WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Система електронних платежів національного банку України - Реферат

Система електронних платежів національного банку України - Реферат

банків у СЕП. Терміни інформування учасників розрахунків про необхідність внесення змін до програмно-технічного забезпечення визначаються Національним банком. Заміна програмно-технічних засобів і технології електронних розрахунків відбувається за розпорядженням ЦРП у разі потреби після дослідної експлуатації системи у нових технологічних умовах.
Учасниками СЕП (прямими учасниками або користувачами) є:
операційне управління Національного банку України;
регіональні управління Національного банку;
управління Національного банку по м. Києву і Київській
області;
Центр міждержавних розрахунків Національного банку;
комерційні банки України та їхні установи, які мають кореспондентські (субкореспондентські) рахунки в регіональних управ
ліннях Національного банку і задовольняють технічні та технологічні вимоги роботи у СЕП.
Непрямими учасниками системи є банківські установи України та банки-нерезиденти України, які виконують міжбанківські розрахунки у системі за посередництвом одного з прямих учасників.
Відповідальність прямих учасників є фінансовою й технічною і поширюється на установи, для яких вони є посередниками.
Користувачами СЕП можуть бути також банки-нерезиденти України, які укладають відповідні угоди з Національним банком.
Безпосереднє обслуговування клієнтів банків цією системою не здійснюється.
Права та обов'язки учасників СЕП регулюються двосторонніми угодами банків-учасників з регіональними управліннями НБУ - на ведення кореспондентських рахунків та на здійснення розрахунків у мережі розрахункових палат. Передбачена типова форма угоди.
Основні обов 'язки регіонального управління НБУ (розрахункової палати) стосовно банку - учасника СЕП такі:
забезпечувати своєчасне та якісне здійснення міжбанківських
розрахунків на регіональному та міжрегіональному рівнях;
виконувати через мережу розрахункових палат розрахунки,
учасником яких є комерційний банк, за умови дотримання банком
регламенту функціонування СЕП;
відображати підсумки розрахунків банку на відповідному ко-респондентському рахунку;
зберігати банківську таємницю та дотримуватися вимог банківської безпеки згідно з "Положенням про систему захисту електронних банківських документів у системі електронних платежів
Національного банку України" (Додаток 6 до "Положення про між
банківські розрахунки на Україні");
щоденно надавати банку інформацію про результати його
міжбанківських розрахунків, виконаних у СЕП за попередній день;
надавати інформаційні послуги банку щодо поточного стану
його кореспондентського рахунку;
забезпечувати банк програмними засобами зв'язку з РРП,
включаючи засоби електронної пошти;
своєчасно надавати банку інформацію про актуальний стан
нормативно-довідкової бази обчислювальної мережі Національного
банку України (перелік учасників тощо);
забезпечувати необхідні консультації для підготовки персоналу банку до роботи в мережі СЕП після підписання угоди та по
дальші консультації протягом дії угоди в разі виникнення невідкладних обставин.
Регіональне управління НБУ має право відмовити банку в обслу-говуванні або тимчасово припинити надання послуг у разі порушень банком регламенту роботи в мережі Розрахункової палати України, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Основні обов 'язки банку-учасника СЕП:
надавати Розрахунковій палаті платіжну та технологічну ін
формацію у вигляді електронних документів, підготовлених згідно з
вимогами до інформаційного інтерфейсу з СЕП;
дотримуватися технологічної дисципліни роботи в обчислю
вальній мережі НБУ;
використовувати під час роботи в обчислювальній мережі
НБУ лише офіційно придбані та зареєстровані програмні засоби;
своєчасно оплачувати послуги, що надаються розрахунковою
палатою;
виконувати вимоги банківської безпеки, включаючи наявність технічних та програмних засобів інформаційної безпеки, а
також дотримання умов зберігання, обліку та використання цих
засобів;
- узгоджувати свої плани ліквідації аварійних, екстремальних
та непередбачених ситуацій з регіональним управлінням НБУ.
Банк - учасник СЕП, зокрема, має право:
передавати інформацію іншим абонентам засобами електрон
ної пошти НБУ, якщо це не суперечить вимогам законодавства
України та нормативним вказівкам НБУ;
вільно обирати будь-яку визнану НБУ систему для здійснення
власних розрахунків, не обмежуючись рамками мережі розрахункових палат.
Суперечки, що виникають між банком та Розрахунковою палатою (регіональним управлінням НБУ), розв'язуються згідно з умовами угоди між ними, через переговори або в арбітражному суді.
СЕП забезпечує розрахунки між банківськими установами в на-ціональній валюті України і в найбільш уживаних іноземних валютах. Вона є системою типу "брутто", тобто кожний платіжний документ безпосередньо впливає на кореспондентські рахунки учасників СЕП. Це - замкнута система, тобто грошові кошти циркулюють у замкненому фінансовому просторі та перебувають під суворим емісійним контролем з боку Національного банку.
СЕП базується на повністю безпаперовій технології. Основним режимом роботи є обмін електронними платіжними документами та службовими повідомленнями.
Платіжні трансакції в СЕП є безвідкличними, тобто трансакцію, ініційовану відправником платіжного документа і взяту до виконання в системі, не може відмінити ані її відправник, ані будь-хто інший.
Ініціатива проведення трансакцій належить банку, який дебетує власний рахунок. Можливість дебетувати рахунок іншого учасника СЕП надана тільки підрозділам Національного банку України для обмежених типів трансакцій.
Відсутні пріоритети оброблення трансакцій за будь-якими ознаками, крім черговості надходження в систему.
Обмеження на суми трансакцій не обумовлені. Технологічно сума кредитової трансакції обмежена поточним значенням залишку рахунку банку - ініціатора трансакції.
Трансакції відображаються в режимі реального часу на технічних рахунках банківських установ. Унаслідок цього:
учасники розрахунків мають необхідну інформацію для прогнозування ліквідності;
платіжні трансакції приймаються до системи за умови відсутності овердрафту кореспондентського рахунку платника.
Обмін платіжними документами організований у пакетному режимі, технологічними циклами приймання-передавання, довжина яких варіюється залежно від поточних потреб.
Здійснюється транзитний рахунок длявідображення трансакцій, які були ініційовані, але не завершені протягом одного банківського
дня. Це дає змогу організовувати асинхронну роботу учасників СЕП з урахуванням специфіки можливостей кожного з них (наприклад нестійкої роботи каналів зв'язку).
Система електронних платежів є власністю Національного банку України.
Хоча СЕП не є в повному розумінні системою класу RTGS (переказування великих сум у реальному часі), але можна вважати, що вона наближається до цього класу за такими ознаками:
СЕП здійснює всі міжбанківські розрахунки в Україні, в тому
числі платежі великими сумами (включаючи міжбанківські кредити,
кредити уряду тощо);
проведення коштів через СЕП за кожним пакетом платіжних
документів відображається на рахунках учасників у режимі реального часу.
СЕП є

 
 

Цікаве

Загрузка...