WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат

Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат

кошти комерційного банку, які інвестуються на прид-5ання часток (акцій, цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств, недержавних боргових зобов'язань; К - капітал банку; ЦП - цінні папери у портфелі банку на інвестиції; Ва - вкладення в асоційовані компанії.
Максимально припустиме значення нормативу (Н14) не повинно перевищувати 50 %.
Нормативи відкритої валютної позиції уповноваженого банку
Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (НІ 5).
Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (НІ5) розра-ховується як відношення загальної величини відкритої валютної позиції банку до капіталу банку:
де Вп - загальна відкрита валютна позиція банку за балансовими та позабалансовими активами та зобов'язаннями банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті; К - капітал банку.
За кожною іноземною валютою підраховується підсумок за всіма балансовими та позабалансовими активами та всіма балансовими та позабалансовими зобов'язаннями банку. Якщо вартість активів та позабалансових вимог перевищує вартість пасивів та позабалансових зобов'язань, відкривається довга відкрита валютна позиція. Коли вартість пасивів та позабалансових зобов'язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог, відкривається коротка відкрита валютна позиція. При цьому довга відкрита валютна позиція показується зі знаком плюс, а коротка - зі знаком мінус.
Загальна величина відкритої валютної позиції в цілому по упов-новаженому банку визначається як сума абсолютних величин усіх довгих та всіх коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті (без урахування знаку) за всіма іноземними валютами.
Нормативне значення загальної відкритої валютної позиції банку має бути не більшим 20 %.
Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті (Н16). Розраховується як відношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції у вільно конвертованій валюті в гривневому еквіваленті (Він) до капіталу (К) банку:
За кожною вільно конвертованою валютою розраховується довга (коротка) відкрита валютна позиція банку у гривневому еквіваленті.
Нормативне значення довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку у вільно конвертованій валюті має бути не більшим 10%.
Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції в неконвертованій валюті (Н17). Розраховується як співвідношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції в неконвертованій валюті у гривневому еквіваленті до капіталу банку:
За кожною неконвертованою валютою розраховується довга (коротка) відкрита валютна позиція банку у гривневому еквіваленті.
Нормативне значення довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку в неконвертованій валюті має бути не більшим 5 %.
Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах (Н18). Розраховується як відношення довгої (короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах у гривневому еквіваленті до капіталу банку:
Під час проведення операцій з банківськими металами на валютному ринку України слід керуватися Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 р. та Положенням "Про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України", затвердженим Постановою Правління Національного банку України 24 лютого 1998 р.
Нормативне значення довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку у всіх банківських металах має бути не більшим 5 %.
Під час обчислення нормативів відкритої валютної позиції врахо-вується сума капіталу, яка зафіксована в балансі за попередній день.
Валютна позиція уповноваженого банку визначається щоденно й окремо стосовно кожної іноземної валюти.
На відкриту валютну позицію уповноваженого банку впливають такі операції:
- купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної валю
ти, поточні та строкові операції (на умовах своп, форвард, опціон та
інші), за якими виникають вимоги й зобов'язання в іноземних валютах, незалежно від способів та форм розрахунків за ними;
- одержання (виплата) іноземної валюти у вигляді доходів або
видатків та нарахування доходів і видатків, які записуються на гривневих рахунках;
- купівля (продаж) основних засобів та товарно-матеріальних
цінностей за іноземну валюту;
- надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду,
за умови, що банк має зобов'язання перед засновниками-нерезидентами в іноземній валюті;
- погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній ва
люті (списання якої здійснюється з гривневого рахунку видатків);
- інші обмінні операції з іноземною валютою (виникнення вимог в одній валюті при розрахунках за ними в іншій валюті, в тому
числі й національній, що призводить до зміни структури активів за
незмінності пасивів, і навпаки).
Валютна позиція виникає на дату операції з купівлі (продажу) іноземної валюти, а також на дату нарахування доходів (видатків), зарахування на рахунки (списання з рахунків) інших доходів (видатків) та відповідно до перелічених операцій.
Уповноважений банк одержує право на відкриту валютну позицію з дати отримання ним від Національного банку України банківської ліцензії на право проведення операцій із валютними цінностями і втрачає це право з дати її відкликання Національним банком України.
Деякі типи банківських операцій великого ризику можуть не мати обмежень щодо відсотка капіталу або відсотка у загальному обсязі активів. У цьому разі комерційні банки мають право звернутися до Правління Національного банку України з клопотанням про встановлення їм індивідуальних економічних нормативів ще до того, як операція фактично буде відбуватися.
Розрахунок економічних нормативів банками проводиться для юридичної особи на підставі щоденних балансів. При цьому звітними вважаються економічні нормативи, розраховані:
- на конкретну встановлену дату;
- за щоденними розрахунками;
- за формулою середньої арифметичної.
Необхідно враховувати те, що значення всіх економічних нормативів, а також їхнякількість може змінюватися відповідно до економічних умов у країні та особливостей регулювання діяльності комерційних банків.
Заходи впливу за порушення комерційними банками економічних нормативів застосовуються диференційовано згідно зі статтею 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з Положенням "Про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства", затвердженим постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 р.
Контроль за дотриманням економічних нормативів капіталу банку (НІ) відбувається один раз на рік.
Штрафні санкції за порушення нормативів платоспроможності (НЗ), достатності капіталу банку (Н4), ліквідності (Н5, Н6, Н7) розраховуються як середньоарифметична величина.
Штрафні санкції за порушення нормативів максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (НІ 1), відкритої валютної позиції (НІ5, НІ6, НІ7, НІ8)

 
 

Цікаве

Загрузка...