WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

розроблено програму безперервної підготовки та перепідготовки кадрів, в основу якої покладено планування індивідуальногопрофесійного вдосконалення працівників.
Робота з персоналом вимагає щоденних сконцентрованих дій щодо мотивації персоналу на досягнення поставлених цілей та завдань, кінцева мета яких полягає у тому, щоб кожен працівник був готовий до високопрофесійного виконання службових обов'язків, надання високоякісних послуг клієнтам банку.
Управління банком здійснюють Загальні збори акціонерів, Рада Банку, Правління Банку. Рада і Правління банку керують його діяльністю у межах своїх повноважень, наданих їм Загальними зборами акціонерів і Статутом АППБ "Аваль".
Отже, можливо засвідчити про постійне вдосконалення організаційно-правової оцінки банку "Аваль".
Управління власними і залученими коштами банку
Для проведення найбільш ефективного управління власними і залученими коштами, в банківській діяльності необхідно здійснювати аналіз діяльності банку, що є найважливіших з напрямків економічної роботи. У цьому аспекті велике значення має правильна організація роботи як на макрорівні (тобто в окремому банку), так і на макрорівні (у банківській системі), без здійснення якої Національному банку України важко визначити:
o основні напрями грошово-кредитної політики;
o прогнозовану ситуацію на кредитних ринках країни;
o висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;
o виконання банками встановлених стандартів і нормативів.
Основним об'єктом аналізу є комерційна діяльність кожного окремого банку.
Основа аналізу балансу банку полягає у досягненні оптимізації структури активних і пасивних операцій з метою максимізації прибутку. Аналіз звітності визначає фінансову стабільність і надійність банку, доцільність і перспективи подальшої його діяльності.
Управління діяльністю комерційного банку має включати :
o оцінку стану і результатів діяльності банку за звітний період;
o порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності інших банків;
o узагальнення результатів аналізу і підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих як на покращення діяльності окремого банку, так і на досягнення безпеки функціонування банків.
При оцінці стану і результатів діяльності банку потрібно :
o здійснити аналіз структури активних і пасивних операцій;
o визначити значення показників, які характеризують достатність капіталу і ліквідність балансу банку та виконання нормативів, встановлених Національним банком України;
o провести аналіз прибутковості діяльності банку.
Основним інформаційним джерелом для здійснення аналізу є баланс банку. Баланс - це основний інструмент для проведення аналізу. Він складається з активної і пасивної частини. Активи включають у себе все майно нерухоме і фінансове, яким володіє банк, у тому числі грошову готівку, цінні папери, комп'ютерне обладнання тощо.
Позички, надані банком, також вважаються його активами, оскільки вони є потенційними платежами згідно з укладеними угодами.
Пасиви складаються з усіх зобов'язань банку, крім зобов'язань його власників.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності банків Національний банк України встановлює для всіх комерційних банків обов'язкові економічні нормативи:
o норматив капіталу банку (НІ)
o мінімальний розмір статутного фонду для комерційних банків, які створюються та вже діють (Н2);
o норматив платоспроможності (НЗ);
o нормативи ліквідності банку (Н5, Н6);
o норматив співвідношення високо ліквідних та робочих активів (Н7);
Оціночні показники діяльності:
o достатність капіталу банку (П2);
o максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (П4);
В умовах жорстких антикризових заходів уряду та НБУ для АППБ
"Аваль" було дуже важливим дотримання усіх встановлених економічних показників. Це завдання було виконано з значним резервом, що і показано в таблиці 1.6.
Таблиця 1.6.
Дотримання економічних нормативів
Основні економічні нормативи Фактичне значення Мінімальне значення
Норматив капіталу 633,422 млн. грн. 8 млн. грн.
Норматив платоспроможності 13,58 % 8%
Норматив достатності капіталу 7,52% 4%
Норматив миттєвої ліквідності 41,88% 20%
Норматив загальної ліквідності 104,56% 100%
Норматив співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку
38,76%
20%
Стабільність фінансового стану АППБ "Аваль" характеризують економічні нормативи діяльності. Станом на 01.01.05 р. основні економічні нормативні показники АППБ "Аваль" становили:
Норматив капіталу банку (Н1)
Норматив капіталу банку (Н1)-27,925 млн ЕКЮ; при нормативі - 2 млн ЕКЮ;
Норматив Статутного капіталу банку (Н2)
Норматив Статутного капіталу (Н2) склав 8,64 млн. ЕКЮ, при нормативі - 1 млн. ЕКЮ. Але в АППБ "Аваль" з'явилась позитивна тенденція зростання нормативу платоспроможності з 1.01.03р. до 1.01.04р. він зріс до 13,58%, але з 1.01.2004 до 1.01.2005 він зменшився до показника 8,4%, що лежить в межах нормативу. Як бачимо, банк виконав цей норматив НБУ.
Норматив платоспроможності банку (НЗ)
Норматив платоспроможності банку (НЗ) - співвідношення власних коштів (капіталу) банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику.
Співвідношення власних коштів банку (ВК) і активів (А) визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності. Показник платоспроможності (НЗ) обчислюється за формулою :
Н3 = ( ВК / А ) *100%
Норматив платоспроможності (НЗ) склав - 8,4 %, при нормативі - не нижче 8 %.
Норматив миттєвої ліквідності (Н5) розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (К) до розрахункових (Рп) і поточних зобов'язань (Пр):
Н5 = ( Ккр + К ) / ( Рп + Пр )
Нормативне значення показника Н5 має бути не менше 20%.
Аналіз ліквідності проводиться з метою визначення того, чи спроможний банк відповідати за своїми зобов'язаннями в строки і без втрат.
Норматив загальної ліквідності (Н6) розраховується як співвідношення загальних активів (А) до загальних зобов'язань банку (3):
Н6 = А / З * 100%
Нормативне значення показника Н6 має бути не менше 100%.3а даним показником теж спостерігається позитивна динаміка
Норматив співвідношення (Н7)
Норматив співвідношення високоліквідних та робочих активів (Н7) склав 39 %, при нормативі - не нижче 20
Показник достатності капіталу банку (П2) розраховується як співвідношення власних і залучених коштів банку. Співвідношення власних кошти (ВК) і залучених (ЗК) визначає достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності незалежно від розміру різноманітних ризиків. Цей

 
 

Цікаве

Загрузка...