WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

Валютно-розрахункові операції комерційних банків - Дипломна робота

особливості:
- використовується як при розрахунках за умови негайної оплати, так і при погашенні боргу за комерційним кредитом;
- як правило, має документарний характер, тобто банки приймають на інкасо доручення експортерів за наявності (фінансових і комерційних) документів;
- платіжні документи акцептуються імпортером у попередньому порядку;
Проведеним нами аналіз практики застосування акредитивної форми розрахунків дає підстави виділити три основних способи надання покриття:
а) відкриття банком-емітентом депозиту у виконуючому банку;
б) кредитування на суму акредитива кореспондентського рахунку виконуючого банку в банку-емітенті чи іншому банку:
в) надання виконуючому банку права списувати суму акредитива з відкритого в ньому кореспондентського рахунку банку-емітента.
Особливе місце у здійсненні міжнародних розрахунків займають банківські ризики. Основні стратегічні напрями управління ризиками відпрацьовуються через програму управління ризиками, яку затверджує правління банку та погоджує рада банку. Цей документ містить відповідну політику управління ризиками: ліквідності, кредитним, процентним, валютним, ринковим, операційним, стратегічним, ризиком репутації тощо, які банк продукує (оцінює, контролює, управляє) в процесі діяльності.
Програма включає такі методи управління ризиками:
- підтримання достатності капіталу, ідентифікацію, аналіз, оцінку ризику, розробку процедур проведення операцій, лімітування операцій (на основі вимог НБУ, світової практики, показників бізнес-плану, бюджету, кошторису);
- хеджування ризиків, порядок прийняття рішень та функції структурних підрозділів банку в управлінні відповідними ризиками.
Програма повинна відповідати нормам діючого законодавства та нормативним вимогам Національного банку України, узгоджуватися з внутрішніми нормативними документами банку, містити визначення ризиків, методики і процедури оцінки, аналізу та управління ризиками, процедури керування ризиками з боку правління, профільних комітетів, підрозділу ризик-менеджменту і структурних підрозділів банку.
До основних видів банківських гарантій, які набули найбільшого поширення у міжнародній практиці відносяться: гарантія платежу, гарантія виконання контракту.
Гарантія платежу виставляється банком-гарантом у забезпечення платіжних зобов'язань покупців (боржників) щодо продавців (кредиторів). Вони використовуються при розрахунках за відкритим рахунком, документарними інкасо та векселями на умовах комерційного кредиту. Такі гарантії захищають інтереси експортерів.
Гарантія виконання контракту забезпечує платежі переважно за комерційними контрактами (договір про постачання товару, виконаних робіт чи наданих послуг) і виставляються банками в забезпечення інтересів імпортера.
Можливість застосування широкого спектра валютно-фінансових інструментів управління та страхування від ризиків є визначальним фактором для залучення необхідних інвестиційних коштів в економіку країни.
Підсумовуючи, зазначимо, що основою запровадження інноваційної моделі зростання економіки та утвердження України як високотехнологічної держави є створення системи фінансових інститутів і застосування різнома-нітних валютно-фінансових інструментів, утвердження сучасногонадійного механізму виконання угод з цінними паперами, зокрема валютними деривативами; створення умов для підвищення конкурентних можливостей валютно-фінансового ринку України з подальшою його цивілізованою інтеграцією у міжнародні валютно-розрахункові операції.
Повноцінний та дієвий механізм валютно-розрахункових операцій дозволить вирішити проблему стабілізації національної валюти, мобілізувати необхідні внутрішні та зовнішні інвестиції для модернізації промисловості, підвищити дохідність банку, зробити більш безпечними валютні операції банків та збільшити кількість клієнтів від яких ми постійно отримуємо доходи.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в установах банків України. -К.: НБУ, - 1994 - 266 с.
2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под ред. А.В. Сидоровича. - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2001. - 448 с.
3. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібн. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 278 с.
4. Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии. - Цюрих: Кредит свисс, 1989 . -148с.
5. Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии: 77-й вып. Сер. Изд. Швейцарише Кредит - анштальт ", Кредит Свисс", 1989.-96с.
6. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза A.M. - К.: Ельтон, 1993.
7. Банківська справа / Під ред. P.I. Тиркала. - Тернопіль, 2000. - 314 с.
8. Банківське право України: Навчальний посібник / За ред. M.I. Селіванова. - К.: Видавничий дім, 2000. - 384 с.
9. Банківське право: Навчальний посібник /За ред. М.П. Кучерявенка. - X.: ТОРСІНГ, 1999. - 784 с
10. Банківські операції: Підручник / За ред. A.M. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000.-476 с.
11. Банківські технології / Кредитна система і банківські технології: Навч. посібн. у 3-х кн. / За заг. ред. І.В. Сала. - Львів: ЛБІ НБУ, 2002.
12. Банковская энциклопедия. / под ред. СИ. Лукаш, Л.А. Малютиной. -Днепропетровск, 1994. 245 с.
13. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 428 с.
14. Банковское дело // Под ред. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой.- М.: Статистика, 1997. - 480 с.
15. Белінська Я.В. Практичні аспекти управління валютними ризиками // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 11.
16. Бондаренко СІ. Використання акредитива при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями // Фінанси України. - 2000. -№3.
17. Бровков СМ., Руденко Л. В. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі: світовий досвід і українська практика. - К.: Агентство "Україна", 2001.-380 с.
18. Бровкова Е. Г., Прудиус И .П. Внешнеэкономическая деятельность.-К.: Сирин, 2000. -196 с.
19. Валюта, валютные системы и валютные курсы./ Федоров М.В. М.: ПАИМС, 1995- 152 с.
20. Васильчишин О. Лізинг у діяльності банків // Вісник НБУ. - 2003. - №8.-С 55-57.
21. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 320 с.
22. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: Знання, КОО, 2001.-255 с.
23. Введение в банковское дело: Учеб. пособие // Под ред. Г. Асхауер. - М.: Научн. книга, 1996. - 640 с.
24. Городнича Н. Мінімізація банківських видатків при здійсненні міжнародних розрахунків // Банківська справа. - 2002. - J4k 6. - С. 44-49.
25. Гроші та кредит. за ред. M.I. Савлука. -К.: КНЄУ, 2001. - 602 с.
26. Господарський кодекс України від 16.01.2003р.
27. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / Ющенко В., Лисицький В.-2-ге вид., переробл. і доп.- К., :Вид. дім "Скарби", 2000.-336 с. - Глосарій - С. 368.-Бібліографія - С. 373.
28. Гроші та кредит: Підручник / За ред. M.I. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001.- 602 с.
29. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник / За ред. Б.Л.

 
 

Цікаве

Загрузка...