WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

изд.)
Додаток А
Рейтинг оцінки якості кредиту
кате-горія № п/п Назва показнику Бали
А Призначення та сума кредиту
1 Призначення розумне та сума повністю виправдана 20
2 Призначення сумнівне, сума прийнятна 15
3 Призначення непереконливе, сума проблематична 8
В Фінансовий стан претендента на кредит
1 Дуже гарний фінансовий стан , сильний та стабільний приток коштів 40
2 Гарне фінансовестановище, сильний грошовий потік 30
3 Прийнятне фінансове положення, нестійкий грошовий потік 20
4 Невисокий дохід в минулому, слабкий грошовий потік 10
5 Нещодавно багато втратив, грошовий потік слабкий 4
С Застава
1 Не потрібна застава або надається обширна грошова застава 30
2 Значна ліквідна застава 25
3 Достатня застава прийнятної ліквідності 20
4 Достатня застава, але обмеженої ліквідності 15
5 Недостатня застава невисокої якості 8
6 Нема прийнятної застави 2
D Термін та схема погашення
1 Короткотермінове, самоліквідуючеєся, гарне вторинне джерело 30
2 Середньотерміновий, погашення частинами, потужний грошовий потік 25
3 Середньотерміновий, з погашенням одним платежем, довгостроковий з середнім грошовим потоком 20
4 Довготерміновий, погашаємий частинами, невпевненість в надходженнях
12
5 Довготерміновий, призначення сумнівне, вторинних джерел не має 5
E Кредитна інформація на позичальника
1 Чудові відносини в минулому з позичальником 25
2 Гарні кредитні відгуки з надійних джерел 20
3 Обмежені відгуки, нема негативної інформації 15
4 Нема відгуків 9
5 Несприятливі відгуки 0
F Взаємовідносини з позичальником
1 Існують постійні вигідні відносини 10
2 Існують посередні відносини або ніяких 4
3 Банк несе втрати на відносинах з позичальником 2
G Вартість кредиту
1 Вище звичайного для такої якості кредиту 8
2 відповідності до якості кредиту 5
3 Нижче звичайного для такої якості кредиту 0
Додаток В
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР N_________
"__" ________ м. ___________
ВАТ Ощадний банк, ( у подальшому - "Банк" ) в особі___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
________________________________________________________________, який діє на підставі Положення та довіреності N___ від _________200__р., з однієї сторони, і _______________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
рік та місце народження ______________________________________________,
працює_________________________________________________________,
( у подальшому - "Позичальник" ) , з іншої сторони , уклали між собою цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Банк надає Позичальнику з урахуванням його платоспроможності кредит у сумі _______________________________________________ гривень
(сума цифрами та літерами)
на строк ________________ місяців (днів) до _____________________________ (зазначити кінцевий строк погашення кредиту) .
на ________________________________________________________________
( вказати ціль кредиту)
1.2. За користування кредитом встановлюється плата в розмірі ______________ процентів річних.
2. Банк зобов'язується
2.1. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок № ____________ відповідно до правил, що діють у Банку.
2.2. Кредит надавати з позичкового рахунку _______________________________________________________________
(готівкою, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця чи позичальника)
2.3. Проводити нарахування процентів за користування кредитом:
-щомісячно, за поточний календарний місяць;
- останнє нарахування - на дату повного погашення кредиту.
2.4. Консультувати Позичальника з питань виконання цього кредитного Договору
2.5. У разі зміни розміру процентної ставки за користування кредитом повідомити про це Позичальника рекомендованою поштою протягом 5 днів.
3. Позичальник зобов'язується
3.1. Забезпечити своєчасне та повне погашення кредиту та сплату процентів за користування ним у строки, передбачені пп.3.3, 3.4 кредитного Договору чи графіком, який є невід'ємною частиною кредитного Договору.
3.2. З метою своєчасного повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та сплати пені забезпечити виконання цих зобов'язань __________________________________________________________________
(заставою, закладом, іншими зобов'язаннями, номер і дата поданого документа)
Документ, що встановлює забезпечення, є невід'ємним додатком до цього Договору та подається Позичальником Банку одночасно з підписанням цього Договору або протягом _____ днів після підписання Договору.
3.3. Погашення кредиту здійснювати щомісячно рівними частинами в сумі ______________________ гривень, починаючи з "__"_______ 2006_р. ,
(сума цифрами та літерами)
шляхом перерахування з рахунку № ______, відкритого в ___________________________________________________, МФО ________ ,
(найменування банку і його місцезнаходження , назва банку, установи банку)
або внесення готівкою.
3.4. Щомісячно, не пізніше ______числа сплачувати Банку за користування кредитом проценти згідно з пунктом 1.2.
Сплату процентів за користування ним здійснювати __________________________________________________________________
(шляхом утримання із заробітної плати на підставі заяви Позичальника, перерахування з особистого рахунку № _ або внесення готівкою).
3.5. В разі зміни розміру процентів за вкладами в установах ПриватБанку сплачувати за наданим кредитом змінену процентну ставку, про що укладається додаткова угода до цього Договору.
У разі незгоди сплачувати змінену процентну ставку у місячний строк з дня отримання повідомлення погасити достроково заборгованість за отриманим кредитом.
3.6. У випадку порушення строків платежів за кредитом і процентів за користування ним та виникнення простроченої заборгованості сплатити Банку пеню у розмірі ________ за кожний день прострочки платежу.
3.7. Повідомити Банк у 3-денний строк про зміни місця проживання, роботи, прізвища чи імені та інші обставини, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором.
3.8. Заздалегідь Банк (за 10 днів) повідомляти про можливе недовикористання кредиту.
3.9. Відповідати власними коштами і майном по своїх зобов'язаннях, що випливають з умов цього Договору.
4. Банк має право
4.1. Контролювати виконання Позичальником взятих на себе зобов'язань на час всього періоду користування кредитом.
4.2. У разі ненадходження платежів від позичальника у встановлений термін суми непогашених платежів на наступний день перераховувати на рахунок прострочених позичок і звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на заставлене майно або до

 
 

Цікаве

Загрузка...