WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат

Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків - Реферат

статутному капіталі банку становить 50% і більше, то мінімальний розмір статутного капіталу за участю іноземного капіталу має бути не меншим від суми, еквівалентної 10 млн екю (євро) на день підписання установчого договору за офіційним курсом Національного банку України.
Норматив платоспроможності банку (НЗ). Норматив плато-спроможності банку - це співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику.
Співвідношення капіталу банку й активів визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності.
Норматив платоспроможності (НЗ) обчислюється за формулою:
де К - капітал банку, Ар - активи банку.
Під час визначення платоспроможності банку його активи під-сумовуються з урахуванням коефіцієнтів їхніх ризиків.
Нормативне значення НЗ не може бути нижчим 8 %.
Активи комерційного банку поділяються на п'ять груп за ступенем ризику вкладень та можливості втрати частини вартості.
Норматив достатності капіталу банку (Н4). Норматив достатності капіталу банку - це відношення капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви.
Відношення капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви, визначає достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності, незалежно від розміру різноманітних ризиків.
Норматив достатності капіталу банку (Н4) обчислюється за формулою:
де К - капітал, ЗА - резерви активів банку.
Нормативне значення нормативу Н4 має бути не меншим 4 %.
Нормативи ліквідності
Норматив миттєвої ліквідності (Н5). Розраховується як відношення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до поточних зобов'язань за формулою:
де Ккр - сума коштів на кореспондентському рахунку; К - сума коштів у касі; Пр - поточні зобов'язання.
Нормативне значення нормативу Н5 має бути не меншим 20 %.
Норматив загальної ліквідності (Н6). Розраховується як відношення загальних активів до загальних зобов'язань банку за такою формулою:
де А - загальні активи; 3 - загальні зобов'язання банку.
Нормативне значення нормативу Н6 має бути не меншим 100 %.
Норматив відношення високоліквідних активів до робочих активів банку (Н7). Він характеризує частку високоліквідних активів у робочих активах і розраховується за формулою:
де Ва - високоліквідні активи; Ра - робочі активи. Нормативне значення нормативу Н7 має бути не меншим 20%.
Нормативи ризику
Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8).
Цей показник розраховується за формулою:
де Зс - сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100 % суми позабалансових зобов'язань, виданих для цього позичальника; К - капітал банку.
Нормативне значення Н8 не повинно перевищувати 25 %.
Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної чи юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у разі надання останнім одного або кількох кредитів не повинна перевищувати 25 % капіталу банку.
Позичальники, які мають спільних засновників, акціонерів (учасників), загальна частка яких у статутному фонді підприємства перевищує 35 %, враховуються у розрахунку як один позичальник.
Двоє або більше позичальників вважаються одним позичальником під час розрахунку нормативу Н8 у тому разі, коли:
- позичальники контролюються третьою особою (крім держав
них підприємств), що володіє не менше як 35 % статутного фонду
кожного позичальника;
- позичальниками є споріднені особи, як це визначено в інструкції НБУ; одним позичальником є фізична особа, а іншим позичальником (позичальниками) - юридична особа (особи), на якого (яких)
фізична особа має значний вплив. Термін "значний вплив" викладено в інструкції НБУ у частині "асоційована компанія (підприємство)";
- кредитні кошти, видані одному позичальнику (чи групі пози
чальників) від комерційного банку, використовуються таким пози
чальником (групою позичальників) як кредитні ресурси для третьої
особи, яка є клієнтом того самого банку;
- передбачене джерело погашення кредиту всіх позичальників
збігається, і жоден із них не має іншого джерела доходу для повного
погашення заборгованості за наданим кредитом. Прикладом такої
ситуації може бути мобілізація позичальниками спільних коштів
для придбання активу (підприємства або об'єкта власності) або для
передання таких коштів у кредит іншій фізичній чи юридичній особі.
Норматив "великих" кредитних ризиків (Н9).
Максимальний розмір "великих" кредитних ризиків (Н9) устано-влюється як співвідношення сукупного розміру великих кредитних ризиків та капіталу комерційного банку (у відсотках).
де Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, наданих комерційним банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку; К - капітал комерційного банку.
Рішення про надання "великого" кредиту має бути оформлене відповідним висновком кредитного комітету комерційного банку, затвердженим його правлінням.
Максимальне значення нормативу Н9 не повинно перевищувати 8-кратного розміру капіталу банку.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та по-ручительств, наданих одному інсайдеру (Н10). Розраховується за формулою:
де Ркі - сукупний розмір наданих банком позик (у тому числі і міжбанківських), поручительств, урахованих векселів та 100 % суми позабалансових зобов'язань, узятих одним інсайдером комерційного банку; К - капітал банку.
Максимальне значення показника Н10 не повинно перевищувати 5 %.
Умови надання кредитів інсайдерам не повинні відрізнятися від загальних умов кредитування. Комерційний банк не має права надавати кредит інсайдеру (акціонеру, учаснику) для придбання акцій (часток) цього банку.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11). Цей норматив розраховується за формулою:
де РК - сукупний розмір наданих банком позик (у тому числі і міжбанківських), поручительств, урахованих векселів та 100 % суми позабалансових зобов'язань, узятих усіма інсайдерами комерційного банку; К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу Н11 не повинно перевищувати 40 %.
Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик (Н12). Розраховується за формулою:
де МБн - загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських позик; К - капітал банку.
Максимальне значеннянормативу Н12 не повинно перевищувати 200 %.
Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Н13). Розраховується за формулою:
де МБо - загальна сума отриманих комерційним банком між-банківських позик; ЦК - загальна сума залучених централізованих коштів; К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу (Н13) не повинно перевищузати 300%.
Норматив інвестування (Н14). Норматив інвестування харакгеризує використання капіталу банку для придбання часток (акцій, дінних паперів) акціонерних товариств, підприємств та недержавних боргових зобов'язань.
Норматив (НІ4) встановлюється у формі відсоткового співвідношення між розміром коштів, які інвестуються, та загальною сулою капіталу комерційного банку і розраховується за формулою:
де Кін -

 
 

Цікаве

Загрузка...