WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Звітність банків - Реферат

Звітність банків - Реферат

окремо у строгій послідовності за балансовими рахунками (рахунки IV порядку), групами (рахунки III порядку), розділами (рахунки II порядку) і класами (рахунки І порядку), а позабалансові рахунки - за рахунками четвертого порядку та групами. Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків 1-5 класів, а позабалансові рахунки - за даними 9 класу.
У щоденному і місячному балансах, а також оборотно-сальдовому балансі, усі суми розподіляються за ознаками резидентності (резиденти і нерезиденти) та виду валюти (національна валюта й іноземна валюта, яка, у свою чергу, поділяється на вільно конвертовану та неконвертовану).
Схематично баланс банку складається з трьох частин:
1) баланс активів і пасивів, причому сума активів завжди дорівнює сумі зобов'язань та власного капіталу банку;
2) доходи та витрати банку, різниця між якими впливає на роз
мір власного капіталу банку;
3) позабалансові рахунки, сума активних позабалансових рахунків має дорівнювати сумі пасивних позабалансових рахунків.
Звіт про прибутки та збитки є обов'язковою формою фінансового звіту Національного банку України. Форма складається щоквартально за звітний період, нарощеним підсумком з початку року, а також за звітний рік.
Звіт про прибутки та збитки має горизонтально-вертикальну форму, що дає змогу наочно уявити формування результатів діяльності банку. Він грунтується а концепції грошових потоків за доходами та витратами, які групуються за їхнім економічним характером. Дохідні статті форми розміщені у її лівій частині, а витратні - у правій. При цьому кожній групі доходів по горизонталі відповідає аналогічна група витрат. Це дає змогу оцінювати собівартість формування різних груп ресурсів і безпосередній чистий прибуток (збиток) від операцій. При цьому доходи і витрати показуються згідно з принципом нарахування, тобто вони відображаються в обліку в тому періоді, в якому були зроблені чи здійснені, незалежно від фактичного отримання чи сплати грошових коштів. Якщо очікується, що економічні вигоди будуть виникати протягом кількох звітних періодів і зв'язок з доходом може бути визначений попередньо, витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки на основі систематичних процедур часткового розподілу. У таких випадках витрати розглядаються як зношення або амортизація.
У загальному вигляді звіт про прибутки та збитки Національного банку України можна подати так:
Доходи Витрати
Процентні доходи Процентні витрати
Чистий процентний прибуток (збитки)
Комісійні доходи Комісійні витрати
Результат від торговельних операцій Адміністративні витрати
Інші операційні доходи Інші операційні витрати
Чистий операційний прибуток (збитки)
Інші доходи Інші витрати
Надходження за сумнівними активами Витрати за сумнівними активами
Чистий прибуток (збитки) без врахування
непередбачених обставин
Непередбачені доходи Непередбачені витрати
Чистий прибуток (збитки) до сплати податків
Сплата основних податків
Чистий прибуток (збитки)
Відрахування з прибутку
4. Статистична звітність установ національного банку України
Крім фінансової звітності, складаються також форми статистичної звітності, які дають окремим користувачам детальнішу інформацію стосовно окремих статей основної звітності, додаткову інформацію для поглибленого розкриття функцій та операцій Національного банку України.
Звіт за доходами Державного бюджету України представлений двома формами: щоденною та місячною. У них відображається виконання державного бюджету України наростаючим підсумком, починаючи з початку року, за підрозділами класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів (розділами, параграфами, символами) і за групами за балансовими рахунками "Кошти Державного бюджету України" та "Кошти бюджетів України до розподілу".
Під час складання звітності за операціями з валютними цінностями та майном використовуються такі форми:
1) щоквартальна форма про надані резидентам реєстраційні сві
доцтва на одержання кредитів у іноземній валюті від іноземних кре
диторів та загальні відомості щодо умов кредитування;
2) щоквартальна форма про кількість декларувань резидентами
України валютних цінностей та майна, що належать їм та перебуває
за межами України;
3) щоквартальна форма про стан декларування резидентами
України валютних цінностей та майна, що належать їм та знаходяться за межами України. У ній надається інформація про фінансові та майнові вкладення за кордон;
4) щоквартальна форма про залишки коштів на рахунках, відкритих на підставі ліцензії Національного банку підприємствами-резидентами України в закордонних банках. Звіт подається окремо за
кожним зарубіжним рахунком і у валюті, в якій він ведеться;
5) дві форми: перша - щоденна про залишки коштів на валют
них рахунках за видами валют, друга - щомісячна про обороти за
місяць за рахунками в іноземних валютах.
Для регулювання готівково-грошового обігу призначені такі форми звітності:
1. Щоденна форма про рух готівки, в якій відображаються зали
шок готівки у сховищі на початок дня, надходження та вилучення
готівки зі сховища, залишок готівки у сховищі на кінець дня. Вона
складається в національній валюті за індексами та номіналами.
2. Щоденна форма про рух резервних фондів банкнот і монет, у
якій відображаються залишок резервних фондів на початок та кі
нець дня, надходження та вилучення (відправлення) готівки, а також
сума знищених банкнот і монет. Як і попередня форма, вона склада-ється за індексами та номіналами.
3. Щомісячна форма про реалізацію ювілейних та пам'ятних
монет, що містить інформацію про рух кожного найменування нумі-зматичної продукції і слугує джерелом для проведення аналізу реалізації зазначеної продукції та прийняття відповідних рішень. Скла
дається ця форма звітності внатуральному (в штуках) та вартісному
(у гривнях) вираженні за кожним видом нумізматичної продукції.
4. Квартальні форми, які характеризують організацію роботи з
готівкового обігу, у тому числі прогнозні розрахунки касових оборотів за статтями приходу і видатків.
5. Щоденна та місячна форма звітності про касові обороти в роз
різі статей доходу і витрат.
6. Місячна форма про результати перевірок дотримання касової
дисципліни господарськими органами та комерційними банками.
7. Дві місячні форми звітності про виявлення фальшивих банк
нот, відповідно гривні та іноземної валюти.
Річна форма звітності про кількість клієнтів та особових рахунків складається за інституційними секторами економіки та кодами валют.
Стан контрольно-ревізійної роботи в установах Національного банку України характеризує форма звітності, яка складається за результатами роботи за перше півріччя і за рік. Зазначена форма звітності містить інформацію про:
кількість проведених ревізій і перевірок;
встановлені за результатами перевірок суми незаконних витрат коштів і матеріальних цінностей, а також суми недостач, розтрат і крадіжок;
вжиті заходи за результатами ревізій і перевірок.
Одночасно зі звітом про роботу ревізійної служби Національного банку України складаються відомості, в яких конкретизуються основні показники зазначеної форми звітності.
У разі потреби установи Національного банку складають форму звітності, яка містить дані про чисельність, склад і переміщення працівників Національного банку України.

 
 

Цікаве

Загрузка...