WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

вимогами чинного законодавства Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
На час відкриття електронний Депозитарій Національного банку України обслуговував лише 14 депонентів, на 01.01.1997 р. на обслуговуванні було 152, а на 01.01.1998 р. - 162 депоненти. Збільшилася й кількість державних облігацій в обліку електронного депозитарію з 8,9 млн. штук на час його відкриття до 90,0 млн. штук.
Завдяки комплексномурозв'язанню завдань автоматизації розрахунків у електронному ре-жимі Національний банк України при проведенні первинного розміщення облігацій внутріш-ньої державної позики запровадив розрахунки на клірингових засадах, у результаті чого обсяг взаємних платежів між Міністерством фінансів України та комерційними банками суттєво зменшився.
Облігації, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, можуть бути предметом укладання й реалізації цивільних правових угод, у тому числі купівлі-продажу на біржовому та позабіржовому ринках (відкритому, вторинному ринку).
Участь у біржових торгах можуть брати депоненти Депозитарію Національного банку та їхні клієнти. Під час продажу облігацій комерційні банки засобами телекомунікаційного зв'язку повинні подавати до Депозитарію Національного банку України депо-розпорядження про блокування облігацій, що виставляються на продаж. У депо-розпорядженнях зазначається код торговельного майданчика, на якому облігації пропонуються до продажу. Програмно-технологічним комплексом ведення депозитарного обліку облігацій ці депо-розпорядження необхідно контролювати з погляду:
ў правильності заповнення реквізитів;
ў не перевищення обсягів продажу облігацій, який зафіксовано на рахунках депонента у вільному обігу;
ў автентифікації депонента і виконання вимог технології захисту інформації від викривлення.
Якщо за результатами контролю дані депо-розпорядження задовольняють ці вимоги, то облігації блокуються в Депозитарії Національного банку за напрямом "заблоковані для продажу на: біржі". Виписка з блокувального рахунку засобами телекомунікаційного зв'язку дається депоненту, а інформація про блокування - біржовій системі, де здійснюються торги облігаціями.
У разі невідповідності заповнення депо-розпоряджень установленим вимогам або немож-ливості розшифрування чи автентифікації депонента операції з блокування облігацій Депо-зитарієм Національного банку не проводяться. Ці депо-розпорядження в автоматизованому ре-жимі повертаються депонентам із поясненням про відмову в проведенні операцій.
Біржовою системою за результатами проведення торгів засобами телекомунікаційного зв'язку до Депозитарію Національного банку України надсилається повідомлення про зміст укладених угод. На підставі цієї інформації облігації, за якими укладено угоди про їхній продаж, блокуються в Депозитарії Національного банку України за напрямком "заблоковані за результатами біржових торгів для наступної оплати". Облігації, за якими не укладено біржових угод, на підставі депо-розпоряджень депонентів розблоковуються і зараховуються на рахунки власників. Виписки про зарахування надаються депонентам.
На наступний день після проведення торгів та після надходження коштів від покупці біржовою системою до Депозитарію Національного банку України надсилається повідомлення про склад угод з облігаціями, що сплачені. На підставі цих даних у депозитарії здійснюється розблокування облігацій за біржовими угодами, що сплачені, і перереєстрація прав власності за ними. За результатами перереєстрації прав власності учасникам угод засобами теле-комунікаційного зв'язку надсилаються виписки з рахунків депозитарного обліку.
Здійснення Національним банком функцій платіжного агента Міністерства фінансів під час погашення облігацій і виплати доходу за ними нерозривно пов'язане з функціонуванням де-позитарію за державними борговими зобов'язаннями. Це зумовлено тим, що кошти за облігаціями переказуються депонентам, зареєстрованим у Депозитарії Національного банку. Платежі здійснюються в такому порядку.
За два робочих дні до сплати доходу (погашення) облігації блокуються на рахунках Де-позитарію Національного банку України за напрямком "заблоковано для сплати доходу та погашення". На підставі даних блокувальних рахунків формується реєстр власників облігацій.
У день проведення платежів, якщо він не збігається зі строком переказування коштів за результатами торгів із розміщення ОВДП, реєстр сплати за депонентами передається операційному управлінню Національного банку України. Воно здійснює платежі на підставі платіжного доручення Державного казначейства та реєстр виплат за депонентами.
Розрахунки з погашення та виплати доходу, які за строками проведення збігаються з плате-жами за результатами торгів з первинного розміщення облігацій, можуть здійснюватися на клірингових засадах. Підставою для проведення цих розрахунків є показники, що характери-зують обсяги платежів між учасниками торгів та Державним казначейством України.
Під час погашення облігацій кошти за облігаціями, що перебувають на блокувальних рахунках відповідно до угод на позабіржовому ринку, не переказуються депонентам, а спрямо-вуються на окремий рахунок Національного банку України до вирішення суперечок за угодами з облігаціями. Переказування цих коштів депонентам здійснюється на підставі письмової згоди учасників договору або за рішенням судових органів.
За результатами погашення облігацій депонентам Депозитарію Національного банку Украї-ни надсилається повідомлення про вилучення з обігу цих цінних паперів.
Як контрольний органу Національний банк України виконує такі функції:
ў встановлює порядок бухгалтерського та депозитарного обліку, розміщення, сплати від-сотків та погашення облігацій в установах банківської системи;
ў здійснює контроль за комерційними банками - учасниками ринку облігацій під час розміщення, обігу та погашення їх;
ў не допускає до участі на ринку державних облігацій комерційні банки у разі порушення ними вимог чинного законодавства;
ў одержує інформацію про результати торгів облігаціями на вторинному ринку, кількість облігацій на рахунках "депо" у депозитарній мережі, рух коштів за облігаціями в установах банківської системи.
З викладеного вище можна зробити висновок, що Національний банк України посідає про-відне місце на ринку державних облігацій, здійснюючи розміщення, депозитарне та розрахун-кове обслуговування обігу і погашення облігацій, а також нагляд за діяльністю учасників ринку. Такі повноваження, насамперед, зумовлені використанням Національним банком облігацій як інструмента регулювання грошового ринку.
Таблиця придбання Національним банком ОВДП на первинному та вторинному ринках 1999-2000 рр., млн.грн.
Придбання ОВДП
Дата
у т. ч. на

 
 

Цікаве

Загрузка...