WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз кредитної діяльності банку - Курсова робота

Аналіз кредитної діяльності банку - Курсова робота

%. Це свідчить про загальну тенденцію зниження рентабельності інших банківських операцій. Наступний етап аналізу кредитних операцій - визначення факторів та причин, що вплинули на зміну абсолютного розміру прибутку від кредитних операцій.
На прибуток від кредитних операцій впливають такі чинники:
- обсяг наданих кредитів;
- зміна структури наданих кредитів;
- зміна процентної ставки за кредит (ціна кредиту);
- зміна процентної ставки за депозитами (собівартість залучених ресурсів).
Розрахунок впливу факторів здійснюється за такою методикою.
Для розрахунку впливу обсягу наданих кредитів на зміну прибутку необхідно базисну величину суми прибутку помножити на відсоток приросту фактичної суми наданих кредитів порівняно з базисною.
Для розрахунку впливуструктурних зрушень необхідно від базисної величини прибутку в перерахунку на фактичний обсяг та структуру відняти базисну суму прибутку, помножену на відсоток темпу зростання обсягів наданих кредитів.
Для розрахунку впливу процентної ставки за кредит необхідно від фактичних процентних доходів банку відняти базисну величину доходів у перерахунку на фактичний обсяг та структуру наданих кредитів.
Вплив процентної ставки за депозитами розраховується як різниця між фактичною сумою процентних витрат та базисною в перерахунку на фактичний обсяг та структуру залучених депозитів. Вплив даного чинника береться з протилежним знаком, оскільки він перебуває у зворотній залежності до результативного показника.
Розглянемо приклад розрахунку впливу факторів на прибуток від кредитних операцій (табл. 5.21).
За аналізований період прибуток від кредитних операцій збільшився на 2422 тис. грн (7111,0 - 4689,0). Темп зростання кредитних вкладень становив 2,41 раза, тобто приріст дорівнює 141 %. Збільшення обсягу наданих кредитів сприяло зростанню прибутку на 6611,5 тис. грн (4689 x 1,41). Структурні зрушення негативно вплинули на зміну прибутку і їх вплив становив -1028,5 (10 272 --4689 x 2,41). Зниження процентної ставки за кредитами призвело до зниження прибутку на 6451,0 тис.грн (30 475-36 926). У свою чергу, зниження процентної ставки за депозитами сприяло
збільшенню прибутку на 3290 тис. грн (23 364 - 26 654). Загальний вплив факторів відповідає зміні результативного показника. (+6611,5-1028,5-6451,0 + 3290= 2422). Після такого аналізу визначають вплив факторів другого порядку, які, у свою чергу, вплинули на вказані фактори.
Таблиця 14
АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Запропонована методика аналізу кредитних операцій передбачає комплексний підхід до вивчення цього напряму діяльності банку, дає змогу оцінити їх ефективність, намітити основні шляхи удосконалення управління активами банку та підвищити результативність банківського менеджменту.
Висновки
Аналітичне дослідження, його результати та їх використання в банківському менеджменті мають відповідати певним принципам (вимогам), які накладають свій відбиток на це дослідження і яких повинні обов'язково дотримуватися у процесі організації і проведення аналізу банківської діяльності. Розглянемо основні з цих принципів:
1. Урахування специфіки тієї країни, де функціонує банк, зокрема, її законодавства, нормативних вимог центрального банку, основних напрямів грошово-кредитної політики уряду.
2. Науковий характер, тобто аналіз має базуватися на комплексному науковому підході (використання передового досвіду, новітніх методів досліджень та ін.).
3. Комплексність, тобто аналіз повинен охоплювати всі сторони діяльності банку, щоб з'ясувати його фінансовий стан і виробити необхідні заходи для поліпшення його функціонування.
4. Забезпечення системного підходу до аналізу. При цьому кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система елементів, певним способом пов'язаних між собою і з зовнішнім середовищем. Кожний об'єкт необхідно вивчати з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх зв'язків, взаємозалежності і взаємопідпорядкованості його окремих елементів. Наприклад, аналіз якості активів супроводжується вивченням різних ризиків (кредитних, процентних та ін.), що, у свою чергу, також є об'єктом аналізу банківської діяльності.
5. Об'єктивність, конкретність, точність, які означають, що аналіз має ґрунтуватися на достовірній інформації, а висновки і рекомендації супроводжуватися точними аналітичними розрахунками. У зв'язку з цим необхідно постійно удосконалювати організацію обліку, внутрішнього і зовнішнього ":
6. Дієвість, тобто аналіз повинен ефективно впливати на діяльність банку; з його допомогою керівництво може вчасно виявляти недоліки, а також попереджати виникнення їх у майбутньому. Результати аналізу мають служити для керівництва банку інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з оптимізації функціонування банку.
7. Проведення аналізу за планом і систематично. Для цього необхідно організувати в банку окремий підрозділ (департамент), що безпосередньо здійснює аналіз його діяльності, з чітким розподілом обов'язків серед співробітників.
8. Оперативність. Швидке і своєчасне проведення аналізу дає змогу керівництву банку приймати правильні управлінські рішення, що відповідають поточній кон'юнктурі фінансового ринку і пріоритетам розвитку банку.
9. Демократизм. Участь в аналізі широкого кола співробітників банку забезпечує істотне підвищення його ефективності, що не тільки позитивно впливає на фінансові показники, а й створює необхідні умови для згуртованості колективу.
Список літератури
1. Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа. - 2003. №4, 35-37с.
2. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998р. - 237с.
3. Банківська енциклопедія // Під ред. д.е.н. проф. Мороза А.М. - К.: Лібра, 1999р. - 327с.
4. Банківська справа: Навчальний посібник // За ред. проф. Р.Т.Тиркола - Тернпіль: Карт-бланки, 2001р. - 314с.
5. Банківські операції:Підручник // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. - К.: КНЕУ, 2000р. - 384с.
6. Білецька Н. Розрахунок доходів і витрат банку внаслідок впровадження Національної системи масових електронних платежів // Банківська справа. - 2003р. №4, 48-58с.
7. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - К.: Тов. "Знання", КОО, 2001р. - 255с.
8. Вступ до банківської справи: Учбовий псібник // За ред. М.І. Савлука. - К.: Лібра, 1998р. - 344с.
9. Морочко М. Павлік Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України, 2001р. №9, 131-135с.
10. Онищенко В.О. Основи банківської справи: Навчальний посібник. - Полтава: ПДТУ, 1999р., 163с.
11. Фінанси підприємств: Підручник // Під ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 1999р., 384с.

 
 

Цікаве

Загрузка...