WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Сутність та економічна характеристика банківських вкладів - Реферат

Сутність та економічна характеристика банківських вкладів - Реферат

вкладу є рахунки з випискою стану ощадного вкладу. Вилучення коштів з ощадного вкладу регламентується у депозитному договорі, можливе після подання вкладником до банку попереднього повідомлення. Строк повідомлення про вилучення коштів може визначатися законодавчо або в індивідуальному порядку в депозитній угоді.
Зберігання заощаджень юридичних і фізичних осіб на ощадних вкладах спричинюється різними мотивами і за своєю економічною сутністю може мати різне призначення. Можна вирізнити зберігання заощаджень цільове і без чітко вираженого цільового призначення. Банки, зокрема, можуть приймати цільові вклади на дітей, для придбання автомобілів, житла, інших товарів тривалого користування та таких, що дорого коштують. Один з мотивів - збереження звичного рівня і структури споживання після виходу на пенсію. В такому разі використовуються пенсійні вклади. Вони призначені для акумулювання персоніфікованої частини внесків громадян з метою одержання ними по досягненні пенсійного віку додаткової пенсії.
Основою ресурсної бази конкретного банку є розміщені в ньому кошти клієнтів. Клієнтська база банків за своїм складом неоднорідна. Насамперед слід вирізняти кошти юридичних і фізичних осіб - груп клієнтів, принципово різних за фінансовими можливостями, мотивацією зберігання коштів і подальшим їх використанням, розмірами вкладів, потребами у додаткових послугах тощо. Розробляючи та впроваджуючи певні банківські продукти, кожний банк повинен ураховувати специфічні особливості різних груп клієнтів.
Таблиця 3.1
СТРУКТУРА КОШТІВ НА РАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВ І НАСЕЛЕННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ
(на кінець періоду, %)
Показник 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.
Усього коштів підприємств, організацій та населення в банках 100 100 100 100 100 100
у тому числі:
кошти підприємств та організацій 76,2 63,9 62,7 64,8 64,6 56,5
вклади населення 23,8 36,1 37,3 35,2 35,4 43,5
* Розраховано за: Бюлетень НБУ. - 2002. - № 2. - С. 58,59.
З даних табл. 3.1 видно, що кошти підприємств та організацій перевищують вклади населення. Це цілком закономірне явище, оскільки перші є тими суб'єктами економіки, які розпоряджаються значним обсягом коштів суспільства, здійснюючи підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку. Крім того, згідно з чинним законодавством України юридичні особи зобов'язані зберігати кошти в банках (за винятком готівки у межах її ліміту в касі). На фізичних осіб таке зобов'язання не поширюється, хоча законодавча і виконавча влада, а також банки докладають значних зусиль щодо залучення готівки до банків, розширення сфери безготівкових розрахунків населення. Низький рівень доходів населення, високий ступінь тінізації української економіки та недовіра населення до банківської системи негативно позначаються на ресурсній базі банків. Станом на 1.01.2002 р. показник М0 (гроші поза банками) становив 43 % від загальної суми наявної грошової маси України. Це кошти, що потенційно можливо й доцільно залучити до банківської системи. Завдання банків, зокрема, полягає у створенні сприятливіших умов залучення коштів, розробленні нових і вдосконаленні існуючих фінансових інструментів.
Залучаючи вклади фізичних осіб, слід враховувати трудомісткість такого залучення, існуючі обмеження на роботу з фізичними особами, а також їх чутливість, неадекватність поведінки обставинам і ситуації, що складаються на грошовому ринку. Так, традиційні вкладники, особливо власники невеликих за розміром вкладів, можуть забирати свої кошти з банків з метою одержання в іншому місці більшого доходу. Такий процес в іноземній літературі називається дезинтермедіацією (disintermediation). Разом з тим, залишки на рахунках дрібних вкладників стабільніші за вклади, що складаються з рахунків декількох великих клієнтів. Важливою умовою роботи банків з великими вкладниками, особливо з їх строковими депозитами, є створення та підтримування на відповідному рівні високоліквідних активів, які слугують резервом на випадок дострокового вилучення депозиту клієнтом. Це може трапитися не лише у зв'язку з виникненням у банку фінансових проблем, а й з виникненням у клієнта сумнівів щодо надійності банку чи появою можливості вигіднішого розміщення коштів.
Практичний інтерес і важливість для банку має структурування клієнтських коштів за видами валют і строками повернення. Це потрібно для підтримування платоспроможності та ліквідності банку, врахування валютного ризику, прогнозування активних операцій. Як видно з даних табл. 3.2, більшу питому вагу мають кошти в національній валюті, проте досить значну частку становлять й кошти в іноземній валюті. Коливання питомої ваги коштів в іноземній валюті у загальній сумі залучених коштів передусім залежать від поточного валютного курсу гривні, інфляційних очікувань юридичних і фізичних осіб, стану платіжного балансу, наявності та умов обов'язкового продажу валютної виручки. Так, починаючи з 1995 р. валютний курс національної валюти коливався значно повільніше, а темпи інфляції знизилися, що спричинило наприкінці 1997 р. відповідне зниження (до 26 %) питомоїваги валютних вкладів у загальній сумі залучених коштів. Однак фінансова криза 1998 р. призвела до зниження валютного курсу гривні і вплинула на зростання питомої ваги валютних коштів. Стабільність валютного курсу протягом 2000-2001 рр. вплинула на зменшення частки коштів в іноземній валюті.
Таблиця 3.2
СТРУКТУРА ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ БАНКІВ ЗА ВИДАМИ ВАЛЮТ І СТРОКАМИ ПОВЕРНЕННЯ
(на кінець періоду, %)
Показник 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.
Кошти у національній валюті - усього 69,6 74,0 61,0 56,2 61,5 67,7
з них:
до запитання 72,4 63,3 63,5 66,7 69,9 60,1
строкові 27,6 36,7 36,5 33,3 30,1 39,9
Кошти в іноземній валюті - усього 30,4 26,0 39,0 43,8 38,5 32,3
з них:
до запитання 58,1 50,8 55,1 56,9 47,0 37,1
строкові 41,9 49,2 44,9 43,1 53,0 62,9
Разом 100 100 100 100 100 100
Питома вага строкових депозитів у загальній сумі залучених коштів у національній валюті протягом розглянутого періоду коливалася - зростала до кінця 1998 р., потім дещо знизилася і на кінець 2001 р. знову зросла.
Динаміка залучення строкових вкладів і вкладів до запитання в іноземній валюті до кінця 1999 р. характеризується відносно незначною амплітудою коливань питомої ваги строкових депозитів у загальній сумі залучених коштів в іноземній валюті - у межах від 41,9 % до 53 %. Однак у 2000-2001 рр. відбулося зростання питомої ваги строкових валютних коштів.
Зауважимо, що серед вкладів населення значно переважають строкові вклади, питома вага яких у загальній сумі вкладів населення в банках України зросла з 60,9 % на кінець 1996 р. до 72,5 % на кінець 2001 р. Протилежною є ситуація з коштами підприємств та організацій. В них переважають поточні депозити. Питома вага коштів до запитання у загальній сумі коштів суб'єктів господарювання на кінець 2001 р. становила 72,0 %. Це є закономірним, оскільки пояснюється мотивами, які переслідують юридичні та фізичні особи, розміщуючи кошти в банках. Перші роблять це задля здійснення розрахунків за своєю підприємницькою діяльністю, а тому більшу частку своїх коштів тримають на поточних рахунках. Фізичні особи розміщують кошти в банках переважно з метою одержання доходу, менше - задля здійснення безготівкових розрахунків. Тому більша частка їхніх коштів знаходиться на строкових депозитах у банках.
Характеризуючи депозити за видами валют і строками повернення, потрібно враховувати розмір процентної ставки за депозитами та кредитами (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ БАНКІВ УКРАЇНИ

 
 

Цікаве

Загрузка...