WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

Банківське кредитування фізичних осіб - Дипломна робота

договорі, переходить з моменту сплати Продавцю Покупцем суми 1310,00 ( Одна тисяча триста десять),що складає 100 %ціни.
З. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
3.1. Продавець зобов'язується передати товар Покупцю по накладній після сплати йому суми!310,00 ( Одна тисяча триста десять)гривень що складає 100 % ціни.
3.2. Оформлення документів і видача товару проводиться щоденно з 11.00 год. до 13.00 год. крім неділі.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.Жодна зі сторін не має права передавати свої права й обов'язки за даним договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.
5. ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ І РОЗГЛЯД СПОРІВ
5.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за даним Договором чи в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Якщо Сторони не прийдуть до згоди, суперечки і розбіжності підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.
6. ТЕРМІНИ ДІЇ ДОГОВОРУ Й УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної зі сторін, і набирає сили з моменту його підписання.
6.2. Даний Договір припиняє свою дію після сплати покупцем 100% вартості отриманого товару по накладній.
7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Усі зміни і доповнення до даного договору оформляються в письмовій формі і набирають сили з моменту підписання.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання пов'язань за цим договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком заборонних мір держави, місцевих органів влади обставин нездоланної сили до яких відносяться події, на які Сторони не можуть зробити впливу і не несуть відповідальності за їхнє виникнення, а саме: пожежа, землетрус, повінь, зсув воєнні дії, страйк і т.п.
8.2. При настанні форс-мажорних обставин, сторона, для якої наступили такі обставини, повинна повідомити іншу сторону про це протягом 3-х днів із дня настання форс-мажорної обставини. Належним підтвердженням настання форс-мажорної обставини є довідка Торгово-Промислової палати України.
8.3.При настанні форс-мажорної обставини термін виконання зобов'язань сторонами за даним договором відсувається відповідно до терміну дії таких обставин.
Цей договір складений у 2 екземплярах, що мають рівну юридичну чинність.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ: ____________________________
ДИРЕКТОР: ___________________________
" " Р-
М.П.
Схема. Варіант розмежування функцій кредитного процесу. Додаток 13
Список використаної літератури
1. Положення "Про кредитування".
2. Закон України "Про заставу".
3. Положення "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями".
4. Керівництво по кредитним процедурам для обслуговування фізичних осіб.
5. Закон України "Про банки і банківську діяльність".
6. Антонов Н. Г., Пессель М. А. Грошовий обіг, кредит та банк. - М.: Фінстатінформ, - 1995.
7. Гроз'єан Р. К. Як працювати з банком. / Пер. з нім. Е. Кротова. - К.: Основи, - 1999.
8. Вступ до банківської справи: Навч. Посібник. / Відп. ред. М. І. Савлу. - К.: Лібра, - 1998.
9. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях: Навч. посібник / За ред. Б. Л. Луці ва. - Тернопіль: Вид-во "Карт-блант", - 2000.
10. Збірник ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції". Авт.: А. М. Мороз, М. Д. Олексієнко, М. Ф. Пудовкіна та ін.; Ред. О. П. Бондаренко, - К.: КНЕІ, - 1999.
11. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль: Навч. - метод. посіб. - К.: КНЕІ, - 2002.
12. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і дон. - К.: Знання. - 2002.
13. Головач А. В. Та ін. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. - К.: МАУП, - 2001.
14. Гроші і кредит / Підручник / Ред. Б. С. Івасіва. - Тернопіль: в-во "Карт-бланш", - 2000.
15. Операції комерційних банків: Навч. посіб. - 2-е вид., дон. - Л.: ЛБІНБУ, - 2001.
16. Банківські операції: Підруч. - 2-е вид., випр. і доп. / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, - 2002.
17. Гриджук, Олійник. - Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. - К.: Істина, - 2001.
18. Лагутін - Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. - 2-е вид., - К.: Знання. - 2001.
19. Галас юк В. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ, 2002 № 7, - с. 38-44.
20. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник НБУ - 2002 № 1, - с. 26-29.
21. Умутова І Оцінювання і прогнозування фінансового стану позичальника // Банківська справа. - 2001. № 2. - с. 20-22.
22. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // фінанси України, 2000, № 1, - с. 25-18.
23. Пуховкіна М. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. = 2000. - № 4. - с. 20-24.
24. Карапетян Т. Кредитоспроможність позичальника та методи її оцінки // Вісник НБУ. - 2000 № 8. - с. 30-35.
25. Пернарівський. Оцінка кредитоспроможності позичальника // Фінанси України 2001 // Візник НБУ. - 2000. - № . с. 42-43.
26. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні / Вісник НБУ. - 2000. № 2. с. 42-43.
27. Чайка О. Шляхи зниження процентних ставок за банківськими кредитами в Україні // Вісник НБУ. - 2002 - № 8. - с. 24-30.
28. Зітлінський, Тернавський ,Баранова. Оцінка кредитоспроможності позичальника і ризику банку // Фінанси України. - 2001, № 2. - с. 91-102.
29. Березовик В. Проблеми правового регулювання кредитних операцій // Вісник НБУ, 2001 - №7. - с. 29-30.
30. Галасюк. Оцінка кредитоспроможності позичальників. Що оцінюють? // Вісник НБУ, - 2001. № 5, с. 54-56.
31. Голуб. Меморандум кредитної політики комерційного банку // Фінанси України, 2001 № 12, с. 121-127.
32. Євнух. Банківський моніторинг кредитування нерухомості // Фінанси України, - 2002, № 3. - с. 112-119.
33. Гуцаль І. Р. Процентні ставки за кредитами // Фінанси України. - 2002. - № 11. - с. 100-106.
34. Орел Д. В. Проблемні кредити комерційних банків ./ Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 12. - с. 48-53.
35. Туник Г. М. Регулювання кредитної діяльності банку // Фінанси НБУ, - 2002 - № 4. - с. 119-125.
36. Стельник К. Підвищення ефективності кредитування // Вісник НБУ, - 2002. - № ст. 30.
37. Економіка. Фінанси. Право. - 2000. - № 9. - с. 33-37.
38. Закон і бізнес. - 2002. - 23 лист. - с. 30.
39. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа, - 2001. - № 1. с. 13-17.
40. Корнієнко. Методика визначення пласту позичальника для розрахунку розміру резерву відшкодування втрат за кредитними операціями // Вісник НБУ, - 2000, - № 3, - с. 35-37.
41. Матвієнко, Ковальчук. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа, - 2000, - № 5. - с. 45-48.
42. Кириченко. Іпотечне кредитування // Вісник НБУ. - 2002. - № 1. с. 33.

 
 

Цікаве

Загрузка...