WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

взаємодіють на партнерських умовах. Вони спільно розробляють підходи і програму для "порятунку" кредиту. Доцільно зауважити, що внаслідок унікальності проблемних кредитів, які залежать від умов їх надання та джерел погашення, а також від причин їх виникнення, в практиці не існує універсальних правил їх "порятунку". Тому додаткова (модифікована) угода між банком і боржником повинна враховувати наступне:
1) розробку програми зміни структури заборгованості відповідно зі стабілізаційними заходами фірми-боржника;
2) одержання додаткової документації і зобов'язань щодо повернення кредиту;
3) робота з керівництвом фірми щодо виявлення проблеми і пошуку її вирішення;
4) розробка програм скорочення видатків;
5) одержання додаткового забезпечення позики тощо.
Якщо на момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, то заставодержатель набуває права звернення стягнення на предмет застави
Таким чином, організація роботи банків щодо кредитування клієнтів на основі запропонованої технологічної карти кредитування дозволить (див. додаток Б):
- по-перше, прозоро і зрозуміло для клієнтів організувати процес кредитування;
- по-друге, забезпечити чіткість виконання процедур з кредитування для спеціалістів банку.
Висновок до розділу ІІІ
При написанні третього розділу "Шляхи вдосконалення практики банківського кредитування господарюючих суб'єктів" ми проаналізували сучасний стан видачі кредиту і проблеми із якими стикається банк в процесі своєї роботи.
В результаті ми прийшли до висновку, що необхідно реформувати законодавчу базу, тобто прийняти нові закони та положення, які б сприяли розвитку банківського кредитування, розширили базу надання довготермінових кредитів господарюючим суб'єктам.
Кредитоспроможність позичальника доцільно оцінювати з точки зору його "спроможності" повернути основний борг та проценти за ним, тобто здатність повернути позику за певних необхідних умов. Останні пов язані з готовністю клієнта виконати боргові зобов язання, тобто виступають як суб єктивний фактор, який втілений у ділові якості клієнта. Окрім оцінки кредитоспроможності за прогнозом грошових потоків, для клієнтів реального сектору економіки основними напрямами також є репутація і якості боржника та його поточний фінансовий стан. Зв'язок між значеннями показників, які входять у дані напрями, та ризиковістю кредитної операції полягає у присвоєнні їм рейтингової оцінки та її вплив на інтегровані показники оцінки кредитоспроможності.
Процес кредитування - це багатогранний і складний процес як з точки зору його організації, так і з точки зору його ризиковості. Тому організаційне забезпечення процесу кредитування передбачає: дотримання принципів організації кредитування, розмежування функцій осіб, які реалізують кредитні відносини, та закріплення за ними завдань і відповідальності в процесі кредитування.
Виходячи з цього, механізм кредитування доречно втілювати у технологічні карти його організації.
ВИСНОВКИ
В результатті написання магістерської роботи на тему: "Умови і методи банківського кредитування господарюючих субєктів" ми прийшли до наступних висновків:
Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, що здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій.
Комерційний банк - це багатофункціональний фінансовий інститут, що здійснює широкий спектр послуг кредитного, страхового і платіжного характеру, а також виконує різноманітні фінансові функції відносно будь-якого підприємства в економіці з метою одержання прибутку.
Банки як фінансові посередники реалізують свою роль передусім через три види базових операцій: депозитні, позичкові і розрахункові. Виконання цих операцій уже забезпечує провідне місце банкам у фінансовому посередництві, оскільки через них вони установлюють зв'язки майже з усім економічним оточенням і мають можливість впливати на переважну частину економічних процесів. Проте обмежитися тільки цими операціями в сучасних умовах банки просто не можуть. Під тиском своїх конкурентів, загострення фінансових ризиків, проникнення небанківських посередників у сферу діяльності банків останні змушені все глибше проникати у вузькоспеціалізовані сегменти грошового ринку і навіть у сферу прямого фінансування, виступаючи там у ролі звичайних брокерів та дилерів.
На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичальників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), кре-дитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість залучених банками ресурсів. Так, станом на 1 січня 2005 p. кредитні вкладення становили 69% від загальних активів.
Отже, провідна роль кредиту серед операцій комерційних банків зумовлена існуючими у суспільстві економічними відносинами, при яких у одних суб'єктів ринку нагромаджуються значні суми грошових коштів, що тимчасово не використовуються в обороті, а в інших - відчувається потреба в додаткових грошових ресурсах. Щоб уникнути бездіяльного омертвіння коштів, які вивільняються в процесі розширеного відтворення потрібно застосувати кредит. Адже він надає можливість мобілізувати тимчасово вільні кошти одних суб'єктів і направляти іншим. Звідси випливає, що саме кредит є тим фактором, який значною мірою забезпечує безперервність розширеного відтворення в економіці. Хоча кредит не збільшує фізичний обсяг загальної маси факторів виробництва, однак, виступаючи найбільш мобільним і гнучким джерелом грошових коштів, він забезпечує потреби підприємств пов'язані з формуванням їх основних і оборотних капіталів.
Необхiднiсть кредитного механiзму в ринкових умовах обумовлена органiзацiєю i управлiнням кредитного забезпечення на макро - та мiкро - рiвнях з метою ефективного розвитку економiки країни - з однiєї сторони i, враховуючи практичну реалiзацiю антицинацiйної функцiї кредиту, регулювання грошового обiгу - з другої. Метою функцiонування кредитного механiзму є вплив через практичну реалiзацiю функцiй кредиту на дiяльнiсть господарюючих суб'єктiв економiки країни у цiлому, сприяючи при цьому розширеному суспiльному вiдтворенню на вiдповiдностi з дiєю економiчних законiв. Призначення його випливає iз необхiдностi та мети i полягає в тому, що з участю кредитного механізму забезпечується використання сутi кредиту, реалiзацiєю на практицi його функцiй i ролi, використання рiзноманiтних кредитних вiдносин, а також функцiй банкiв в процесi кредитування.
Таким чином, суть кредитного механiзму обумовлена

 
 

Цікаве

Загрузка...