WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках - Реферат

Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках - Реферат

в портфелі банку на інвестиції
33. Цінні папери власного боргу, крім субординова ного боргу
34 Товарно-матеріальні цінності
35 . Інші активи банку
36 Інші пасиви банку
37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та тран- зитні рахунки
38Позиція банку щодо іноземної валюти та банків- ських металів та балансуючі рахунки
39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку
4. Довгострокові вкла-
дення, основні засоби
та нематеріальні активи 41 Вкладення в асоційовані компанії
42 Вкладення в дочірні установи
43 Нематеріальні активи
44 Операційні основні засоби
45 Неопераційні основні засоби
5. Капітал банку 50 Статутний капітал та інші фонди банку
51. Результати переоцінки основних засобів
59. Результат поточного року
6. Доходи 60. Процентні доходи
61. Комісійні доходи
62. Результат від торговельних операцій
63.Інші банківські операційні доходи
64.Інші небанківські операційні доходи
67.Зменшення резервів
68.Непередбачені доходи
7. Витрати 70.Процентні витрати
71.Комісійні витрати
73.Інші банківські операційні витрати
74.Інші небанківські операційні витрати
77.Відрахування в резерви
78.Непередбачені витрати
79.Податок на прибуток
8. Управлінський облік
9. Позабалансові рахунки
90.Зобов'язання і вимоги за усіма видами гарантій
91.Зобов'язання з кредитування, надані та отримані
92.Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами
93.Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну
95.Інші зобов'язання і вимоги
96. Списана заборгованість та кошти до повернення
97.Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів
98.Облік інших засобів, цінностей та документів
99.Контррахунки
2 Методичне і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках
Методологічне керівництво бухгалтерським обліком у банках здійснює Національний банк України, який з урахуванням загаль-ноприйнятих у міжнародній практиці принципів та стандартів, чинного законодавства України встановлює єдині правила бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації. Національний банк розробляє та затверджує план рахунків бухгалтерського обліку в банках, інструкції щодо його застосування, інші нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та звітності, що входять до його повноважень. Нормативні документи з питань банківського бухгалтерського обліку і звітності, що використовуються в державній статистиці, погоджуються з Державним комітетом статистики України.
Нормативний акт Національного банку України - це офіційний документ, юридична форма його правотворчої діяльності. Він містить правові норми з основних питань банківської діяльності, регулює відносини в межах банківської системи та містить визначені правила її діяльності. Нормативний акт є обов'язковим для виконання усіма банками, а також юридичними та фізичними особами під час здійснення банківських операцій.
Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку. Інструкції, положення, правила нормативного характеру затверджуються постановами Правління Національного банку України, вони не можуть суперечити законодавству України і не мають зворотної сили. Якщо нормативні акти регулюють правовідносини, суб'єктами яких є фізичні особи, то вони підлягають державній реєстрації згідно із законодавством України. Набувають чинності нормативні акти Національного банку у визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набувають чинності в терміни, визначені законодавством України.
Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності в банках готуються Національним банком на виконання законодавчих актів, постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, рішень Правління або вказівок керівництва Національного банку. При цьому значна увага приділяється впорядкуванню раніше ухвалених нормативних актів з метою зменшення їхньої множини, а також поліпшенню правового й методологічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності в банківській системі.
Важливу роль у діяльності Національного банку України відіграють роз'яснення щодо застосування банками єдиних правил бухгалтерського обліку, єдиного порядку відображення банківських операцій у системі рахунків та фінансовій звітності. Роз'яснення готуються департаментом бухгалтерського обліку Національного банку і направляються за підписом Голови Національного банку або його заступників. Якщо роз'яснення стосуються діяльності інших підрозділів Національного банку, то вони узгоджуються з ними.
Керівництво бухгалтерським обліком не обмежується лише роз-робленням і впровадженням плану рахунків, підготовленням нормативних актів та роз'яснень, а й спрямоване на перевірку стану бухгалтерського обліку, операційної роботи і звітності, надання необхідної допомоги з її організації. На Національний банк України покладено обов'язки щодо розроблення форм розрахунково-грошових документів, вказівок про порядок складання річних звітів банками. НБУ щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою роботу, баланс своєї діяльності і зведений баланс банківської системи України.
Одним із напрямів керівництва бухгалтерським обліком є удос-коналення організації обліково-операційного процесу. Воно передбачає розроблення та впровадження нових форм носіїв облікової інформації, раціональних схем документообороту, порядку проведення інвентаризації, технології рішення облікових завдань. Успішна реалізація цих напрямів переважно базується на впровадженні сучасних банківських інформаційних технологій, комплексній автоматизації та комп'ютеризації бухгалтерського обліку і звітності, створенні єдиного комплексу технічних і програмних засобів інформаційної системи банків, яка б забезпечувала накопичення, підтримання в актуальному стані і багатоцільове комплексне використання даних, які містять бухгалтерську і статистичну інформацію про фінансово-економічний стан банківських установ.
Упровадження обліку на засадах міжнародних принципів і стандартів, якісне керівництво банківським обліком можна забезпечити за умов наявності кваліфікованих кадрів. Тому Національний банк повинен проводити політику щодо підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників через розроблення кваліфікаційних вимог до них та контролю за дотриманням банками цих вимог тощо. Конкретним проявом реалізації вимог до кваліфікації бухгалтерських кадрів банківської системи є узгодження з Національним банком кандидатур головних бухгалтерів комерційних банків,контроль з його боку за додержанням уповноваженими банками кваліфікаційних вимог до працівників, які здійснюють проведення й облік валютних операцій тощо.
Зазначені вище та інші напрями роботи Національного банку України сприятимуть подальшому вдосконаленню методологічного керівництва ним бухгалтерського обліку в банківській системі України

 
 

Цікаве

Загрузка...