WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

правильного регулювання відіграє важливу роль у забезпеченні еластичності грошового обігу в країні і підтриманні стійких темпів росту економіки.
Окрім вищезазначених, комерційні банки виконують і ряд інших функцій, спектр яких визначається потребами різних груп клієнтів, на які банк орієнтує свою діяльність. Так, комерційні банки можуть здійснювати операції з купівлі і продажу іноземної валюти, організовуючи фінансування зовнішньої торгівлі; виконувати довірчі операції, пов'язані з управлінням майном, грошовими коштами та іншими матеріальними цінностями фізичних і юридичних осіб за їх дорученням; надавати консультативні послуги своїм клієнтам з питань організації господарсько-фінансової діяльності; здійснювати зберігання грошових і матеріальних цінностей у спеціально обладнаних сховищах, а також ряд інших операцій, пов'язаних з обслуговуванням різних клієнтів.
За станом на грудень місяць 2004 p. в Реєстрі банків, їх філій та пред-ставництв, валютних бірж було зареєстровано 182 банки. За організаційно-правовою формою господарювання більшість комерційних банків (132 одиниця або 72,5 % від загальної кількості банків) зареєстровано як акціонерні товариства (таб. 1.1).
Таблиця 1.1
Розвиток системи комерційних банків (1995-2004 pp.)
Показники 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Кількість банків за ре-єстром 230 229 227 214 203 195 189 182 179 182
Із загальної кількості
Державні 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Акціонерні товариства 169 177 184 178 173 137 136 136 133 132
Відкриті 119 125 133 125 124 99 95 94 94 92
Закриті 50 52 51 53 49 38 41 42 39 40
Товариства з обмеженою відповідальн. 59 50 41 34 28 17 17 20 24 28
Кількість банків за
участю іноземного ка
12 14 22 28 30 31 21 20 19 19
піталу
Кількість банків зі
100 % іноземним ка
1 2 6 9 8 7 6 7 7 7
піталом
Як видно із наведених у таблиці 1.1. даних, загальний кількісний склад банківської системи України протягом останніх 5 років перебуває практично на незмінному рівні - на рівні 180 офіційно зареєстрованих установ, що свідчить про досягнення відносної стабілізації числа банків на певному рівні та припинення екстенсивного росту банківської системи.
Питання реєстрації та ліцензування нових банків має велике значення, тому що нові банки особливо схильні до банкрутства. Реєстрація повинна запобігати проникненню в банківську справу людей із недостатніми фаховими навиками, досвідом, фінансовим забезпеченням, етичними стандартами. Для уникнення зловживань, пов'язаних зі створенням банків в інтересах вузькозацікавлених груп, реєстрація банків здійснюється при виконанні чітких критеріїв і необхідних мінімальних вимог. Реєстрацію та ліцензування комерційних банків проводить Національний банк України.
Головною вимогою, яку ставить Національний банк України при реєстрації комерційного банку, є наявність мінімального розміру статутного фонду.
Власний капітал у структурі банківських коштів відіграє дуже важливу роль для забезпечення міцності банку й ефективності його роботи. По-перше, власний капітал є джерелом фінансових ресурсів банку і незамінний на початкових етапах діяльності. По-друге, капітал виконує захисно-гарантійну функцію, тобто роль страхового фонду для покриття непередбачених витрат і збитків, що виникають у процесі операційної діяльності банку
Традиційно в комерційних банках близько 90 % усієї потреби в грошових ресурсах для активних операцій покривається за рахунок залучених коштів. Основну частину цих коштів складають депозити, тобто гроші, вкладені в банк клієнтами (приватними особами і компаніями), які зберігаються на їхніх рахунках і використовуються відповідно до режиму рахунка і банківського законодавства. Поряд із веденням депозитних рахунків банки використовують інші методи мобілізації грошових капіталів головним чином шляхом одержання позик на грошовому ринку. Основна мета таких операцій - поліпшення ліквідної позиції банку. До таких операцій належать: одержання позик на міжбанківському ринку, угоди "репо" (продаж цінних паперів із зворотнім викупом), випуск облігацій.
Однією з основних цілей комерційних банків є відповідність структури їхніх активів структурі пасивів. Якісна й кількісна рівновага між залученими і розміщеними коштами - одна з головних умов підтримання на необхідному рівні ліквідності банків як гарантії своєчасного виконання зобов'язань перед клієнтами та розширення сфери діяльності.
Активні операції комерційних банків щодо надання кредитів є однією з пріоритетних сфер банківської діяльності, оскільки доходи від кредитів дають значний прибуток.
Розвиток банківської системи в 2000- 2004 p. відбувався в сприятливих макроекономічних умовах, які характеризувалися зростанням виробництва товарів та послуг, реальних доходів населення та позитивними тенденціями в зовнішньоекономічній сфері.
1.2. Місце кредитних операцій в системі банківських активів
На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичальників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), кре-дитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість залучених банками ресурсів. Так, станом на 1 січня 2005 p. кредитні вкладення становили 69% від загальних активів.
Кредит (від лат. creditum - позика, борг) - одна з найскладніших економічних категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого - такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості. Оскільки надання кредиту є специфічною, відокремленою формою грошових відносин, воно має власні особливості, пов'язані з обслуговуванням усього процесу розширеного відтворення та забезпеченням його безперервності. У цьому плані база функціонування кредитних відносин - тимчасове вивільнення грошових коштів та поява тимчасової потреби в них.
Отже, провідна роль кредиту серед операцій комерційних банків зумовлена існуючими у суспільстві економічними відносинами, при яких у одних суб'єктів ринку нагромаджуються значні суми грошових коштів, що тимчасово не використовуються в обороті, а в інших - відчувається потреба в додаткових грошових ресурсах. Щоб уникнути бездіяльного омертвіння коштів, які вивільняються в процесі розширеного відтворення потрібно застосувати кредит. Адже він надає можливість мобілізувати тимчасово вільні кошти одних суб'єктів і направляти іншим. Звідси випливає, що саме кредит є тим фактором, який значноюмірою забезпечує безперервність розширеного

 
 

Цікаве

Загрузка...