WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки: сутність, види та функції - Курсова робота

Банки: сутність, види та функції - Курсова робота

працюють в секторі непрямого фінансування;
2) вони акумулюють кошти та розміщають їх в доходні активи від свого ім'я, створюючи власні зобов'язання та вимоги, як позичальник банк створює свої зобов'язання перед вкладниками;
3) прибуток фінансових посередників формується, як різниця між доходами від розміщення акумулюючих грошових коштів тавитратами, які пов'язані з їх залученням.
Відмінність:
1) банки не тільки акумулюють тимчасово вільні кошти, а й самі створюють гроші в процесі депозитно-кредитної діяльності, а установи - тільки акумулюють;
2) банки здійснюють розрахунок обслуговування всіх інших фінансово-кредитних посередників, тому можуть використовувати їх вільні гроші [8; с. 75].
ВИСНОВКИ
Тема, що підлягала дослідженню "Банки: сутність, види і функції" дозволяє зробити наступні висновки :
По-перше, рівень розвитку кредитних відносин в Україні в сучасних умовах містить в собі значну кількість протиріч і недосконалостей, що виявляється у нецілеспрямованому русі кредитних ресурсів в країні, а також в нерозвиненості деяких форм кредиту (комерційного, іпотечного) внаслідок заборони їх застосування в колишньому СРСР. Кризові явища в економіці ще більше ускладнюють ситуацію.
Але певні кроки щодо розвитку кредитних відносин, адекватним ринковим умовам вже зроблені. На основі закону "Про банки і банківську діяльність" створено дворівневу систему з розгалуженою мережею комерційних банків, що сприяє деморалізації і децентралізації кредитних ресурсів, комерціалізації кредитних відносин, які базуються тепер на принципах партнерства і взаємовигоди; створюється правова база для розвитку і вдосконалення всіх форм кредиту, при цьому активно залучається досвід розвинутих країн світу. Крім того, розробляються принципи нової кредитної політики: створення сприятливих економічних умов для ефективного використання кредитних ресурсів, прискорення структурної перебудови економіки, її соціальної орієнтації.
Отже, Україна стала на шлях кардинальної перебудови національної системи для кредитних відносин, і хоча на сучасному етапі її спіткає багато труднощів, вона має великі перспективи розвитку в цій сфері економічної діяльності.
По-друге, в кожній країні існує банківська система, яка є однією з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки і одним з основних чинників політики економічного зростання. Це законодавчо визначена, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, якi займаються банкiвською дiяльнiстю, що будується по заздалегідь виробленій концепції, в межах якої відводиться мiсце кожному виду банкiв i кожному окремому банку. Її існування пов'язане з необхідністю здійснення суспільного нагляду i регулювання банківської дiяльностi, узгодження комерцiйних iнтересiв окремих банкiв з загальносуспільними iнтересами - забезпеченням сталостi грошей i стабiльної роботи всiх банкiв, а також забезпеченням збалансованості попиту i пропозицiї на грошовому ринку. Банківська система має дворівневу побудову, на першому рiвнi знаходиться Центральний банк, а на другому рiвнi знаходяться решта банкiв, якi в Україні прийнято називати комерційними.
Національний банк України здійснює керівництво всією кредитною системою країни, він покликаний регулювати кредит і грошовий обіг, контролювати й стабілізувати рух обмінного курсу національної валюти, згладжувати своїм впливом перепади в рівні ділової активності, цін і зайнятості, стимулювати зростання національної економіки на здоровому фінансовому ґрунті. Одне з найважливіших завдань Національного банку - управляти державним боргом, тобто цілеспрямовано змінювати ту його частину, яка представлена державними облігаціями.
Комерційні банки утворюються як акціонерні товариства або на пайових засадах i є кредитними установами універсального характеру. Вони пов'язані з усіма сферами та фазами відтворення, мають широкі права і базують свою діяльність на двох постулатах - ризику та прибутку.
Банк - це і кредитор, і позичальник, і посередник між юридичними і фізичними особами, і посередник в грошових розрахунках, організація грошово-кредитного процесу та імітування грошових знаків.
Сьогодні комерційний банк може запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Всі банки виконують певні функції, систематичне виконання яких і створює той фундамент, на якому базується робота банку і банківської системи в цілому, а переплітаючись між собою, вони створюють потужну базу розвитку фінансової системи країни: управлiння грошовим обiгом; забезпечення платiжного механiзму; акумуляцiя заощаджень; надання кредиту; фiнансування зовнiшньої торгiвлi; довiрчi операцiї; зберiгання цiнностей; консультування i надання iнформацiї, однією з важливих функцiй банкiв є їх здатнiсть "робити гроші" - розширювати кредитнi ресурси народного господарства. Отже, можна сказати, що дуже важлива роль в економiцi країни належить кожному окремому банку, а ще важливіша роль належить всiй банкiвськiй системi.
Сьогодні стан розвитку економіки України потребує постійної уваги до банківської системи в цілому і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для їх стабільного та ефективного функціонування.
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України, К.: 1996.
2. Закон України від вересня 2001 року "Про банки і банківську діяльність".
3. Аржевітін С.М. Перші 10 років банківської справи в Україні. - К.: Діалог Пресс, 2002. - С. 121.
4. Бабiчевої Ю.А. Банкiвська справа. Довiдковий посiбник. - М.: Економіка, 1993. - С. 327.
5. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк та його операції. - К.: МАУП, 1997. - С. 44.
6. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. -К.: Академія, 2001.- С. 313.
7. Василик О.Д. Проблеми вдосконалення бюджетної та банківської систем Україні. Банківська справа. - 1998. - №3.- С.44-50.
8. Гамiдов Г.М. Банкiвська справа. - М: Банки i бiржi, ЮНIТI, 1994. - С. 94.
9. Кемпбелл Р., Макконелл, Стенли Л. Брю Экономикс. - Москва, 1992.
10. Ковальчук Т.Т., Коваль Н.М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посіб. - К.: Знання, 1998. - С. 120.
11. Лексик В. Кредит и банки: Пер. с. нем. Р. и Ф. Михалевских. - М.; Перспектива, 1994. - С. 118.
12. Матвієнко В. Держава і банки. - К.: 1999. - С. 154.
13. Мороз А.М. Банківська енциклопедія. - К.,1993.
14. Мороз А.М. Банківські операції - 2е Вид. ВИРЮ. і доп. - К.; КНЕУ, 2002. - С. 476.
15. Мороз А. "Основи банкiвської справи". - К: Лiбра, 1994.
16. Савлук М.І. Вступ до банківської справи. - Київ, Лібра, 1998.
17. Усоскiн В.Н. Сучасний комерцiйний банк: управлiння i операції. - М: IПЦ "Вазар- СЕРО", 1994. - С. 320.
18. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело ЛТД, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...