WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки: сутність, види та функції - Курсова робота

Банки: сутність, види та функції - Курсова робота

народного господарства. Банки називають "фабриками кредиту". Надаючи позичку пiд борговi зобов'язання своїх клiєнтiв (забезпечені товарно-матеріальними цінностями, що не є гіршими) банк зараховує їх на рахунок позичальників і тим створює можливiсть надходження в обiг нових сум грошей. Отже дуже важлива роль в економiцiкраїни належить кожному окремому банку , а ще важливіша роль належить всiй банкiвськiй системi [6; с. 47].
4 ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
4.1 Послуги, що надають комерційні банки
Банк може здійснювати операції, передбачені Законом "Про банки і банківську діяльність".
Сьогодні комерційний банк може запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон'юнктурі. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретного банківського закладу (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції ). Але є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати. До таких операцій, що конструюють діяльність банка відносять :
1) прийом вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2) відкриття та ведення поточних рахункiв і банкiв кореспондентів, переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштiв на них;
3) розміщення залучених коштiв від свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Систематичне виконання зазначених функцій і створює той фундамент, на якому базується робота банка. Вони володіють унікальною спроможністю створювати засоби платежу, що використовуються в господарстві для організації товарного обігу і розрахунків.
Спроможність комерційних банків збільшувати і зменшувати депозити і грошову масу широко використовується центральним банком, який через систему обов'язкових резервів управляє динамікою кредиту [8; с. 94].
Крім виконання базових функцій, банки пропонують клієнтам безліч інших фінансових послуг (Додаток Б):
1) операцiї з валютними цінностями;
2) емісію власних цiнних паперiв;
3) організацію купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;
4) операцiї на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг);
5) надання гарантій доручень та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають х виконання у грошовiй форми;
6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданні послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
7) лізинг;
8) послуги з відповідального зберiгання та надання в оренду сейфів для зберiгання цiнностей і документiв;
9) випуск, купівлю, продаж, обслуговування чекiв, векселiв та інших оборотних платіжних iнструментiв;
10) випуск банкiвських платіжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо їх операцiй.
Операцїi приймання вкладів (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб, вiдкриття та ведення поточних рахункiв, розміщення залучених коштів належать виключно до банкiвських операцiй, здійснювати якi в сукупностi дозволяється тільки юридичним особам, що мають банківську лiцензiю. Iншi юридичнi особи мають право здiйснювати тiльки двi останні операцiї на пiдставi ліцензії на здійснення окремих банкiвських операцiй, а iншi операції та угоди, передбаченi цiєю статтею, можуть здiйснювати у порядку, визначеному законами України [15; с. 54].
За умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України банки також мають право на такi операції:
1) здійснення інвестицій у статутні фонди та акцiї iнших юридичних осiб;
2) здійснення випуску, обiгу, погашення державно та iншої грошової лотереї;
3) перевезення валютних цiнностей та iнкасацiю коштiв;
4) операції за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках з фінансовими ф'ючерсними та опцiонами.
5) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами;
6) депозитарну діяльність i діяльність із ведення реєстрів власників iменних цінних паперiв.
Комерцiйнi банки самостiйно встановлюють відсоткові ставки та комiсiйну винагороду за свої операцiй.
4.2 Активні і пасивні операції
Усі банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обслуговуються, їх прийнято поділяти на пасиви та активи.
Пасивні операції - це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку.
Ресурси комбанків - це сукупність грошей, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для використання певних операцій.
Існують власні ресурси - статутні, резервні фонди для забезпечення фінансової стабільності діяльності банку, він страхує інтереси вкладників та кредиторів. Поділяється на основний та додатковий (загальні резерви за активними операціями і поточними доходами). Статутний фонд при відкритому АТ формується від передплати на акції, в закритому - через перерозподіл акцій між засновників. Резервний фонд покриває збитки, оплата дивідендів - це стійкість комбанку. Його рівень 50 відсотків від статутного фонду. Існують спеціальні фонди для розвитку банку за рахунок прибутку.
Пасиви банку можна розділити на дві великі групи :
1) банківський капітал;
2) залучені кошти.
Залучені ресурси - кошти на поточних, депозитних та інших рахунках клієнтів, які розміщуються на активах з метою отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку. Поділяються на депозитні:
1) до запитання - на поточному рахунках клієнта для розрахунку по господарським операціям, контокорентні рахунки - поточні рахунки з комісією;
2) строкові розміщенні кошти в банку на строк від 1 місяця, не здійснюють поточні платежі.
Пасивні операції комбанків полягають у формуванні власної і залученої ресурсної бази, на підставі і за рахунок якої здійснюються активні операції.
Активні операції банків - діяльність із використанням власного капіталу, залучених коштів для одержання прибутку при розподілі ризиків і підтриманні ліквідності.
Поділяються позичальниками на сектор прямого та непрямого фінансування. Саме у секторі непрямого фінансування з'являється третій економічний суб'єкт - фінансовими посередниками, а їх діяльність з акумуляції вільного грошового капіталу та розміщення його серед позичальників-витратників називається фінансовим посередництвом. Вони базуються на одному фінансовому ринку з одним суб'єктом - вільними грошовими коштами. Основні фінансові посередники - банки та небанківські фінансово-кредитні установи. Загальне для них:
1) всі фін. посередники

 
 

Цікаве

Загрузка...