WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках - Реферат

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках - Реферат

рахунку на підставі платіжних документів за матеріали, обладнання, виконані роботи. При підрядному та субпідрядному способах оплата здійснюється на підставі актів про виконані роботи (ф.З). Розмір кредиту, строк користування визначаються на підставі техніко-економічного обгрунтування, економічної ефективності та термінів окупності вкладень. Після введення об'єкту в дію позичальник подає банку уточнений графік погашення всієї суми одержаного кредиту, в якому визначаються конкретні суми погашення кредиту з урахуванням кінцевого строку, передбаченого кредитним договором. З метою здійснення контролю за цільовим використанням кредитних коштів банк додатково до перевірок, зазначених в "Порядку супроводження кредитних проектів", перевіряє на місці достовірність документів про обсяги виконаних робіт по будівництву об'єкту, проводить контрольні обміри будівництва. Видача довгострокових кредитів на придбання обладнання технічних засобів, які не входять до кошторису будівництва, здійснюється згідно з умовами контрактів (договорів) траншами або у разовому порядку.
Порядок погашення банківського кредиту підприємством
За користування кредитом Позичальник сплачує банку проценти та здійснює інші платежі згідно з "Тарифами комісійної винагороди Державного експортно-імпортного банку України" (платежі за обслуговування кредиту, за зобов'язання по невикористаній частині кредиту абокредитної лінії, за здійснення консалтингових послуг тощо). Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється залежно від вартості кредитних ресурсів за рахунок яких надано кредит, строку кредиту, виду та ліквідності забезпечення, попиту та пропозицій на кредитні ресурси на кредитному ринку в конкретному регіоні, а також інших факторів з таким розрахунком, щоб сума одержаних доходів повністю покривала витрати банку по залученню коштів, на ведення банківських справ і забезпечувала одержання доходу. Проценти за користування кредитом нараховуються банком щомісяця та сплачуються у строки, передбачені кредитним договором. При встановлені термінів сплати процентів беруться до уваги терміни окупності кредитного проекту, платоспроможність позичальника та фінансовий стан установи банку. Протягом терміну дії кредитного договору банк має право змінювати розмір процентної ставки за кредит залежно від зміни монетарної політики Національного банку України, процентної політики банку, попиту та пропозицій на кредитні ресурси. Такі зміни оформлюються додатковою угодою до кредитного договору. Кредити на пільгових умовах надаються виключно за рішенням Кредитного комітету банку за умови покриття витрат, пов'язаних із застосуванням знижених процентних ставок за рахунок інших платежів за кредитом та інших видів послуг конкретному позичальнику. Банк може припинити нарахування процентів за користування кредитами у випадках, передбачених чинним законодавством України, а саме:
- припинення зобов'язання в зв'язку з його виконанням;
- припинення зобов'язання зарахуванням ( залік заборгованості);
- припинення зобов'язання збігом боржника і кредитора в одній особі;
- припинення зобов'язань угодою сторін;
- визнання боржника банкрутом (ст. 15 Закону України "Про банкрутство");
- закінчення строку позовної давності (ст. 71 ЦК України).
Рішення про припинення нарахування процентів, комісійних винагород приймається Кредитним комітетом (кредитною комісією) на
підставі висновків фахівців кредитного підрозділу, служби безпеки банку та юридичного управління (юрисконсульта установи банку).
Кредити, що надаються банком, забезпечуються заставою майна, яке належить позичальнику або майновому поручителю на правах власності, і на яке, згідно з чинним законодавством, може бути звернуто стягнення та договором поруки. Достатність і ліквідність забезпечення визначає установа банку. Договір застави укладається між банком - заставодержателем і заставодавцем у письмовій формі. У випадках, передбачених Законом України "Про заставу" (нерухоме майно, транспортні засоби тощо), договір застави повинен бути обов'язково посвідчений нотаріально. Угодою сторін може бути передбачене нотаріальне посвідчення договору застави і в тих випадках, коли це є необов'язковим відповідно до чинного законодавства України, але на цьому наполягає одна із сторін. Заставодавцями можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Заставодавцем може бути не тільки позичальник, а й третя особа (майновий поручитель), якому предмет застави належить на правах власності або повного господарського володіння. При визначенні вартості майна, що передається в заставу, слід виходити з його реальної вартості. Вартість заставленого майна повинна бути достатньою для погашення кредиту процентів за користування ним та платежів, передбачених кредитним договором, витрат по зберіганню заставленого майна, а також з урахуванням необхідності сплати податку на додану вартість. Вартість заставленого майна повинна складати не менше 200 % від суми вимог, що задовольняються за їх рахунок. За окремими рішеннями Кредитного комітету вартість заставленого майна може бути визначена:
1) при короткостроковому кредитуванні фінансове стабільних підприємств (клас А, Б) - у розмірі не менше 200 % від суми кредиту;
2) при кредитуванні понад 1 рік - на рівні не менше 180 % від суми кредиту з урахуванням відсотків за один рік. Зміна предмету застави допускається тільки за згодою банку. У разі, якщо майно, що передається в заставу, згідно з умовами договору застави, залишається у Заставодавця, а останній має право володіти і користуватися предметом застави згідно з його призначенням, банк має право вимагати у позичальника страхування предметів застави. Цінні папери (акції, облігації, сертифікати) можуть бути прийняті в заставу за умови передачі їх Заставодавцем на зберігання банку, а також обов'язкової реєстрації операції в організації, що надала цінні папери. При цьому, необхідно оцінити реальну вартість цінних паперів і можливість їх реалізації з метою погашення кредиту. Звернення стягнення на заставлене майно проводиться згідно з чинним законодавством України, якщо інше не передбачено договором. Одним з видів забезпечення кредиту може бути порука юридичної особи, яка має стабільний фінансовий стан, а також фізичної особи, яка має достатньо ліквідного майна для забезпечення кредиту.
Прийняття договору поруки (не майнової ) в забезпечення зобов'язань по кредитному договору від юридичних та фізичних осіб, в тому числі банків, можливе лише з дозволу Головного банку. Договір поруки складається обов'язково в письмовій формі на суму всіх

 
 

Цікаве

Загрузка...