WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види банківського капіталу та їх характеристика - Реферат

Види банківського капіталу та їх характеристика - Реферат

Запозичення коштів на міжбанківському ринку, у центральному банку або шляхом продажу власних боргових зобов'язань на грошовому ринку називається недепозитним, а отриманий у такий спосіб банківський капітал - позиченим або позичковим. Спільним для залученого та позичкового банківського капіталу є те, що це - чужі для банку кошти, його зобов'язання перед вкладниками і кредиторами. Разом з тим, залучений та позичений капітал різняться між собою. По-перше, у формуванні позиченого капіталу ініціатива належить банку, його роль активна, тоді як у формуванні залученого капіталу роль банку пасивна, ініціатива належить вкладникам. Однак це не означає, що банки погодилися з цим, вони розробляють і впроваджують в практику різноманітні способи та прийоми заохочення клієнтів вносити кошти на вклади. По-друге, коли йдеться про позичення коштів, банк самостійно визначає, скільки йому потрібно коштів і на який строк, а у разі залучення вкладів їх сума та строки переважно визначаються вкладниками з огляду на власні потреби та інтереси. По-третє, позичений банківський капітал має неперсональний характер, тобто не асоціюється безпосередньо з конкретним клієнтом банку. По-четверте, недепозитним запозиченням користуються переважно великі, фінансово стійкі банки, що мають вільний доступ до грошового ринку, користуються відповідною довірою кредиторів. Потреба в додатковому капіталі у них пов'язана здебільшого з розширенням активних операцій та регулюванням платоспроможності. І нарешті, депозитне залучення коштів потребує від банку значних витрат на маркетинг та інфраструктуру. Це не дає змогу банку за необхідності оперативно залучити потрібну йому суму коштів.
Комерційні банки становлять основу банківської системи країни. Від них великою мірою залежить подальший поступ економіки країни. Вони повинні бути ефективним інструментом реалізації політики економічного зростання. Найсуттєвішою рисою сучасного банківського сектору України є його незначна питома вага в народному господарстві, ізольованість від реального сектору економіки.
Як видно із наведених у табл. 1.3 даних, частка кредитів, наданих банками в економіку країни, становила на кінець 2001 р. близько 14 % від ВВП, тоді як у країнах Центральної та Східної Європи - 50-60 %. Власний капітал українських банків нині становить близько 4 % від ВВП, тоді як у багатьох країнах з перехідною економікою цей показник наближається до 40 %, а у розвинених країнах - 80 % і більше. Звісно, така банківська система не є і не може бути ефективним інструментом політики економічного розвитку країни. Отже, важливими проблемами вітчизняних банків залишаються підвищення якості активів і капіталізація банків.
Таблиця 1.3
МІСЦЕ ВЛАСНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА НАДАНИХ
КРЕДИТІВ У ВАЛОВОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОДУКТІ*
Показник 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.
Валовий внутрішній продукт, млн грн. 93 365 102 593 130 442 170 070 201 927
Кредити, надані банками в економіку України, заборгованість на кінець періоду, млн грн. 7295 8873 11 787 19 121 27 792
Капітал банків, млн грн. 3 971 4 828 5 878 6 450 7 854
Питома вага у валовому внутрішньому продукті:
кредитів, наданих банками в економіку України, % 7,8 8,6 9,0 11,2 13,8
капіталу банків, % 4,3 4,7 4,5 3,8 3,9
* Розраховано за: Бюлетень НБУ. - 2002. - № 2. - С. 37, 42, 78, 139.
Слід зазначити, що формування банківською системою України власного капіталу здійснюється на тлі поступового знецінення національної грошової одиниці, що суттєво ускладнює цей процес. Так, під час фінансової кризи 1998 р. українські банки втратили близько третини капіталу. Девальвація гривні впродовж 1998-1999 рр. зменшила реальний капітал банківської системи майже наполовину.
Банківська система України характеризується високим рівнем концентрації капіталу у невеликій кількості банків (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
ПИТОМА ВАГА ПАСИВІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ГРУП БАНКІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ЇХ СУМІ
Показник 1.01.1999 1.01.2000 1.01.2001 1.01.2002
млн грн. % млн грн. % млн грн. % млн грн. %
Пасиви банківської системи - усього 21428,9 100 25760,3 100 36977,5 100 47203,9 100
у тому числі:
найбільші банки 11338,4 52,9 12588,0 48,8 19078,3 51,6 23450,1 49,7
великі банки 6079,5 28,4 9118,2 35,4 13121,9 35,5 8237,4 17,5
середні банки 3735,6 17,4 4017,5 15,6 3257,0 8,8 8797,6 18,6
малі банки 275,4 1,3 66,6 0,2 1520,7 4,1 6718,8 14,2
Балансовий власний капітал - усього 4842,6 100 5835,4 100 6447,6 100 7909,0 100
у тому числі:
найбільші банки 2190,0 45,2 2088,3 35,8 2446,3 37,9 2588,1 32,7
великі банки 1139,4 23,5 2045,0 35,0 2116,8 32,8 1137,8 14,4
середні банки 1340,7 27,7 1662,5 28,5 1100,9 17,1 1782,7 22,5
малі банки 172,5 3,6 39,6 0,7 783,6 12,2 2400,4 30,4
Сумарні зобов'язання - усього 16586,3 100 19924,9 100 30529,9 100 39294,9 100
у тому числі:
найбільші банки 9148,4 55,2 10469,7 52,5 16632,0 54,5 20862,0 53,1
великі банки 4940,1 29,8 7073,2 35,5 11004,7 36,0 7099,6 18,1
середні банки 2394,9 14,4 2355,0 11,8 2156,1 7,1 7014,9 17,8
малі банки 102,9 0,6 27,0 0,2 737,1 2,4 4318,4 11,0
З даних таблиці видно, що на початок 2002 р. найбільші банки володіли 49,7 % пасивів усіх діючих банків, 53,1 % сумарних зобов'язань і 32,7 % балансового власного капіталу. Протягом аналізованого періоду тенденція до зростання питомої ваги зазначених показників у найбільших і великих банків зберігається. Винятковим є 2001 р., коли відбулося зменшення частки найбільших і великих банків у сумарних пасивах, власному капіталі і зобов'язаннях унаслідок зміни кількості банків у тій чи іншій групі, а також у зв'язку з вилученням упродовж 2001 р. з Державного реєстру банків України дев'ятьох банків, зокрема АК АПБ "Україна".
Стабілізація та подальший розвиток банківської системи перебувають у тісному взаємозв'язку з поступовим нарощуванням банківського капіталу. Воно може відбуватися не лише за рахунок власних джерел, а й у результаті реорганізації банків шляхом їх злиття чи приєднання, створення банківських об'єднань і входження банків до складу промислово-фінансових груп. Такі інтеграційні тенденції є актуальними з огляду на зниження за рахунок цього системного ризику. З різних причин в Україні об'єднання банків не знайшли відповідного розвитку. У багатьох країнах уже давно зарекомендували себе дієвою формою промислово-фінансові групи, які поєднують банківський і промисловий капітал. Так, у Росії в їх складі діє понад півтори тисячі суб'єктів господарювання. Причинами відставання України у цьому питанні є неповнота і недосконалість правової бази, пасивна позиція банків і підприємств. Останні повинні обґрунтовано переконувати банки в ефективності своїх проектів іпрограм, вигідності вкладення банківського капіталу в їх реалізацію.
Зазначимо, що в Україні банків, спроможних видавати та/або інвестувати більш-менш значні кредити чи кошти в національну економіку, - одиниці, а консорціумне розміщення банками ресурсів практично не розвивається.
Потужність вітчизняного банківського сектору характеризується, зокрема, групуванням банків за розміром сплаченого

 
 

Цікаве

Загрузка...