WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

середньогалузевої рентабельностi суспiльного виробництва, об'єктивний критерiй нижньої границi проценту за кредит - суспiльно необхiдна норма затрат банкiвської системи на акумулювання i розмiщення ресурсiв. Найбiльшу практичну цiннiсть для банку має знання нижньої межi позичкового проценту, яка дозволяє компенсувати затрати банку на здiйснення активних операцiй. Для її кiлькiсного визначення використовується прийнята в мiжнароднiй банкiвськiй практицi методика розрахунку внутрiшньої вартостi банкiвських послуг, або так званої "мертвої точки" доходностi банку. Показник "мертвої точки" являє собою мiнiмально доходну маржу банку, тобто такий розрив ставок по активних i пасивних операцiях, який дає можливiсть банку покрити необхiднi видатки, але не приносить прибуток у виглядi коефiцiєнту внутрiшньої вартостi банкiвських послуг :
Загальнi видатки банку - Iншi доходи
Квп = --------------------------------------------------------
Сума активу - Непрацюючий актив
В кредитнiй сферi, систематизуючи велику кiлькiсть рiзноманiтних процентних ставок, можна видiлити такi рiвнi: перший рiвень - офiцiйнi процентнi ставки . До них вiдносяться ставки рефiнансування, облiкова ставка та ломбардна. Ставка рефiнансування - процентне вираження цiни кредитних ресурсiв, якi розмiщує центральний банк серед комерцiйних банкiв. Облiкова ставка ж у своєму класичному видi характеризує процентну ставку за якою облiковують векселi. Ломбардна ставка - ставка за якою центральний банк надає кредити комерцiйним банкам пiд забезпечення високолiквiдних активiв, за звичай якими вважаються державнi цiннi папери.
Другий рiвень - мiжбанкiвськi ставки пропозицiї кредитних ресурсiв /Лiбро, Пiбор, Тiбор, Фiбор, Сiбор, Нiбор, Кiбор /. По цих ставках головнi банки пропонують кредити в євровалютах першокласним банкам шляхом розмiщення в них депозитiв. Третiй рiвень - ставка "prime- rate" /базисна ставка, першокласна ставка /. По ставцi "prime- rate" комерцiйнi банки надають кредити першокласним позичальникам. Вони, як правило вище перших двох ставок. Четвертий рiвень - ставки кредитiв середнiм i невеликим фiрмам, приватним особам. Вони ще вищi, нiж "prime-rate".
До складу кредитного механiзму поряд iз процесом кредитування як основним виразником сутi кредиту входять: прогнозування та планування об'єму кредитних ресурсiв та кредитного портфелю, регулювання та контроль на мiкро та макро економiчному рiвнi за процесом кредитування. Кожен блок складається iз елементiв, якi йому пiдпорядкованi i визначають його змiст. Вони вiдрiзняються рiзним рiвнем конкретностi i певною пiдпорядкованiстю з однiєї сторони, i взаємозв'язком та взаємообумовленiстю - з iншої.
Прогнозування обсягу кредитних ресурсiв i кредитного портфелю пiдпорядкованi як загальнодержавним iнтересам /реалiзацiя функцiї кредиту/ так i банкiвським у вiдповiдностi з його депозитно-кредитною полiтикою . Отже, блок прогнозування передбачає включення таких елементiв як прогнозування обсягу кредитних ресурсiв та прогнозування структури i обсягу кредитного портфелю.
Особливiстю грошово - кредитного забезпечення адмiнiстративно-командного типу економiки є плановiсть кредитних вкладень з однiєї сторони i адмiнiстративний тип управлiння кредитними вiдносинами мiж банками та клiєнтами - з iншої. Це в певнiй мiрi вплинуло на методи грошово - кредитного регулювання, яке здiйснюється у вiдповiдностi до планових потреб клiєнтiв через складання кредитних планiв та доведення лiмiтiв i контрольних цифр до господарюючих суб'єктiв .
Регулювання кредиту в країнах з розвиненими ринковими відносинами -це сукупнiсть заходiв держави, якi здiйснюються через банкiвську систему i спрямованi на змiну обсягiв, структури i динамiки кредитного ринку з метою якiсного впливу на стан економiки.
До традицiйних методiв кредитного регулювання належать : -вплив на процентнi ставки кредитного ринку через встановленi облiковi ставки НБУ; - операцiї банкiв з цiнними паперами ; - формування централiзованих фондiв кредитної системи. З їхньою допомогою держава через кредитний механiзм забезпечує збалансований розвиток економiки.
В умовах ринку найбiльш вiдомою i традицiйною формою державного контролю банкiвських ризикiв є кiлькiсне регулювання капiталу або власних коштiв банку. Захисна функцiя капiталу полягає не тiльки у можливостi виплати компенсацiї вкладникам у випадку лiквiдацiї банку, але й у збереженнi платоспроможностi шляхом утворення резерву активiв, що дає змогу банку функцiонувати, незважаючи на загрозу збиткiв. Основними причинами державного регулювання банкiвського капiталу є пiдтримка суспiльної довiри до банкiв, а також обмеження витрат уряду, пов'язаних з страхуванням депозитiв .
Контроль, як складова частина кредитного механiзму на мiкроекономiчному рiвнi полягає в дотриманнi принципiв та умов кредитування мiж суб'єктами кредитних вiдносин . В процесi кредитування банки здiйснюють попереднiй, поточний та послiдуючий контроль за дотриманням кредитної дисциплiни. При попердньому контролi банки аналiзують кредитоспроможнiсть потенцiйних боржникiв та здiйснюють оцiнку мiроприємств та проектiв, якi кредитуються. Поточний контроль передбачає аналiз та нагляд за правильним та цiльовим використанням кредиту. Контроль за своєчаснiстю i повнотою надходження коштiв в рахунок погашення боргу по позиції i процентiв за користування нею входить в компетенцiю послiдуючого контролю . Регулювання ж кредитних вiдносин на мiкроекономiчному рiвнi передбачає запобiгання та регулювання кредитних ризикiв виходячи iз сформованого кредитного портфелю .
Єднiсть елементiв кредитного механiзму визначається змiстом перерозподiльчої функцiї кредиту i принципiв кредитування. Характерною рисою, будь-якого елементу кредитного механiзму є його взаємозв'язок та взаємообумовленiсть. Це означає, що особливостi одного з елементiв висувають певнi вимоги до органiзацiї iнших елементiв. Об'єктивною основою кредитного механiзму є виробничi відносини, сутнiсть кредиту як економiчної категорiї та економiчнi закони, що панують в кредитних вiдносинах. Економiчною базою кредитного механiзму виступає матерiальний процес виробництва i обiгу, особливостi якого проявляються в кругооборотi фондiв, їх структурi, джерелах формування основних i оборотних фондiв способу ведення господарства.
Висновки до розділу 1
В результаті написання першого розділу "Теоретичні основи організації банківського кредитування" даної магістерської роботи ми розкрили сутність, значення та роль комерційних банків в економіці країни, показали місце кредитних операцій в активах кредитних установ, розкрили зміст поняття "кредитний механізм" та охарактеризували основні його елементи.
Таким чином, комерційні банки реалізують свою роль через три види базових операцій: депозитні,позичкові і розрахункові. Виконання цих операцій забезпечує провідне місце банкам у фінансовому

 
 

Цікаве

Загрузка...