WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

виробничі й інші приміщення для комплексної перевірки. Кількість і терміни таких перевірок Кредитор, НБУ, ЄБРР визначають самостійно.
Стаття 7. Кредитор має право
7.1. У випадку ненадання Позичальником відповідного забезпечення повернення кредиту протягом семи банківських днів після підписання Сторонами цього Договору - порушувати питання про дострокове розірвання кредитного договору і пред'явити до стягнення наданий кредит.
7.2. У випадку виникнення простроченої заборгованості за кредитом або прострочення по сплаті відсотків по ньому, стягувати пеню відповідно до умов, передбачених у п.6.5. Договори.
7.3. Проводити перевірку на місці забезпечення банківських кредитів, а в разі потреби - і попередню перевірку заставних можливостей Позичальника і третіх осіб, що гарантують повернення кредиту.
7.4. Проводити перевірку цільового використання кредиту на місці в Позичальника. У випадку виявлення нецільового використання кредиту, стягувати з Позичальника штраф у розмірі 25 відсотків від суми коштів, що використовувалися не по цільовому призначенню.
7.5. У випадку порушення п.6.3. цього договору Кредитор має право стягнути з Позичальника штраф, у розмірі 3 % від суми достроково погашеного основного боргу по кредиті.
7.6. Реалізувати прийняті в якості забезпечення по наданому кредиту товарно-матеріальні цінності, включаючи основні засоби, і кошти, отримані від реалізації, направити на погашення заборгованості за кредитом переважно перед іншими кредиторами.
7.7. На основі даних бухгалтерської звітності (місячної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Позичальника, перевіряти забезпеченість і цільове використання кредиту і вносити пропозиції про подальші відношення з Позичальником.
Стаття 8. Позичальник має право
8.1. Порушувати питання про дострокове розірвання даного Договору, цілком повернувши отриманий кредит, включаючи відсотки за його користування і нараховані штрафні санкції, з урахуванням положень дійсного Кредитного Договору, повідомивши про це Кредитора не пізніше, ніж за 7 днів.
Стаття 9. Додаткові зобов'язання
9.1. Позичальник зобов'язаний:
(а) співробітничати на основі довіри з уповноваженою особою Кредитора над реалізацією пакета договорів, що є об'єктом і метою кредитування;
(б) здійснювати свою діяльність із належним старанням і ефективністю, техніко-економічним обгрунтуванням, фінансовими й управлінськими нормативами і практикою;
(в) здійснювати свою діяльність відповідно до чинних законів і правил, обов'язкових для нього, для його операцій і активів, включаючи вимоги банківського нагляду, що здійснює Кредитор, і своєчасно сплачувати податки й обов'язкові платежі, пов'язані з його діяльністю або майном;
(г) продовжувати термін дії ліцензій, дозволів, реєстраційних записів і положень, необхідних у зв'язку з даним Договором, і одержувати або оформляти які-небудь додаткові ліцензії, дозволи, реєстраційні записи або положення, що згодом стануть необхідні;
(д) свідомо використовувати свої права щодо зобов'язань, пов'язаних із виконанням даного Договору;
(е) відразу повідомити Кредитора про виникнення будь-якої подіїї, що яким-небудь чином може негативно вплинути на виконання ним даного Договору, або на його фінансовий стан.
Стаття 10. Термін дії Договору
10.1. Цей договір набирає сили за умови набуття чинності Генеральною кредитною угодою № 08-11/306 від 27.11.2000 р. з моменту підписання його Сторонами і зарахування кредиту або його частини на позичковий рахунок Позичальника і діє до моменту повного погашення Позичальником кредитної заборгованості (кредиту, відсотків за користування, штрафів, пені).
Стаття 11. Додаткові гарантії
11.1. Позичальник відповідає перед Кредитором по зобов'язаннях, що є предметом цього Договору, всім належним йому майном: власними коштами і всіма активами, що належать йому на правах власності, що знаходяться на балансі, незважаючи на терміни, коли і як вони були придбані.
11.2. У випадку несвоєчасного повернення кредиту Позичальником у визначений цим Договором термін, останній відшкодовує Кредитору заподіяні цим збитки в повному обсязі понад неустойку (штрафу, пені), що передбачені даним Договором.
11.3. Крім того, із метою повного забезпечення виконання належним чином цього Договору, поряд з основними видами забезпечення повернення кредиту, можуть укладатися договори-поручительства, що стають невід'ємною частиною даного Договору.
Такі договори про особисте поручительство перед Кредитором є додатковим забезпеченням, що може застосуватися ним при настанні таких умов:
(а) погіршення товарного виду основного забезпечення;
(б) фактична відсутність основного забезпечення на момент виникнення в Банку права звернути стягнення на закладене майно;
(в) по інших причинах, що значно впливають на адекватність забезпечення стосовно кредиторської заборгованості Позичальника.
Стаття 12. Особливі умови
12.1. У випадку зміни кредитної політики внаслідок рішень законодавчої або виконавчої влади, Національного банки України, а також Кредитора - у Договір, за узгодженням із Позичальником, вносяться відповідні зміни в десятиденний термін із моменту введення нових положень. При розбіжностях сторін щодо змін, що вводяться, Кредитор має право порушувати питання про дострокове розірвання даного Договору і пред'являє кредит до повернення.
У випадку відсутності в Позичальника коштів, кредит виноситься на рахунок прострочених кредитів із нарахуванням відсотків і пені відповідно до п.6.5., і п.7.2. Договору.
12.2. Спірні питання по даному Договору, якщо вони не можуть бути розв'язані шляхом переговорів, розглядаються відповідно до чинного законодавства України Арбітражним судом.
12.3. Позичальник зобов'язаний у триденний термін повідомити Кредитора про зміну юридичної і фактичної адреси, номера телефону.
12.4. Питання, що не передбачені даним договором, регулюються чинним цивільним законодавством України, а також положеннями Генеральної кредитної угоди № ______ від ________ р.
12.5. Зміни і доповнення до Договору оформляються додатковими угодами сторін, що є невід'ємною частиною Договору.
12.6. Сторони встановлюють, що Кредитор має право уступити вимогу по поверненню кредиту третій стороні без згоди на те Позичальника, але зобов'язується інформувати його при виникненні такої ситуації в п'ятиденний термін.
Позичальник не має права переуступати борг третій стороні без письмової згоди на це Кредитора.
12.7. Дійсна форма кредитного договору є власністю Банку "Аваль" і не може бути використана без його письмового дозволу.
12.8. Дійсний Кредитний Договір складений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну дію, і є невід'мною частиною Генеральної кредитної угоди № ______ від ______ року, укладеної між Кредитором та Позичальником.
Стаття 13. Юридичні адреси і реквізити сторін
"БАНК" "ПОЗИЧАЛЬНИК"
Акціонерний

 
 

Цікаве

Загрузка...