WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть одержати розподіл припустимих стратегій на площині середнє - відхилення. Верхня границя цього розподілу прагне до ефективної границі і являє собою найбільш ефективну стратегію з безлічі припустимих.
Переваги методу:
висока точність оцінки передбачуваної стратегії.
Застосування методу ефективної границі має на увазі багаторазове моделювання, тому він успадковує і всі недоліки методу моделювання:
висока складність практичної реалізації;
високі вимоги до автоматизованої інформаційної системи банку;
необхідність оцінки вірогідності отриманих результатів іншими методами;
неможливість одержання гарантовано оптимального рішення.
Оптимізація структури портфеля методами математичного програмування. Ця група методів заснована на математичних моделях фінансової діяльності банку. Моделі можуть бути різного ступеня складності, і відповідно до їх складності варіюються точності моделей.
Математична модель складається, як правило, з цільової функції і великого числа обмежень цільової функції. Цільова функція повинна відповідати якому-небудь параметрові, значення якого потрібно максимізувати або мінімізувати (наприклад, максимізувати чистий процентний доход банку, мінімізувати ризик процентної ставки). Обмеження цільової функції - виражені в математичному виді обмеження, що накладаються на діяльність банку законодавством, вимогами регулювальнихорганів, необхідністю забезпечення ліквідності, самообмеження (політика банку).
Найбільше часто використовується метод лінійного програмування. Наявне сьогодні програмне забезпечення дозволяє вирішувати навіть на персональних комп'ютерах задачі лінійного математичного програмування дуже великої розмірності (десятки тисяч перемінних і обмежень). Таким чином, складність математичної оптимізації визначається складністю побудови математичної моделі діяльності АКБ "ЕНЕРГОБАНК" і складністю підтримки актуальності математичної моделі. Обчислювальна складність моделі істотної ролі не грає. Математична оптимізація на основі детальної математичної моделі дозволяє точно розрахувати оптимальну структуру зобов'язань і вимог (при заданих обмеженнях на ризик) і схильність банку процентному ризикові при цьому, а тому це самий зроблений і самий складний метод.
Переваги:
можливість обліку всіх складового процентного ризику;
можливість обліку всіх ефектів процентного ризику;
можливість одержання оптимального рішення з урахуванням додаткових вимог (ліквідність, дотримання банківських нормативів).
Недоліки:
висока складність практичної реалізації;
високі вимоги до автоматизованої інформаційної системи банку, повноті і точності наявної інформації;
необхідність оцінки вірогідності отриманих результатів іншими методами.
Організація системи аналізу і контролю процентного ризику, організаційна структура.
Якість системи аналізу і контролю (САК) процентного ризику комерційного банку багато в чому визначається ефективністю її організаційної структури. Органи банківського нагляду різних країн, оцінюючи якість, САК у банках, приділяють особливу увагу якості управління САК і її організаційній структурі. Використовувані в банку методи аналізу й обмеження процентного ризику, як правило, розглядаються в другу чергу.
Положення Національного Банку України "Про організації внутрішнього контролю в банках" побічно висуває визначені вимоги до САК (як складової системи внутрішнього контролю) і надає рекомендації з організації системи контролю. Національний Банк України пропонує проводити контроль на трьох етапах. З урахуванням цих рекомендацій і вимог (але, не обмежуючи ними) можна визначити наступну структуру контролю:
1. Попередній контроль. На цьому етапі створюється система лімітів по складу й обсягам припустимих до використання фінансових інструментів, виробляється чіткий поділ повноважень і відповідальності серед співробітників і підрозділів, визначається порядок оперативного перегляду системи встановлених обмежень, розробляється план оперативних дій у кризовій ситуації.
2. Поточний контроль. Цей етап має на увазі регулярні комплексні і тематичні перевірки САК по наступних факторах: кількісні і якісні значення ризиків, поінформованість управління про схильність ризикові, дотримання лімітів, наявність у банку можливостей оперативного залучення і розміщення ресурсів у кризовій ситуації.
3. Наступний контроль. Етап має на увазі оцінку адекватності САК характерові й обсягам операцій банку, розслідування причин випадків порушення встановлених лімітів, підготовку пропозицій щодо удосконалювання САК.
Виходячи з досвіду банків і рекомендацій консультаційних компаній у рекомендаціях даного дипломного дослідження варто пропонувати як організаційну основу САК розглядати Комісію з управління активами і пасивами (КУАП). Якщо такий орган в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" раніше був відсутній, його необхідно створити. З огляду на ту обставину, що питання контролю за процентним ризиком неможливо розглядати у відриві від питань забезпечення ліквідності, стратегії і тактики залучення і розміщення засобів, КУАП повинна вирішувати всі ці питання в комплексі. У цьому випадку вище управління АКБ "ЕНЕРГОБАНК" повинне спонукувати КУАП приділяти належну увагу ризикові процентної ставки.
У той же час, відповідно до вимог Базельського комітету АКБ "ЕНЕРГОБАНК" повинний мати хоча б одного співробітника, що не беруть участь у прийнятті рішень з питань залучення і розміщення засобів, у чиї обов'язки входить оцінка і контроль ризику. Цей співробітник повинен бути незалежний у достатньому ступені, щоб мати можливість давати об'єктивну оцінку ризику. В організаційній структурі типового середнього українського банку раніше навряд чи можна було знайти посадову особу з такими обов'язками і правами. Тепер відповідно до Положення "Про організації внутрішнього контролю в банках" такою посадовою особою став керівник служби внутрішнього контролю. На нього ж повинна бути покладена функція оперативного управління САК (таблиця 3).
Таблиця 3.
Розподіл функцій в організаційній структурі САК.
Підрозділ або посадова особа Функції, виконувані в рамках САК Кому надає звіт (інформацію)
Голова правління Вище керівництво і контроль Рада директорів, Правління
Заступник Голови правління по фінансам Оперативне рішення питань залучення і розміщення засобів Голова правління, КУАП
Фінансовий контролер (керівник Служби внутрішнього контролю) Оцінка ризику, встановлення сублімитів, оперативне управління САК Голова правління, КУАП
Комісія з управління активами і пасивами Загальне керівництво й узгодження, встановлення лімітів
Аналітичний відділ Створення математичних моделей, розробка і реалізація методів аналізу і контролю, розробка завдань на створення і модифікацію програмного забезпечення, підготовка рекомендацій керівництву Фінансовий контролер, КУАП,

 
 

Цікаве

Загрузка...