WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

змiстом, i функцiями та роллю кредиту як самостiйної економiчної категорiї, роллю та видами кредитних вiдносин, органiзацiйною структурою банкiвської системи та її функцiями щодо регулювання кредитних вiдносин .
Практичне використання функцiй кредиту вiдбувається в процесi кредитування, який складається iз слiдуючих стадiй: надання, використання та повернення вартостi. Таким чином, кредитний механiзм являє собою систему дiй або органiзацiйно - економiчних прийомiв з допомогою яких реалiзується роль кредиту в суспiльному вiдтвореннi, тобто проводиться в дiю процес кредитування у вiдповiдностi до потреб суспiльства.
Для ефективної організації кредитних відносин між банками і клієнтами важливе значення має дотримання останніми принципів банківського кредитування. Принципи кредитування становлять головний елемент системи кредитування, оскільки вони відбивають сутність і зміст кредиту та вимоги об'єктивних економічних законів, зокрема, стосовно сфери кредитних відносин.
Під системою банківського кредитування розуміють узгоджену сукупність елементів, які визначають організацію (техніку й технологію) кредитного процесу та його регулювання відповідно до принципів кредитування.
Одним із основних елементів у системі основних засад банківського кредитування є методи кредитування, оскільки вони визначають низку інших елементів цієї системи, зокрема, вид позичкового рахунку, способи врегулювання можливої кредитної заборгованості, форми та порядок здійснення контролю (моніторингу) за цільовим використанням залучених коштів і своєчасним їх поверненням.
Під методом кредитування розуміють способи надання та погашення кредиту відповідно до принципів кредитування.
Поняття "кредитний потрефль" комерційного банку трактується як сукупність усіх наданих банком позик, згрупованих на основі критеріїв, що дозволяють диверсифікувати кредитні вкладення з метою мінімізації кредитного ризику і забезпечення ліквідності банку.
Формування конкретного кредитного портфеля для комерційного банку пов'язане із сегментацією ринку грошових капіталів та його адаптування до розвитку конкретного регіону. Адже основна функція банківської системи за умов ринку є трансформація коштів юридичних та фізичних осіб із депозитів та вкладів у капітали, змінюючи при цьому і диференціюючи строки, суми і умови їх надання. Працюючи в тому чи іншому регіоні, банки стають посередниками між господарськими суб'єктами, фізичними особами і від того, наскільки вони будуть відповідати умовам функціонування і роботі клієнтів, залежить, врешті-решт, ефективність їх роботи та фінансовий стан.
Вибір оптимального методу кредитування, застосування сучасних схем забезпечення та погашення кредиту має ґрунтуватися на особливостях діяльності клієнта. Тільки тоді буде досягнуто мети реального спрямування грошей на відродження національного виробництва, буде зроблено практичні кроки для виходу України з фінансової кризи.
Одним із способів удосконалення кредитних операцій є розробка та деталізація етапів кредитування з метою максимального врахування потреб клієнтів та захисту банку від втрат.
Одним із напрямів до розв'язання указаних проблем можна було б вважати впровадження у діючу практику оцінки кредитоспроможності позичальника аналіз грошового потоку клієнта, що надає можливість оцінити обороти його коштів за певний період і більш повно охарактеризувати можливості погашення позичок. Крім того, доцільно було б розглянути питання про створення міжбанківської інформаційної бази до якої за результатами аналітичної роботи комерційних банків із підприємствами різних галузей економіки, заносилися б дані про оптимальні критеріальні значення показників фінансового стану позичальників, які на-лежать до відповідних галузей, що в результаті дало б можливість більш точно прорахувати і вагові значення різних коефіцієнтів. Значної уваги з боку банку потребує також оцінка професіоналізму та ділових якостей керівництва підприємства (вік, освіта, стаж роботи, термін перебування на керівній посаді, наявність власної частки у капіталі господарства), а також аналіз кредитної історії позичальника і результатів організації грошово-кредитних відносин з ним у минулому.
Список використаних джерел
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С.З - 47.
2. Закон України "Про Національний банк України" від 27.02.2004.
3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.
4. Положення НБУ "Про кредитування" Затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р. // Податки та бухгалтерський облік.-2000.-№59.-с.715
5. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків .
6. Алексєєнко Ю. Овердрафт: швидко та зручно: короткостроковий кредит // Бухгалтерія. - 2002. - 24 / 1. - с. 52 - 54.
7. Бюлетень Національного банку України.-2004 .-№12.-154 с.
8. Бюлетень Національного банку України.-2005.-№2.-154с.
9. Василик О. Банківські операції і банківське обслуговування. // Фінанси України. - 2003. - №1. - с. 142 - 144.
10. Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002.-255с
11. Вознесенський Е. Операции комерческих банков // Банковские услуги. - 2002. - №11. - с. 37 - 41.
12. Воробець Л. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку. // Право України. - 2002. - №12. - с. 62 - 64.
13. Галасюк В. Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальника // Вісник НБУ. - 2002. - №11. - с. 42 - 47.
14. Герасименко Ю. Великим банкам - велику підтримку // Вісник НБУ. -2001. - №1. - С. 5.
15. Гладких Д. Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні// Вісник НБУ,-2001.-№9.-с.49
16. Гуцал І. Принципи та умови реалізації кредитного механізму в економічній системі України // Наукові записки ТДПУ ім. Гнатюка сер.економіка.-2001.-№8.-С.88.
17. Гуцал І.С. Банківське кредитування суб'єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики)-Львів: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001.-244с.
18. Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період. - Тернопіль: "Збруч".-1999. - 312с.
19. Давиденко Н. Особливості овердрафту як форми короткострокового кредитування// Обрій .-2001.-№9.-с.49
20. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 1999.^64с.
21. Дзюблюк О. В. Інтеграція банківськогопромислового капіталу і кредитні відносини. // Економіка України. - 2002. - №7. - с. 11.
22. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. К.: Поліграф-книга, 2000.
- 512 с.
23. Дзюблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності

 
 

Цікаве

Загрузка...