WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

можна виявити кращий. Крім того, оцінка кожного фактора дає можливість оцінити відносну важливість кожного з них. Як правило, найбільш важливими показниками є: розмір ринку, темпи росту, капіталомісткість ,концентрація конкурентів і клієнтів 30, с.81 .
1.3. Оцінка факторів впливу на формування господарського
портфеля банку
Для такої оцінки необхідно:
ў Виявити фактори, що впливають на банківську стратегію.
ў Провести аналіз їхнього впливу.
Аналіз середовища банку можна здійснювати на мікроекономічному і макроекономічному рівнях. Він дозволяє одержати важливі результати, що стосуються прогнозування майбутнього стану банку і його оточень, а також розробити відповідні стратегії, спрямовані на запобігання можливого впливу несприятливих факторів. При цьому варто мати на увазі, що макроекономічний аналіз у більшій мері відповідає задачам перспективного аналізу.
У процесі аналізу зовнішнього середовища банку виявляються ринкові можливості і небезпеки, що мають місце при поточних умовах, при діючій тепер стратегії, а також виробляються вимоги до зміни стратегії з урахуванням прогнозованого стану середовища.
При виявленні факторів, що впливають на управління господарським портфелем, варто зупинитися на факторах мікросередовища. Серед таких факторів виділяють наступні групи відносин:
ў внутрішньобанківські взаємини;
ў відносини з постачальниками;
ў відносини з посередниками;
ў відносини з конкурентами;
ў відносини з клієнтами;
ў відносини з контактними аудиторіями.
Аналіз впливу факторів мікросередовища важливо підкріпити вивченням факторів макросередовища. До таких факторів відносять:
ў демографічні;
ў науково-технічні або технологічні;
ў політичні;
ў економічні;
ў фактори культурного укладу;
ў природні.
По суті, аналіз вихідного положення ринку зводиться до визначення самого ринку, що обслуговується, вивченню ринково виробничих характеристик, виявленню факторів, що впливають або можуть впливати на стратегію банку, і оцінці ступеню їхнього впливу. Поділ факторів на "позитивні" і "негативні" або відкриваючі ринкові можливості і ринкові небезпеки, що представляють собою, робиться в процесі детального розбору кожного фактора, розглянутого як у рамках мікроекономічного, так і макроекономічного аналізу.
Серед факторів впливу на управління господарським портфелем особливе місце займають відносини з конкурентами. Відносини з конкурентами розглядаються з погляду аналізу основних конкурентів і оцінки конкурентноздатності банку.
Для проведення аналізу основних конкурентів недостатньо обмежуватися лише вивченням поточного стану справ своїх суперників. В оцінці важливий елемент прогнозування на перспективу. Відповідно до цього можна виділити чотири блоки проблем, що повинні розглядатися при аналізі конкурентів:
ў вивчення поточних стратегій конкурентів;
ў аналіз сильних і слабких сторін конкурентів;
ў оцінка факторів зовнішнього середовища, що впливають на конкурентів;
ў аналіз майбутніх цілей і можливих стратегій конкурентів.
Аналіз основних конкурентів ускладнюється в зв'язку з проблемами збору інформації. Достовірна інформація дозволяє якісно вивчити поточні стратегії конкурентів і оцінити їхню сильну і слабку сторони. Два інших етапи аналізу чекають від банківських працівників гарних знань основних тенденцій і кон'юнктури ринку, а також великого досвіду й уміння проводити порівняльний аналіз можливих варіантів дій конкурентів. Для полегшення прогнозування ймовірних стратегій своїх суперників рекомендується відповісти на наступні питання:
1) Які зовнішні фактори створюють конкурентові ринкові можливості, а які можуть викликати ринкові небезпеки?
2) Наскільки сильний вплив цих факторів?
3) Як сильні і слабкі сторони конкурентів співвідносяться з ринковими можливостями і небезпеками?
4) Чи задоволений конкурент поточним положенням справ?
5) До чого, виходячи зі своїх сильних і слабких сторін, ринкових можливостей і небезпек, повинен прагнути конкурент?
6) Як змінюється його стратегія в цьому аспекті?
Для оцінки конкурентноздатності банку необхідно зіставити його положення з положенням основних конкурентів на досліджуваному ринку. Подібне зіставлення здійснюється на підставі наступних критеріїв:
ў Абсолютна частка ринку. Порахувати частку ринку, що обслуговується банком, у загальному розмірі досліджуваного ринку.
ў Відносна частка ринку. Знайти процентне співвідношення розмірів частки ринку, що обслуговується банком, і сукупної частки основних конкурентів.
ў Тенденція частки ринку. Простежити тенденцію частки ринку, що обслуговується банком, за останні п'ять років.
ў Відносна прибутковість. Зіставити відносну прибутковість діяльності банку з аналогічним середнім показником основних конкурентів.
ў Відносна якість послуг. Проаналізувати відносний рівень якості послуг, наданих банком, у зіставленні з аналогічними показниками основних конкурентів. А оскільки про якість продукту може судити тільки споживач, то проводити порівняльну оцінку відносної якості послуг випливає з позицій клієнтури.
ў Відносна вартість послуг. Оцінити відносну вартість послуг банку в порівнянні із середньою вартістю аналогічних послуг головних конкурентів.
ў Поява нових послуг. Визначити частку нових послуг, що з'явилися в арсеналі банку за останні п'ять років, у загальному обсязі його послуг і порівняти її із середнім аналогічним показником основних конкуруючих банків. Чим вище ця частка, тим вище конкурентноздатність банку.
ў Концентрація клієнтів. Підрахувати число клієнтів, на обслуговування яких приходиться 4/5 всього обсягу діяльності банку, і порівняти з аналогічними показниками конкурентів. Чим менше це число, тобто чим менше концентрація клієнтів, тим більше істотний тиск вони можуть робити на банк, що є вкрай небажаним.
ў Відносна капіталомісткість. Знайти співвідношення капіталомісткість діяльності банку й аналогічного показника основних конкурентів. Чим вище капіталомісткість, тим менше можливості і міць банку [20, с.29].
Виходячи з критеріїв оцінки конкурентноздатності, варто спробувати виявити більш конкретні так звані ключові фактори успіху, від яких багато в чому залежить успіх у конкурентній боротьбі.
З проведеного аналізу видна відносна важливість кожного з ключових факторів успіху для прогресивної діяльності на конкретному ринку, а також, відносна сила банку на даному ринку.
Аналізуючи отриману інформацію, можна з достатнім ступенем упевненості зробити висновок про найбільш прийнятні стратегії розвитку, а також оцінити доцільність дій банку на досліджуваному ринку.
1.4. Оцінка факторів оточення
Оцінка і розбір факторів мікроекономічного і макроекономічного порядку, що впливають на стратегію банку, підводить базу для виявлення тих з них, що відкривають перед банком нові ринкові

 
 

Цікаве

Загрузка...