WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

залежить від швидкості, якості і рівня автоматизації операцій і послуг. Однієї з першорядних задач є створення єдиної операційно-інформаційної внутрішньобанківської системи, що забезпечить:
ў наявність усієї необхідної інформації;
ў ефективну обробку і використання інформації;
ў удосконалення технологій проведення операцій;
ў ведення бухгалтерського обліку і звітності з урахуванням міжнародних стандартів;
ў ефективне управління банком;
ў контроль і чітке визначення ступеню відповідальності будь-якого співробітника банку.
Підвищення конкурентноздатності банку забезпечить розвиток таких напрямків:
ў розширення електронної платіжної системи АКБ "ЕНЕРГОБАНК";
ў підключення банку до міжнародних платіжних і інформаційних систем;
ў використання інформаційних технологій щодополіпшення якості наданих послуг (оперативність і повнота отримання інформації клієнтом, мінімізація кількості відвідувань банку клієнтом, заміна паперових технологій на безпаперові);
ў розвиток нових видів послуг з використанням останніх досягнень в області інформаційних технологій.
6. Удосконалення організаційної структури і якості персоналу. Організаційна структура банку сучасна і досить ефективна. Високий рівень управління кадрами забезпечують такі програми:
ў формування корпоративної культури і підвищення загальнокультурного рівня персоналу;
ў поліпшення якості персоналу (рівень утворення, компетенція, звички, професіоналізм);
ў програми мотивації роботи;
ў управління чисельністю персоналу.
3. РОЗРОБКА Й ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ АКБ "ЕНЕРГОБАНК"
3.1. Пропозиції по створенню КУПА з метою
удосконалювання управління господарським
портфелем АКБ "Енергобанк"
Стратегія управління пасивами й активами визначає основні задачі, функції, структуру, регламент роботи, обов'язку і права Комітету з управління пасивами й активами (надалі - КУПА) АКБ "ЕНЕРГОБАНК" (надалі - банк).
КУПА створюється відповідно до рішення правління банку і є самостійним колегіальним органом, що підкоряється безпосередньо президентові банку.
У своїй діяльності КУПА керується чинним законодавством України, Законом України "Про банки і банківську діяльність", нормативними документами НБУ, Статутом АКБ "ЕНЕРГОБАНК", рішеннями Правління банку, наказами і розпорядженнями президента банку.
КУПА створюється з метою:
ў управління банківськими ризиками;
ў забезпечення ліквідності балансу банку;
ў забезпечення прибутковості операцій банку.
Задачею комітету є організація комплексної системи управління пасивами й активами банку шляхом:
ў здійснення нагляду за управлінням різними видами ризиків;
ў визначення політики щодо лімітів і нормативів;
ў планування, керівництва і контролю за використанням консолідованих засобів банку;
ў прогнозування зміни ситуацій на ринках, управління капіталом банку.
Склад КУПА повинна затверджуватися президентом банку. В обов'язковому порядку до складу КУПА входять:
1) директор економічного відділу;
2) директор відділу активно-пасивних операцій;
3) директор відділу маркетингу і роботи з клієнтурою;
4) директор відділу по роботі з філіями;
5) директор відділу розрахунків;
6) директор відділу бухгалтерського обліку і звітності;
7) начальник казначейства;
8) начальник управління аналізу і планування;
9) начальник управління кредитування і проектне фінансування;
10) начальник управління об'єднаного ділинга;
11) начальник управління цінними паперами;
12) начальник ОПЕРУ;
13) секретар КУПА.
Головою КУПА є директор економічного відділу. У разі потреби можливо додаткове введення до складу КУПА працівників інших структурних підрозділів банку. Кандидатури нових членів КУПА повинні подаватися головою КУПА на твердження президентові банку.
Визначимо далі стратегічні функції КУПА.
Для рішення поставлених задач на КУПА покладаються наступні функції:
1. Установлення лімітів і нормативів:
1.1. Структури балансу:
ў питома вага кожної групи активів (пасивів) у загальних активах (пасивах).
1.2. Ліквідності:
ў розрив ліквідності за визначеними термінами;
ў норматив поточної ліквідності;
ў норматив резервування притягнутих засобів на кореспондентському рахунку.
1.3. Прибутковості:
ў розміри максимальних ставок залучення по видах (термінам, сумам) ресурсів;
ў розміри мінімальних ставок розміщення по видах (термінам, сумам) активів;
ў мінімально припустимий розмір маржі при здійсненні арбітражних угод.
1.4. Ризиків:
ў країни;
ў регіональних;
ў галузевих;
ў максимального розміру ризику на один позичальника;
ў максимального розміру "великих" кредитних ризиків;
ў максимального розміру бланкового кредитування окремого позичальника;
ў процентних;
ў курсових і інших, на розсуд КУПА.
2. Твердження методик і процедур по управлінню пасивами й активами:
2.1. Розподілу ресурсів по видах активних операцій.
2.2. Визначення прибутковості по кожнім виді активних операцій.
2.3. Визначення собівартості операцій на основі їхніх технологій, бюджету підрозділів, вартості використаних ресурсів і встановлення мінімального рівня прибутковості операцій.
2.4. Управління процентним ризиком.
2.5. Управління курсовим ризиком і іншими, на розсуд КУПА.
3. Прийняття рішень у разі потреби перевищення (порушення) внутрішніх нормативів і лімітів.
Перелік матеріалів, що готуються до засідань КУПА, і осіб, відповідальних за їхню підготовку, визначається окремим регламентом, що затверджує голова КУПА. Усі матеріали, що готуються до засідань КУПА, подаються на ознайомлення членам КУПА за тиждень до проведення засідання.
Засідання КУПА повинні проводитися не рідше одного разу на двох тижнів. За вимогою Правління, президента банку або у випадку виникнення непередбачених обставин, періодичність засідань може змінюватися. Позачергове засідання може призначатися головою КУПА після обґрунтування необхідності проведення додаткового засідання будь-яким членом КУПА.
Засідання КУПА вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини членів комітету. Рішення КУПА приймаються більшістю голосів присутніх. Один член комітету має один голос.
КУПА повинна інформувати про свої рішення підрозділу, яких вони безпосередньо стосуються, у день проведення засідання, на якому приймаються ці рішення. Інформацію варто передавати через членів КУПА, що представляють відділ, до складу якого входять ці підрозділи.
Усі стратегічні рішення, прийняті КУПА, обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами банку. За невиконання рішень КУПА посадові особи банку несуть персональну відповідальність.
Поточний моніторинг виконання рішень, прийнятих на засіданнях КУПА, покладається на

 
 

Цікаве

Загрузка...