталу збільшувався в основному за рахунок залучення коштів на умовах субординованого боргу. Тенденція до зростання обсягу субординованого капіталу простежувалася й у 2001 р. За2001 р. субординований капітал зріс на 74,9 млн грн., або на 13,7 %, і на 1.01.2002 р. становив 620,7 млн грн. Отже, впродовж 2001 р. вітчизняні банки використовували цей інструмент менш інтенсивно, ніж у 2000 р.
Зарубіжний досвід показує, що субординовані цінні папери і зобов'язання з успіхом випускаються лише середніми та великими за розмірами банками (холдинговими компаніями), кредитоспроможності яких довіряють інвестори [197, с. 451]. Менші банки переважно використовують внутрішні джерела (прибуток), не лише через низьку кредитоспроможність, а й внаслідок того, що невеликі обсяги емісії цінних паперів погано реалізуються на відкритому ринку, потребують, зокрема, значних витрат і мають високу ризиковість.
Характеризуючи залучення коштів на умовах субординованого боргу, звернемо увагу на його структуру за групами банків (табл. 4.10).
Таблиця 4.10
СУБОРДИНОВАНИЙ КАПІТАЛ У РОЗРІЗІ ГРУП БАНКІВ УКРАЇНИ
Група банків 1.01.2000 1.01.2001 1.04.2001
млн грн. % млн грн. % млн грн. %
Найбільші
Великі
Середні
Малі
-
-
-
- -
288,3
119,9
161,9 -
50,6
21,0
28,4 -
329,8
114,0
160,3 -
54,6
18,9
26,5
Усього 98,0 100 570,1 100 604,1 100
У тому числі
проблемні банки - - - - 22,2 3,7
Із даних таблиці видно, що найбільшою в структурі субординованого капіталу системи є питома вага цього капіталу групи великих банків. Найбільші банки коштів до капіталу на умовах субординованого боргу не залучали. Однак це не означає, що вони (як і решта груп банків) не мають проблем (за критеріями адекватності капіталу) з підвищенням рівня капіталізації. Доказом тому слугують дані табл. 4.11.
Таблиця 4.11
ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВ ЗА РІВНЕМ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ
СТАНОМ НА 1.04.2001 Р. (ДАНІ ЩОДО БАНКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЛІЦЕНЗІЮ
НБУ НА ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ)
Група банків Кількість банків за рівнем достатності капіталу
Добре капіталізовані Достатньо

 
 

Цікаве

Загрузка...