WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

задовольняються в першу чергу.
2. Неконкурентні заявки задовольняються за середньозваженими цінами, які розраховуються на підставі поданих конкурентних заявок.
3. У разі обмеження обсягу розміщення облігацій:
o неконкурентні заявки мають задовольнятися не в повному обсязі, а пропорційно їхнім обсягам у межах залишку від задоволення конкурентних заявок;
o неконкурентні заявки не мають права брати участі в аукціоні, якщо конкурентними заявками задовольняються у повному обсязі пропозиції щодо розміщення облігацій;
o конкурентні заявки, якщо їх за обсягами та встановленою ціною відсікання задовольнити неможливо, може бути задоволене не в повному обсязі, а пропорційно в межах залишку від задоволення конкурентних заявок за цінами, вищими за визначену Міністерством фінансів ціну відсікання. У цьому разі неконкурентні заявки не беруть участі в аукціоні;
o неконкурентні заявки, що надійшли до Національного банку України раніше, вважаються пріоритетними відносно інших заявок під час проведення продажу облігацій за фіксованими цінами.
4. У разі перевищення попиту над пропозицією (при встановленні обсягу продажу) некон-курентні заявки задовольняються не в повному обсязі, а пропорційно їхнім обсягам у межах залишку від задоволення конкурентних заявок.
На підставі зведеної відомості розподілу облігацій за учасниками торгів і даних депози-тарного обліку на клірингових засадах формуються дані про результати проведення торгів.
Клірингові розрахунки проводяться з урахуванням взаємних грошових зобов'язань між учасниками торгів за придбані облігації, з однієї сторони, та Міністерством фінансів України, з іншої, при сплаті доходу або погашенні облігацій за умови, що строки проведення платежів збігаються.
Національний банк України зобов'язаний надсилати учасникам аукціонів офіційне по-відомлення про результати аукціонів. Це повідомлення містить розрахунок взаємних зобо-в'язань за аукціонами з розміщення облігацій та дані про обсяги сплат, що здійснюються за рахунок державного бюджету.
Для здійснення контролю за розрахунками з державним бюджетом ОПЕРУ Національного банку України подаються:
ў доручення Міністерства фінансів України на задоволення заявок із придбання облігацій;
ў глобальний сертифікат;
ў зведена відомість розподілу облігацій за учасниками торгів;
ў клірингова відомість переказу коштів від учасників ринку, які придбали облігації.
Одночасно засобами телекомунікаційного зв'язку Головному управлінню державного каз-начейства України подається клірингова відомість, що характеризує загальні обсяги платежів від учасників торгів та за рахунок коштів державного бюджету при погашенні або сплаті до-ходу за облігаціями.
Отже, під час розміщення облігацій застосовуються різні схеми:
ў аукціон з обмеженими або необмеженими обсягами продажу;
ў аукціон за попередніми та остаточними заявками й умовами;
ў розміщення державних боргових зобов'язань за фіксованими цінами.
Використання цих схем спрямоване передусім на підвищення ефективності залучення коштів для фінансування потреб державного бюджету з урахуванням ситуації, що складається на ринку державних облігацій та на інших сегментах фінансового ринку.
Реалізуючи функції платіжного агента за облігаціями. Національний банк України конт-ролює надходження коштів від учасників торгів, організовує перерахування коштів до державного бюджету та зарахування на рахунки власників у Депозитарії Національного банку відповідної кількості облігацій, придбаних учасниками торгів.
Отже, механізм проведення торгів облігаціями заснований на чіткому розмежуванні повно-важень Міністерства фінансів України та Національного банку як його генерального агента. Національний банк організовує торги облігаціями та грошові розрахунки за їхніми результа-тами, а Міністерство фінансів визначає цінові умови придбання державних боргових зобов'язань. Механізм торгів базується на договірних засадах, що забезпечує добровільність придбання облігацій та рівність доступу на ринок його учасників.
Виконання Національним банком України функцій депозитарної діяльності передбачає зберігання й обслуговування обігу облігацій на рахунках у цінних паперах, обслуговування операцій Міністерства фінансів України щодо випущених облігацій, а також кліринг і розрахунки за угодами. З метою реалізації цих функцій Національний банк України укладає угоди з Міністерством фінансів про обслуговування емісії ОВДП. а з професійними учасниками фондового ринку (зберігачами) та з фондовими біржами - про здійснення клірингу та розрахунків.
Обслуговування операцій Міністерства фінансів України щодо випущених ОВДП здійснюється Депозитарієм Національного банку України на підставі договору про обслуговування емісії державних цінних паперів. Відповідно до основних умов цього договору Національний банк бере на себе такі зобов'язання:
ў відкриття та ведення рахунку Міністерства фінансів України в цінних паперах, а також окремого рахунку для викуплених ним облігацій;
ў зберігання глобальних сертифікатів. Якими оформляється емісія облігацій;
ў контроль за обсягом емісії облігацій та за кількістю їх в обігу;
ў обслуговування операцій Міністерства фінансів України з випущеними облігаціями (розміщення, викуп, дроблення, консолідація, конвертація, погашення, анулювання);
ў надання виписок про стан рахунку Міністерства фінансів України в цінних паперах та виконання операцій з ними;
ў проведення на клірингових засадах розрахунків з визначення обсягів платежів зі сплати доходу та погашення облігацій;
ў здійснення платежів зі сплати доходу та погашення облігацій за дорученням і за рахунок коштів Міністерства фінансів України.
Ведення рахунків зберігачів ОВДП здійснюється Депозитарієм Національного банку України на підставі депозитарних договорів. Відповідно до основних умов цих договорів Націо-нальний банк України здійснює:
ў відкриття й ведення рахунків зберігачів при розміщенні та обігу ОВДП на біржовому і позабіржовому ринках за принципом "поставка проти платежу";
ў контроль за співвідношенням між кількістю ОВДП, що перебувають у власності збері-гачів та їхніх депонентів, і тією, що пропонується для укладання цивільно-правових угод на вторинному ринку;
ў контроль за депозитарними операціями зберігачів;
ў надання зберігачам виписок про стан їхніх рахунків у цінних паперах та виконання операцій з ними;
ў блокування рахунків зберігачів у цінних паперах;
ў визначення взаємних зобов'язань зберігачів та їхніх клієнтів при виконанні цивільно-правових угод за облігаціями.
Розрахункове обслуговування біржових торгів ОВДП здійснюється Депозитарієм Національного банку України в порядку, визначеному правилами функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів, зареєстрованих згідно з

 
 

Цікаве

Загрузка...