WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках - Реферат

Національний банк України - центр методичного забезпечення організації бухгалтерського обліку в банках - Реферат

протягом тривалого часу керуватися одними й тими самими правилами і
методами бухгалтерського обліку. Зміни обраних методів і правил
обліку мають бути обгрунтовані (наприклад зміни в законодавчій
базі) та докладно описані в додатку до фінансової звітності. При
цьому необхідно забезпечити порівнюваність із фінансовими звітами за минулі періоди.
Принцип обачливості (обережності). Цей принцип передбачає, що активи й пасиви мають бути оцінені та відображені в обліку
розумно, з достатньою мірою обережності. За даним принципом до
ходи обліковуються, коли можливість їх отримання стає цілком
очевидною, а витрати та збитки - коли їх здійснення є ймовірною,
можливою подією. Принцип обачливості дає змогу уникнути зави
щення оцінки активів і доходів, а також недооцінки зобов'язань і
витрат. Передбачені потенційні збитки мають бути відображені в
результатах звітного періоду, а не переноситися на наступні. Реалізація цього принципу вимагає ведення банками спеціальних рахунків сумнівних активів, резервів під знецінювання активів та можливих утрат за сумнівними активами, резервів під ризики та платежі.
Принцип нарахування. Згідно з цим принципом доходи й витрати відображаються в обліку в тому звітному обліковому періоді, в
якому вони були нараховані або зроблені, незалежно від того, коли
фактично були отримані чи сплачені гроші. Безперервна діяльність
суб'єкта господарювання передбачає виділення звітних періодів для
складання необхідної звітності та виявлення результатів господарсь
кої діяльності. Найчастіше звітний період збігається з календарним роком, а проміжними звітними періодами є поквартальні та/або місячні.
Принцип реалізації (дати операції). Згідно з цим принципом
доходи від реалізації продукції (надання послуг), а також витрати
відображаються в обліку в день їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або зобов'язань (пасивів), незалежно від того,
коли фактично було отримано чи сплачено гроші за ними.
Принцип окремого відображення активів та пасивів. За даним
принципом всі рахунки, на яких вони обліковуються, є активними
або пасивними, за винятком рахунків прибутків та збитків, пере
оцінки, а також клірингових, транзитних та технічних банківських
рахунків. Іншими словами, статті активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді, вони не повинні
сальдуватись у балансі.
Прийнятність вхідного балансу. Цей принцип означає, що за
лишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають
відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду.
Власне, цей принцип означає реалізацію поділу безперервної діяльності банку на звітні періоди.
Принцип суттєвості. Даний принцип означає, що в обліку
мають бути відображені всі суттєві (важливі) події або господарські
операції. Водночас несуттєві події чи факти не повинні відображатися в обліку. Зауважимо, що визначення суттєвості може бути
суб'єктивним.
Принцип собівартості. Згідно з цим принципом активи й пасиви обліковуються за фактичними витратами на їх придбання або
виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті переоцінюються на звітну дату за офіційним курсом Національного банку
України, що діяв на останній робочий день звітного періоду.
Принцип відкритості. Відповідно до цього принципу фінансові звіти мають бути достатньо якісними і детальними, щоб уник
нути двозначності, достовірно відображати фінансовий стан установи та результати її діяльності за звітний період. Звітність має бути
чітко складеною, зрозумілою для користувачів та супроводжуватися
пояснювальною запискою.
Принцип консолідації. Згідно з цим принципом, якщо уста
нова має філіали, дочірні та спільні підприємства, вона повинна
складати зведену фінансову звітність у цілому по банку, в якій буде
відображена економічна ситуація загалом. Під час підготовки до
складання зведеної фінансової звітності необхідно: уніфікувати рахунки дочірніх та спільних підприємств; здійснити зведення статей
балансу; зменшити валюту балансу на залишки за взаємними розрахунками та вкладеннями.
Перевага змісту над формою. Цей принцип означає, що операції відображаються відповідно до їхньої економічної суті, а не
юридичної форми. Так, операції з обліку векселів, фінансовий лізинг відображені в плані рахунків банків відповідно до їхньої економічної суті, тобто як кредитні операції.
Облік, грунтуючись на зазначених принципах, має забезпечити одержання достовірної, якісної, своєчасної та доступної для розуміння інформації з метою прийняття її користувачами відповідних рішень.
3. Організація бухгалтерського обліку в банках
Бухгалтерський облік у банківській системі України організується Національним банком з урахуванням діючих у міжнародній практиці принципів та стандартів бухгалтерського обліку та чинного національного законодавства. Найбільш жорстко регулює Національний банк України фінансовий облік. Управлінський облік, як зазначалося, банки організують самостійно, залежно від особливостей діяльності, структури, потреб управління. Бухгалтерський облік у банках має грунтуватися на єдиних методологічних засадах. Методологія відображення в обліку окремих банківських операцій, використання визначених у межах чинного законодавства принципів, способів, прийомів та процедур ведення бухгалтерського обліку фіксуються у відповідному документі банку (наприклад у наказі), котрим визначається облікова політика банку. Зміни положень облікової політики та їхні причини викладаються окремо у пояснювальній записці до річного звіту банку.
Господарські операції, тобто факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів, відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах здійснюються на підставі первинних документів, тобто письмових свідоцтв, що фіксують, підтверджують господарські операції та надають юридичної сили даним бухгалтерського обліку.
Первинні документи складаються у момент проведення кожної господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передавання їх для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність наведених у документах даних несуть особи, які склали і підписали ці документи. Банківськідокументи підписуються особисто, а у разі їх складання на обчис-лювальних машинах - у вигляді паролю або іншим способом авторизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію. У документах забороняються виправлення і підчищення.
Банківські документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати обов'язкові реквізити, перелік яких, залежно від виду документів, може визначатися законами України, нормативними документами Національного банку України, інших міністерств та відомств (у межах їхньої компетенції), а також самим банком. Залежно від характеру операції, технології оброблення даних до документів можуть включатися додаткові реквізити.
Інформація, що міститься у взятих до обліку первинних документах і необхідна для відображення у бухгалтерському обліку, нагромаджується та систематизується в облікових регістрах. Облікові регістри - носії спеціального формату

 
 

Цікаве

Загрузка...