WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

ресурсів через знецінення грошей).
Отже, у принципах кредитування відображаються стійкі й перевірені практикою банківські орієнтири, закономірні зв'язки та закономірності організації кредитного процесу. Принципи кредитування стимулюють економічну зацікавленість суб'єктів кредитних відносин у найкращих результатах своєї діяльності.
Принципи банківського кредиту не є раз і назавжди незмінними. Розвиток економіки, зміна характеру економічних відносин спричиняють як появу нових принципів, що відповідають новим умовам, так і зміну сутності традиційних принципів кредитування.
Втім, якщо визначати принципи банківського кредитування в якості основи, фундаменту для побудови грошово-кредитних відносин на мікроекономічному рівні, то даний перелік міг би бути доповнений ще і такими принципами, як диференційований підхід і мінімізація ризику при кредитуванні, актуальність дотримання яких в умовах перехідного періоду визначається як нестабільністю економічного розвитку в цілому, так і проблемами діяльності окремих суб'єктів господарювання зокрема. Указані принципи тісно взаємопов'язані між собою й виражають необхідність диференціювання вихідних умов видачі кредитів різним категоріям позичальників залежно від результатів їх господарсько-фінансової діяльності та перспектив окупності відповідних проектів. Це є важливим засобом зниження рівня кредитного ризику та забезпечення своєчасного і повного повернення наданих кредитів з виплатою належних процентів, а в кінцевому підсумку - і засобом впровадження гнучкої кредитної політики стосовно різних клієнтів відповідно до їхніх потреб і реальних можливостей погасити позику.
Комплексне, системне застосування на практиці всіх принципів банківського кредитування дає можливість враховувати інтереси як обох суб'єктів кредитної угоди (банку й позичальника), так і держави.
Основними ж умовами кредитних відносин є можливість надання позики кредитором і забезпечення її поверненості боржником. Тому налагодження кредитних відносин між банками та потенційними боржниками повинно враховувати реалії їх розвитку в перехідний до ринку період.
В умовах же фінансових негараздів як в кредиторів, так і в потенційних боржників, банки повинні індивідуально підходити до кожної окремої позичкової операції. Перехід до ринкових відносин висуває на перший план оцінку економічної кон'юнктури та якісних параметрів розвитку даного позичальника. А це, насамперед, означає, що банківські позики повинні надаватися тим клієнтам, в продукції чи послугах яких суспільство зацікавлене найбільше - з одного боку, і можливість їх реалізації в даних економічних умовах - з іншого.
Тому кожна заявка клієнта підлягає детальному та всебічному аналізу для виявлення ступеня ризику, пов'язаного з видачею позики. Ризики, які пов'язані з кредитуванням, необхідно виявити найбільш повно вже в момент звернення позичальника в банк. В зв'язку з цим, в ході попереднього аналізу необхідно отримати відповіді на ключові питання, зокрема, необхідність, мету та обґрунтованість позики. Наявність солідного забезпечення, інші позитивні фактори не зможуть попередити кризову ситуацію, якщо позика в своїй основі не є обґрунтованою. В даному контексті необхідно відмітити, що на практиці лише невелика кількість заявок на кредит є бездоганними з огляду на необхідність, обґрунтованість, мету та забезпеченість. Професійна підготовка керівників та працівників банку полягає саме у тому, щоб дати зважену оцінку сильних та слабких сторін майбутньої угоди та прийняти обґрунтований ризик, який в тій чи іншій мірі присутній в кожній кредитній операції.
Отже, можна визначити такі основні умови за яких банківські установи здійснюють кредитування суб'єктів господарювання:
1. Кредити можуть надаватись у межах наявних вільних ресурсів банку.
2. Про кожен великий кредит (більший 10% власного капіталу банку) банк повідомляє НБУ.
3. Кредит видається за умови надання клієнтом у банк кредитної заявки.
4. Загальний розмір кредитів банку з урахуванням 100% поза-балансових зобов'язань та врахованих векселів одного позичальника, не може перевищувати 25% власного капіталу банку.
5. Загальний розмір великих кредитів з урахуванням 100% по-забалансових зобов'язань, виданих банком, не може перевищувати 8-кратного розміру власного капіталу банку.
6. При кредитуванні позичальника банк повинен дотримуватися економічних нормативів регулювання банківської діяльності та вимог НБУ щодо формування обов'язкових страхових резервних фондів.
7. Рішення про надання кредиту повинно прийматися в банку колегіальне, тобто затверджуватися кредитним комітетом (комісією) та оформлюватись протоколом.
8. Кредити надаються всім суб'єктам господарювання незалежно від форми власності за умов, що позичальник зареєстрований як суб'єкт підприємництва. Для підтвердження цього позичальник - юридична особа подає до банку:
- статут;
- установчий договір;
фізична особа:
- паспорт;
- ліцензію.
9. Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених кредитною політикою банку.
Ці параметри знаходять своє відображення в бізнес-плані банку і включають:
а) пріоритетні напрямки кредитування;
б) обсяги кредитів;
в) структуру кредитного портфеля;
г) граничний розмір кредитів на одного позичальника:
д) методику оцінки фінансового стану та ін.
10. Кредити надаються тільки на комерційних засадах із дотриманням:
а) оцінки кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, ліквідності, рентабельності;
б) кредитуються тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені статутом;
в) позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об'єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу (за міжнародними стандартами 30% власних коштів у фінансуванні кредитного заходу).
11. Банки можуть надавати своїм клієнтам незабезпечені (бланкові) кредити, але тільки в межах власних коштів і лише клієнтам зі стійким фінансовим станом. Інсайдерам незабезпечені кредити видаються в межах 50% номінальної вартості акцій, що перебувають у їх власності.
12. Кожний банк розробляє власні положення "Про кредитування".
13. Банк не може надавати кредити на покриття збитків клієнтів, на формування та збільшення статутного фонду клієнта, на внесення клієнтом коштів до бюджету та позабюджетних фондів (за винятком кредитування за поточним рахунком), а також підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство.
Крім того, не надаються кредити підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхування можливих втрат від непостачання товарно-матеріальних цінностей.
Заборонена видача кредитів підприємствам, які мають прострочену заборгованість по раніше отриманих кредитах.
14. Обов'язкове укладання між банком і клієнтом кредитногодоговору.
15. Проведення банком експертизи проекту чи господарської операції, що кредитується, на предмет окупності чи достатності цільових грошових потоків від їх

 
 

Цікаве

Загрузка...