WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

активних операцій банків. Друга межа визначає емісійні кредити, які виділяються під наступні витрати, під ще не вироблену продукцію, справляючи в результаті вплив на сукупну кількість грошей в обігу. Емісія готівки і безготівкових грошових знаків здійснюється, як відомо, на кредитній основі, що свідчить про вплив зміни сфер застосування банківського кредиту і обсягу кредитних вкладень на суму готівки в обігу і обсяг платіжних засобів у безготівковому обороті. У зв'язку з цим, важливого значення набуває регулювання розмірів кредитних вкладень в економіку, що має безпосередній вплив на стан грошової маси в обороті як необхідної умови неперервності процесів виробництва і реалізації продукції, стабільності життєвого рівня населення.
Дослідження впливу банківського кредиту на грошову сферу має безпосереднє практичне значення для нашої країни. Нині банківський кредит не виконує свого стабілізуючого впливу на грошовий обіг, а значною мірою спрямований на підтримання витрат бюджету і його величезного дефіциту. Внаслідок бюджетної емісії господарський оборот насичується надлишковими грошима, які не мають реального матеріального забезпечення, що призводить до виникнення диспропорцій в економічному розвитку.
Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання банківських кредитних вкладень, загальний обсяг яких на початок 2000 p. склав понад 19000 млн. грн., а вже у кінці грудня 2004р. - 88579 млн. грн. або на 452% більше у порівнні з 2000р. При цьому можна відзначити позитивним моментом даної тенденції є збільшення питомої ваги кредитів, наданих безпосередньо суб'єктам господарювання (табл. 1.3).
Зростання обсягів банківського кредитування викликане здебільшого кредитними емісіями на поповнення ресурсів для покриття бюджетних витрат. Сьогодні все очевиднішою стає необхідність зміщення акцентів у кредитній політиці в Україні. Не викликає ніяких сумнівів щодо сприяння кредитної рестрикції спаду у виробництві. В силу цього дуже важливо, щоб нарівні із скороченням загальної грошової маси і кредиту в господарському обороті відбувався поступовий перерозподіл і навіть збільшення кредитних вкладень у галузі, що виробляють товари народного споживання та надають послуги населенню, визначають розвиток науково-технічного прогресу і впровадження нових технологій, щоб при цьому кредитувались найефективніше працюючі підприємства.
Таблиця 1.3.
Динаміка обсягів кредитних вкладень українських банків*
2000 2001 2002 2003 грудень2004
Усього кредитів наданих банками 19574 28373 42035 67835 88579
Темпи зростання % 100 145 215 347 452
Кредити надані суб'єктам господарювання 18594 26955 38721 58849 73785
Темпи зростання % 100 145 208 317 397
*3а даними Національного банку України.
Кредитна політика, окрім завдань стабілізації грошового обігу, повинна служити активним засобом реалізації структурної перебудови економіки та розвитку приватизаційних процесів. Становлення і розвиток системи комерційних банків в країні, що базуються у своїх відносинах з клієнтами на критеріях ефективної діяльності, формування цивілізованого грошового ринку і ринку капіталів сприятимуть цьому процесу. Одночасно і Національний банк своєю політикою за допомогою системи економічних пільг, а не адміністративних вказівок, повинен заохочувати комерційні банки спрямовувати кредитні вкладення у розвиток перспективних галузей господарства. Тільки на цих засадах може бути відновлена роль кредиту як найважливішого фактора розвитку економіки і стимулювання підприємницької активності.
1.3. Кредитний механізм, його суть та значення в ринкових умовах
Необхiднiсть кредитного механiзму в ринкових умовах обумовлена органiзацiєю i управлiнням кредитного забезпечення на макро - та мiкро - рiвнях з метою ефективного розвитку економiки країни - з однiєї сторони i, враховуючи практичну реалiзацiю антицинацiйної функцiї кредиту, регулювання грошового обiгу - з другої. Метою функцiонування кредитного механiзму є вплив через практичну реалiзацiю функцiй кредиту на дiяльнiсть господарюючих суб'єктiв економiки країни у цiлому, сприяючи при цьому розширеному суспiльному вiдтворенню на вiдповiдностi з дiєю економiчних законiв. Призначення його випливає iз необхiдностi та мети i полягає в тому, що з участю кредитного механізму забезпечується використання сутi кредиту, реалiзацiєю на практицi його функцiй i ролi, використання рiзноманiтних кредитних вiдносин, а також функцiй банкiв в процесi кредитування. Специфiчне призначення i мета кредитного механiзму, є необхiдною i важливою умовою для розкриття його сутi. Тодi ж як функцiонування кредитного механiзму слiд вбачати через призму дiй та використання сутi i функцiй кредиту, тобто через методи грошово - кредитного забезпечення та регулювання .
Таким чином, суть кредитного механiзму обумовлена змiстом, i функцiями та роллю кредиту як самостiйної економiчної категорiї, роллю та видами кредитних вiдносин, органiзацiйною структурою банкiвської системи та її функцiями щодо регулювання кредитних вiдносин .
Практичне використання функцiй кредиту вiдбувається в процесi кредитування, який складається iз слiдуючих стадiй: надання, використання та повернення вартостi. Таким чином, кредитний механiзм являє собою систему дiй або органiзацiйно - економiчних прийомiв з допомогою яких реалiзується роль кредиту в суспiльному вiдтвореннi, тобто проводиться в дiю процес кредитування у вiдповiдностi до потреб суспiльства. Склад кредитного механiзму являє собою елементи, блоки, тобто те, з чого складається останнiй, а структура кредитного механізму являє собою iснуючi мiж ними взаємозв'язки, взаємодiї, якi забезпечують зберiгання його основних властивостей при рiзних зовнiшнiх та внутрiшнiх змiнах. Органiчний зв'язок кредитного механiзму з суспiльним вiдтворенням дозволяє видiлити його головнi елементи. Одначе, виходячи iз вищезазначеного слiд вiдмiтити деякi методологiчнi основи сутi кредитного механiзму.
По - перше, кредитний механiзм включає в себе не тiльки процес кредитування, але тi управлiнськi суб'єкти в основi держави та її органiв, якi впливають через органiзацiйно економiчнi прийоми на регулювання кредитних вiдносин. В даному контекстi, важливу роль в управлiннi кредитним процесом має органiзацiйна структура, побудова банкiвської системи з однiєї сторони та тип зв'язкiв останньої з суб'єктами пiдприємництва та фiзичними особами з iншої. Вiд цього наскiльки забезпечується єднiсть iнтересiв рiвноправних та рiвновiдповiдальних суб'єктiв кредитних вiдносин залежiть успiшне функцiонування кредитного механiзму. I навпаки, чим менше вони будуть вiдповiдати об'єктивним економiчним iнтересам банку i клiєнтiв, тим нижчi будуть результати функцiонування кредитного механiзму.
По - друге, реалiзацiя ролi кредиту в суспiльному вiдтвореннi проходить через дiю специфiчних властивостей тайого функцiй, якi надають останньому внутрiшнiй iмпульс i певну направленiсть. Остання

 
 

Цікаве

Загрузка...