WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

не можлива без дiї кредитного механiзму, який повинен включати в себе в якостi обов'якового компонента процес кредитування.
По - третє, кредитний механiзм не являється статичним, а постiйно розвивається. Процес його розвитку дiалектичний, що означає, що управлiнська система не заперечує повнiстю попереднi стадiї розвитку, вбирає i пiдпорядковує собi елементи, процеси i способи органiзацiї цих стадiй. Початковий етап розвитку кредитного механiзму - проста функцiональна система, в якiй видiляються елементи i процеси, об'єднанi в блок кредитування, який забезпечує реалiзацiю основної функцiї системи. На даному етапi кредитний механiзм задовiльняє лише рiвень кредитних вiдносин. Подальший їх розвиток ставить досить жорсткi вимоги до стiйкого функцiонування системи. Для цього необхiдно врахувати конкретнi економiчнi умови, в яких функцiонує кредитний механiзм i у вiдповiдностi з його змiнами, а точнiше з вiдхиленнями вiд нормального функцiонування, вносити корективи в дiї системи. Iншими словами, для коректування вiдхилення необхiдно здiйснювати регулювання кредитного механiзму, проводячи заходи для адаптацiї системи до швидкомiняючої господарської ситуацiї.
По - четверте, вiд взаємодiї елементiв кредитного механiзму, ступiню їх пiдпорядкованостi та виконання спiльної мети залежить ефективнiсть та успiх його функцiонування, який полягає в забезпеченнi економiчних iнтересiв суб'єктiв кредитних відносин [ 17, 52].
Разом з тим усвiдомлення особливостей функцiонування кредитного механiзму, тобто врахування конкретних економiчних умов в яких вiн функцiонує, дозволяє видiлити його головнi блоки та елементи. Першим блоком можна вважати суб'єкти кредитних вiдносин, елементами якого є їх органiзацiйна структура банкiвської системи з однiєї сторони та юридичнi особи рiзних форм власностi, а також фiзичнi - з іншої (рис. 1.1)
У формуваннi та функцiонуваннi кредитного механiзму активну роль відіграють банки, оскiльки саме вони приводять в дiю процес кредитування, здiйснюють контроль та регулювання кредитних вiдносин у вiдповiдностi до економiчних умов, якi склалися в країнi.
В умовах ринку, економiчнi вiдносини, якi виникають мiж суб'єктами в процесi кредитування оформляються кредитними угодами. Вибiр суб'єктiв кредитних вiдносин здiйснюється на добровiльнiй договiрнiй основi, яка базується на певних економiчних iнтересах їх учасникiв.
Рис. 1.1. Склад кредитного механізму [ 17, 14].
Так, вибiр клiєнтiв банком для кредитування пiдпорядкований загальнорозробленiй кредитнiй полiтицi, яка виражається в розробцi та впровадженню стратегiї та тактики надання кредиту враховуючи економiчну ситуацiю в країнi з однiєї сторони та фiнансовим становищем окремо взятого клієнта - з iншої. Для господарських суб'єктiв вибiр банку в якостi кредитора обумовлене сумою, строками, цiною та умовами кредитування.
Iнтереси учасникiв кредитних вiдносин, на перший погляд, не спiвпадають. Для банкiв - це отримання процентiв за надання кредитних ресурсiв i як правило в максимально-допустимих межах, вiдповiдно для клiєнтiв - продуктивне використання цих ресурсiв для забезпечення комерцiйної дiяльностi, тобто отримання прибутку. Спiльнiсть iнтересiв цих суб'єктiв досягається на основi конкурентного середовища, рiвноправностi i взаємної вiдповiдальностi мiж собою. Банки встановлюючи проценти по позицi, виходять з того, що розмiр плати повинен бути більшим, а нiж сплаченi проценти за купленi ресурси, а верхню межу встановлюють у вiдповiдностi попиту та пропозицiї на ринку капiталiв. Для клiєнтiв основною умовою сплати боргу та процентiв по ньому є конкурентоздатнiсть продукцiї, яку можна реалiзувати, i реалiзувати вiдповiдно з прибутком необхiдним для забезпечення внутрiшньої потреби пiдприємства та сплати обов'язкових платежiв та податкiв. Формою реалiзацiї спiльностi iнтересiв в кредитних вiдносинах є укладення кредитних угод, тобто приведення в дiю процесу кредитування. Особливiстю договiрних вiдносин в процесi кредитування є те, що вони : по-перше, виникають мiж суб'єктами, якi виступають як юридично самостiйнi особи, по- друге, забезпечують майнову вiдповiдальнiсть один перед одним, по-третє, виникають мiж суб'єктами, якi проявляють взаємний економiчний iнтерес. Отже, кредитний договiр являється складовим елементом блоку "суб'єкти кредитних вiдносин" i являє собою важливий елемент кредитного механiзму.
Центральним блоком кредитного механiзму виступає процес кредитування, який являється виразником сутi кредиту i здiйснюється на основi чiткого дотримання принципiв кредитування суб'єктами кредитних вiдносин. На основi принципiв кредитування проходить побудова сучасного процесу кредитування, тобто надання, використання та повернення банкiвських позик. У вiдповiдностi з принципами кредитування визначаються основнi умови кредитування, зокрема, надання банкiвських позик, якi виступають на практицi формою реалiзацiї принципiв кредитування i таким чином виступають невiд'ємним елементом блоку "процес кредитування". Вiдсутнiсть умов, за яких вiдбуваються кредитнi вiдносини приводить або до автоматизму кредитування, або до жорсткого адмiнiстративного втручання в цей процес. Отже умовами короткострокового кредитування є: - правочиннiсть боржника та його кредитоспроможнiсть ; - наявнiсть кредитних ресурсiв кредитора; - специфiчнi умови суб'єктiв кредитних вiдносин, якi обумовлюються i зазначаються в кредитнiй угодi; - строге дотримання позичальниками кредитної дисциплiни та прiоритетнiсть в кредитнiй полiтицi. Надання позик вiдбувається пiд конкретнi цiлi або об'єкти кредитування, якi в залежностi вiд приналежностi до стадiї кругообороту оборотних коштiв можуть подiлятися на об'єкти безпосереднього процесу виробництва та об'єкти сфери обiгу. Наступним елементом кредитного механiзму i даного блоку являються методи кредитування. Ми розглядаємо методи кредитування як способи органiзацiї процесу кредитування, який базується на способах участi банкiвського кредиту в кругооборотi коштiв пiдприємства, тобто формою зв'язку мiж кругооборотом фондiв i рухом позичкових коштiв. В залежностi вiд об'єктiв та методiв кредитування в практицi розрiзняють конкретнi види кредитiв, кожен з яких виступає необхiдною ланкою органiзацiї кредитних вiдносин i одночасно елементом кредитного механiзму.
Особливим елементом кредитного механiзму є плата за кредит. В умовах ринкової економiки його суть полягає в тому, що процент є платою за користування позичковим капiталом, його цiною. При цьому мiж кредитором i позичальником вiдносно величини проценту, строкiв, методiв його сплати виникають певнi економiчнi вiдносини.
Цiна кредиту, або процент, який виплачують банку за надання позики, має економiчно обумовленi границi, якi були визначенi, зокрема, в роботах О.I.Лаврушина [ 34, 27]. Критерiєм верхньої межi процентних ставок являється рiвень

 
 

Цікаве

Загрузка...