WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

купувати облігації внутрішньої державної позики за рахунок власних коштів і продавати їх на вторинному ринку.
Розміщення державнихоблігацій на первинному ринку державних цінних паперів здій-снюється через комерційні банки, які виконують функції фінансових посередників і проводять операції з придбання облігацій за рахунок мобілізованих ресурсів як вкладення в державні цін-ні папери за дорученням юридичних та фізичних осіб, які є клієнтами комерційних банків. Участь нерезидентів на ринку державних цінних паперів може здійснюватися через уповноважені банки, які за дорученням нерезидентів здійснюють операції з державними облігаціями.
Розміщення облігацій внутрішньої державної позики на первинному ринку організовує і проводить за доручення Міністерства фінансів Національний банк України на основі аукціонів:
" з оголошенням обсягу облігацій, виставлених на продаж;
" без оголошення обсягу облігацій, що пропонуються до продажу;
" з оголошенням (або без оголошення) обсягу реалізації облігацій за фіксованими цінами, що встановилися на попередньому аукціоні.
Аукціон, що проводиться з попереднім оголошенням обсягу облігацій, виставлених на продаж, вважається таким, що відбувся, у разі реалізації 20 % облігацій від їхньої загальної кількості.
Покупцями облігацій на торгах виступають комерційні банки. Вони можуть подавати заяв-ки на придбання облігації на аукціонах за рахунок:
" власних і залучених коштів, за умови дотримання встановлених Національним банком економічних нормативів;
" коштів клієнтів за їхніми дорученнями. Комерційні банки допускаються до участі в аукціонах за умови укладання угоди про депозитарне та інформаційне обслуговування операцій з облігаціями і набуття статусу депонента Депозитарію Національного банку України.
Придбання комерційним банком облігацій за дорученням клієнтів резидентів, а також за рахунок власних і залучених коштів з метою подальшого перепродажу проводиться за умови:
" наявності дозволу уповноваженого органу на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів;
" виконання встановлених економічних нормативів та задовільного фінансового стану;
" надання комерційному банку права на ведення рахунків депозитарного обліку за об-лігаціями, які перебувають у власності його клієнтів;
" наявності угоди з клієнтами на придбання облігацій на аукціоні, що проводиться На-ціональним банком України.
Для обслуговування клієнтів-нерезидентів комерційний банк повинен одержати статус уповноваженого та укласти з Національним банком України угоду про обслуговування операцій нерезидентів на ринку облігацій. В угоді визначаються порядок встановлення банкам можливих обмежень обсягів придбання нерезидентами облігацій, а також умови переведення ОВДП з рахунків у цінних паперах від одного уповноваженого банку до іншого. Копію угоди з нерезидентом про обслуговування його операцій з облігаціями на первинному та вторинному ринках уповноважений банк обов'язково повинен подати на реєстрацію до Національного банку України. На підставі цієї копії кожному нерезиденту присвоюється індивідуальний код клієнта уповноваженого банку за структурою, що встановлена чинними нормативними актами з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами. Не допускається встановлення для одного нерезидента різних за значенням кодів.
Статусу уповноважених банків для обслуговування операцій нерезидентів на ринку об-лігацій можуть набувати тільки ті банки-резиденти, які уклали відповідні угоди з Національ-ним банком України. Уповноважені банки за дорученням нерезидентів можуть здійснювати такі операції:
" придбання облігацій на торгах, що проводяться Національним банком України, і гро-шові розрахунки за їхніми результатами;
" операції з купівлі та продажу облігацій на вторинному ринку;
" депозитарний облік облігацій, що перебувають у власності нерезидентів;
" платежі за облігаціями при погашенні їх та сплаті доходу.
На підставі угоди з уповноваженими банками Національний банк за погодженням з Мініс-терством фінансів України може встановлювати обмеження на обсяги придбання нерезиден-тами облігацій. При визначенні обмежень враховуються потреби Міністерства фінансів у коштах для покриття дефіциту бюджету, розподіл за термінами погашення сум платежів за облігаціями, що придбані нерезидентами на попередніх торгах, тенденції зміни валютного курсу тощо.
Винятково важливе значення має чітке врегулювання операцій комерційних банків на вто-ринному ринку облігацій внутрішньої державної позики. Відповідно до розділу 5 названого Положення комерційні банки, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, є безпосередніми учасниками біржових торгів облігаціями державної позики, які укладають прямі договори з фондовою секцією біржі та Національним банком України про депозитарне обслуговування.
Ведення рахунків у цінних паперах комерційних банків, які не проводять професійної діяльності на ринку ОВДП, здійснюють на договірних засадах зберігачі, що уклали договори про депозитарне обслуговування з Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів.
Розширення кола безпосередніх учасників ринку облігацій пов'язане з виходом на нього торговців цінними паперами, що не належать до установ банківської системи. З метою недо-пущення зловживань на ринку облігацій право безпосереднього виходу на цей ринок слід нада-ти торговцям, які мають найбільш стабільні позиції на фондовому ринку і значний досвід у цій сфері діяльності. Такий відбір здійснюють органи державної виконавчої влади, які безпо-середньо контролюють діяльність торговців цінними паперами. На підставі рішень цих органів Національний банк України може укладати окремі угоди з торговцями цінними паперами щодо надання їм програмно-технологічних засобів участі в торгах облігаціями та ведення депозитарного обліку операцій з ними. Угоду може бути укладено за умови придбання про-грамно-технологічних засобів електронної пошти та подання копії угоди з комерційним банком про розрахункове обслуговування. Відповідно до цієї угоди торговець цінними паперами має право:
" придбати облігації за рахунок власних коштів, а також за дорученням клієнтів рези-дентів;
" відкрити рахунок депозитарного обліку в Депозитарії Національного банку України та окремий грошовий субрахунок у його операційному управлінні;
" одержати програмно-технологічні засоби участі в торгах облігаціями та захисту інфор-мації від несанкціонованого доступу;
" підключити програмно-технологічні засоби електронної пошти до телекомунікаційної мережі Національного банку України.
У торгах облігаціями можна виділити кілька організаційних етапів:
1) підготовчий, пов'язаний зі складанням інформаційного повідомлення про проведення торгів та його поширенням серед учасників ринку;
2) здійснення

 
 

Цікаве

Загрузка...