WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Робота з проблемними банками - Реферат

Робота з проблемними банками - Реферат


Реферат
на тему
Робота з проблемними банками
Робота з проблемними банками
Головною функцією банківського нагляду є виявлення проблемних банків і застосування відповідних заходів щодо них.
З погляду розумного (пруденційного) банківського нагляду проб-лемним є банк, який демонструє можливість чи вірогідність банкрутства; банкрутство банку може зумовити одна з двох класичних причин:
неплатоспроможність, що означає відсутність у банку достатньої кількості активів, щоб виконати свої зобов'язання. Іншими
словами, коли банк відчуває дефіцит власних коштів (має від'ємний
капітал), він визнається неплатоспроможним;
неліквідність, тобто банк не у змозі виконати свої зобов'язання перед вкладниками чи кредиторами.
Теоретично неплатоспроможний банк може продовжувати функ-ціонувати, особливо якщо центральний банк дає йому свої кошти, тобто підвищує його ліквідність, щоб дати можливість виконати свої зобов'язання.
Критерії проблемної діяльності визначаються на підставі аналізу дотримання банком пруденційних норм і нормативів ведення банківської справи: показників обов'язкових економічних нормативів та інших норм, передбачених нормативними актами Національного банку України.
Критерії проблемної діяльності різняться:
а) за характером інформації, яка грунтується на аналізі основних показників фінансового стану комерційного банку. Ці показники узагальнені в системі "CAMEL";
б) за джерелами надходження та періодичністю (оперативністю)
отримання інформації:
оперативна інформація, отримана в процесі безвиїзного контролю, - бухгалтерська і статистична звітність, щоденні баланси тощо;
інформація, отримана в результаті здійснення службою банківського нагляду Національного банку України інспекцій діяльності комерційних банків та їхніх установ;
інформація, отримана від контрольних та правоохоронних органів тощо;
інформація, отримана в результаті перевірок діяльності комерційних банків незалежними аудиторськими організаціями, уповноваженими відповідно до чинного законодавства на здійснення таких перевірок;
в) за порядком затвердження критеріїв:
обов'язкові економічні нормативи, встановлені в законодавчому порядку Законом України "Про банки і банківську діяльність";
орієнтовні показники діяльності комерційних банків, які зат-верджуються Правлінням Національного банку України.
Невиконання один або кілька раз комерційним банком обов'язкового економічного нормативу є підставою визнання його проблемним.
Комплексна рейтингова оцінка комерційного банку за системою "CAMEL" визначається на підставі оцінки кожного компонента системи за результатами виїзного інспектування банку (у період між інспекторськими перевірками - оперативним шляхом).
Проблемний характер діяльності комерційного банку, який потребує спеціальної уваги служби банківського нагляду, може визначатися на підставі таких загальних оцінок.
Комерційний банк, який отримав рейтингову оцінку "5", має велику імовірність краху в найближчому майбутньому, його життєздатність та платоспроможність перебувають під загрозою. Фінансовий стан банку є настільки критичним, що потребує невідкладної допомоги з боку акціонерів або зовнішніх джерел фінансової допомоги. За відсутності негайних і рішучих виправних заходів банк має бути реорганізованим (через злиття, приєднання) або ліквідований.
Комерційний банк, який дістав рейтингову оцінку "4", має значні фінансові недоліки, що призвели до небезпечного і нестабільного його фінансового стану, оскільки не були своєчасно усунені керівництвом банку.
Комерційний банк, який отримав рейтингову оцінку "З", харак-теризується такими недоліками фінансового стану, які можуть бути визначені в діапазоні від помірно серйозних до таких, що характеризують фінансовий стан банку як незадовільний. У разі погіршення загального стану в економіці діяльність комерційного банку стає в таких умовах уразливою, його фінансовий стан може погіршитися,
якщо проведені керівництвом банку заходи усунення недоліків вия-вилися неефективними.
Комерційні банки, які отримали рейтингову оцінку "5" або "4", негайно включаються до категорії проблемних банків.
Комерційні банки, які отримали рейтингову оцінку "З", можуть бути включені до категорії проблемних за рішенням Правління Національного банку України.
Усі комерційні банки, які отримали рейтингову оцінку "5" або "4", мають недостатній розмір капіталу.
Критерії проблемної діяльності за ознакою "достатність капіталу" визначаються за такими основними показниками:
капітал банку (норматив Н1);
платоспроможність комерційного банку (норматив НЗ);
достатність капіталу (норматив Н4).
На підставі результатів аналізу інспектори служби банківського нагляду визначають якість активів банку, здатність керівництва управляти ними, оцінювати адекватність інформаційної системи управління.
Крім виконання банком обов'язкових нормативів, інспектори оцінюють також ризик банківських активів (кредитний ризик) через класифікацію цього ризику.
Служба банківського нагляду зосереджує свою увагу на класифі-кованих активах, особливо на позиках, що є нестандартними (проблемними).
Комерційні банки, що мають високий рівень проблемних позик порівняно з власними коштами банку (понад 50 %), мають бути включені до категорії проблемних.
Оцінка проблемної діяльності дається через відносні показники, що отримані за результатами аналізу структури активів, кредитного портфеля, збитків із урахуванням кредитних ризиків, процентних ризиків і ризиків ліквідності.
Кредитні та інвестиційні ризики можуть бути оцінені за допомогою таких нормативів:
максимального розміру ризику на одного позичальника;
"великих" кредитних ризиків;
інвестування;
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств,
які надаються інсайдерам;
- максимального розміру наданих міжбанківських позик.
Проблемна діяльність визначається безвиїзним (оперативним)
наглядом на підставі аналізу дотримання

 
 

Цікаве

Загрузка...