WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

операцій і підвищуючи їхню технологічність;
ў підвищувати рентабельність і конкурентноздатність наданих клієнтам послуг;
ў сприяти підвищенню престижу і репутації банку, довіри до нього з боку клієнтів завдяки підвищенню культури обслуговування клієнтів, організації індивідуальної роботи з клієнтами;
ў на підставі досліджень, участі в реалізації планів просування нових банківських продуктів постійно розширювати клієнтурну базу;
ў при взаємодії з іншими підрозділами банку суворо дотримуватися встановленого порядку взаємодії і технологічних схем;
ў надавати методичну і консультаційну допомогу підрозділам банку з питань, що знаходяться в компетенції ОПЕРУ;
ў брати участьу розробці нормативних документів банку, що існують і перспективних планів, загальної стратегії розвитку банку;
ў підвищувати загальноосвітній і професійний рівень співробітників ОПЕРУ, забезпечувати їхню взаємозамінність;
ў дотримуватися трудової дисципліни, підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у колективі;
ў захищати інтереси банку у взаєминах із клієнтурою і третіми особами. Зберігати банківську і комерційну таємницю.
Операційне управління АКБ "ЕНЕРГОБАНК" має право:
" виносити на розгляд керівництва банку пропозиції з питань роботи ОПЕРУ;
" брати участь у розробці внутрішніх нормативних документів банку, планів і програм розвитку банку;
" одержувати від органів управління, комітетів, комісій, структурних підрозділів і посадових осіб банку законодавчі акти, нормативні документи НБУ, внутрішні нормативні документи банку, іншу інформацію, необхідну для виконання обов'язків і функцій ОПЕРУ;
" у встановленому порядку подавати заявки на оснащення робочих місць необхідними для виконання функціональних обов'язків працівників комп'ютерами й оргтехнікою, засобами зв'язку, іншими технічними засобами й устаткуванням;
" підвищувати професійний рівень працівників шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації, участі в семінарах, лекціях, стажуваннях, що проводяться як по лінії НБУ і державних органів, так і по лінії двосторонніх зв'язків банку.
У своїй діяльності для виконання задач і функцій ОПЕРУ безпосередньо взаємодіє з іншими підрозділами банку. Механізм цієї взаємодії приводиться в спеціальних таблицях "Порядок взаємодії зі структурними підрозділами банку". Кожна таблиця має порядковий номер і набирає сили з моменту її твердження. У разі потреби внесення змін і доповнень у раніше затверджену таблицю складається нова таблиця з тим же порядковим номером, що набирає сили з моменту її твердження.
Порядок взаємодії ОПЕРУ з підрозділом банку за рішенням органів управління і посібники банку може регламентуватися також технологічними картами, складеними на основі таблиць, або іншими внутрішніми нормативними документами банку.
У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на ОПЕРУ, співробітники ОПЕРУ залучаються до дисциплінарної відповідальності, відповідно до діючого законодавства України, нормативними актами НБУ, внутрішніми нормативними документами банку.
У випадку заподіяння матеріального збитку банкові з вини співробітників ОПЕРУ вони залучаються до матеріальної і кримінальної відповідальності, відповідно до діючого законодавства України.
2.3. Аналіз особливостей управління господарським портфелем банку
АКБ "ЕНЕРГОБАНК" успішно проводить емісію ощадних сертифікатів. Ощадні сертифікати мають механізм валютного застереження, що дає можливість надійно захистити гроші клієнтів від інфляції. Розмаїтість умов, номіналів, термінів погашення, а також процентних ставок, що котируються щодня, роблять сертифікати АКБ "ЕНЕРГОБАНК" привабливими як для фізичних, так і для юридичних осіб. АКБ "ЕНЕРГОБАНК" надає кредити під заставу власних сертифікатів.
При достроковому погашенні вищевказаних сертифікатів:
1) штраф за дострокове погашення не стягується;
2) відсотки за неповний місяць перебування внеску в банку не виплачуються;
3) клієнтові повертається сума внеску і відсотки, нараховані за кожен повний місяць перебування внеску в банку.
При достроковому погашенні цих сертифікатів:
1) відсотки не нараховуються;
2) клієнтові повертається сума внеску.
Поряд з депозитними й ощадними сертифікатами перспективним методом залучення засобу є емісія фінансових векселів банку.
АКБ "ЕНЕРГОБАНК" проводить емісію фінансових векселів, по яких банк є векселедавцем і платником.
Фінансовий вексель банку є засобом платежу в межах терміну своєї дії і використовується для проведення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності за поставлену продукцію і виконану роботу. Банк емітує фінансові векселі з метою забезпечення потреб клієнтів у збільшенні оборотних коштів і подоланні кризи неплатежів у народному господарстві України. Емісія здійснюється шляхом продажу векселів. Покупцем векселів банку може бути будь-яка юридична особа, незалежно від форми власності і виду діяльності.
Векселі використовуються для проведення банком пасивних операцій і продаються клієнтові за гроші. Банк щодня визначає курси купівлі і продажу цих векселів і складає котирувальну таблицю купівлі і продажу векселів. У цьому випадку підприємство фактично вкладає кошти на депозит, до того ж не вилучаючи їх з господарського обороту.
Для банку використання таких векселів вигідно тим, що мобілізовані завдяки їхній реалізації ресурси не підлягають обов'язковому резервуванню. Для клієнтів же вигода полягає в тому, що, одержуючи такий же підвищений відсоток, як за термінові депозити, вони одержують такий цінний папір, як вексель, у виді додаткової гарантії повернення засобу. Крім того, вексель може бути проданий, закладений і обрахований банком.
Істотна питома вага в пасивах комерційного банку мають вклади до запитання. Вони не розглядаються їхніми власниками як засіб одержання доходу, тому виплачувані банками відсотки по цих внесках, як правило, невисокі. Значення для власників таких внесків має швидкість проведення банком платежів, оскільки основним призначенням вкладів до запитання є використання поміщених на них засобів для розрахунків з постачальниками і підрядчиками за поставлені ними товари і надані послуги.
У цю групу пасивів банку входять розрахункові і поточні рахунки фізичних і юридичних осіб, бюджетні рахунки, карткові рахунки, банки-кореспондентів.
По суб'єктах джерел вкладень усі пасиви комерційного банку можуть бути розділені на засоби вкладників банку - фізичних і юридичних осіб, засобу, притягнуті від банків у формі кредитів національного (центрального) банку і комерційних банків.
Структура пасивів і активів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" представлена в таблицях 1, 2.
Незалежно від джерел засобів і термінів їхнього залучення, основною метою проведення пасивних операцій АКБ "ЕНЕРГОБАНК"" є використання притягнутих засобів для формування активів банку й

 
 

Цікаве

Загрузка...