WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

плаваючими відсотковими ставками, позики, що погашаються, банківські інвестиції з наступаючим терміном погашення, а також платежі за позиками з фіксованими відсотковими ставками, що підлягають погашенню. До відсотково-чутливих пасивів відносять короткотермінові позики, депозитні сертифікати та сертифікати грошового ринку з термінами, що закінчуються, а також прив'язані до плаваючих відсоткових ставок зобов'язання.
Слід додати, що деякі активи та пасиви стають відсотково-чутливими у міру настання терміну їх розміщення чи залучення.
Таким чином, до елементів стратегії управління, що пов'язані з формуванням структури активів і пасивів належать аналіз тенденцій в динаміці окремих груп балансових даних з подальшим прогнозом розвитку структури активів і пасивів банку, збір та обробка інформації про ринкові відсоткові ставки за пасивними та активними операціями в банківській системі й по конкретному регіону. Особливу увагу слід приділяти оцінці чутливості до змін відсоткових ставок, розробці методів управління співвідношенням активів і пасивів, чутливих до зміни рівня відсоткових ставок, методів перевірки різних стратегій управління активами та пасивами.
Формування структури активів і пасивів має безпосереднє відношення до управління банківськими ризиками. Той факт, що банк здійснює одночасно операції із залучення та розміщення коштів, зумовлює наявність додаткових факторів ризику, а також особливого підходу до обмеження їх впливу.
Ризики активно-пасивних операцій пов'язані, перш за все, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат через непередбачену, несприятливу для банку зміну відсоткових ставок, що призводить до скорочення, зведення до нуля чи негативної величини маржі банку. Відсотковий ризик викликається розбіжністю обсягу зобов'язань та вимог банку з фіксованою відсотковою ставкою, що мають однакові терміни виконання.
Банк може управляти своїм відсотковим ризиком, змінюючи тривалість (терміни розміщення та залучення) своїх активів і пасивів, суми відсотково-чутливих активів і пасивів, рівень дохідності з відсотково-чутливих активів, діапазон мінливості відсоткових ставок. Керівництво банку може проводити або агресивну, або захисну, або помірну політику у сфері управління відсотковим ризиком.
Ризик ліквідності пов'язан з неможливістю швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без втрат. Управління ризиком ліквідності у плані активних операцій зводиться до продажу (ліквідації) ліквідних активів, а у плані пасивних операцій - до швидкого залучення нових джерел коштів. Однак, не менш важливим підходом є дотримання певних пропорцій між активами та пасивами.
Управління кредитним ризиком передбачає оцінку та регулювання приросту обсягів позичкової заборгованості та інвестицій, рівня їх диверсифікованості, а також визначення діапазону допустимих коливань відповідних показників, наприклад, відношення резерву на можливі втрати з позик до загальної суми позичкової заборгованості.
Валютний ризик являє собою небезпеку валютних втрат при проведенні зовнішньо-торгівельних, кредитних, валютних операцій, операцій на фондових та товарних біржах унаслідок зміни вартості активів, пасивів та грошових вимог і зобов'язань у зв'язку з коливанням обмінних курсів. Будь-який банк, коли сума його вимог в іноземній валюті перевищує суму його зобов'язань в ній, ризикує понести втрати, якщо курс даної валюти почне знижуватися. Загроза втрат для банку існує також, коли сума його зобов'язань в іноземній валюті перевищує суму його вимог у ній, якщо курс даної валюти почне підвищуватися.
Слід зауважити, що не всі банки підлягають впливу сукупності перерахованих вище ризиків. На підставі оцінок ризикованості кожного клієнта чи окремої сфери діяльності з наступним агрегуванням даних може бути створена ефективна система управління ризиками, головним завданням якої є визначення міри допустимості та виправданості того чи іншого ризику та прийняття оптимального рішення. Розробка систем управління ризиками активно-пасивних операцій дозволяє керівництву банку виявити, локалізувати, виміряти та проконтролювати той чи інший вид ризику і, тим самим, мінімізувати його вплив.
Важливою складовою управління активами та пасивами поряд із необхідністю проведення комплексного структурного аналізу активів та пасивів, розробки методів їх оцінки, визначення поточного рівня та прогнозування банківських ризиків є, на нашу думку, побудова в комерційному банку адекватної організаційної структури, яка забезпечувала б постійну участь вищого керівництва у процесі прийняття рішень у сфері управління активно-пасивними операціями, а також передбачала б жорсткий контроль за виконанням прийнятих рішень.
1.3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БАНКУ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
Організаційна структура конкретного банку повинна бути адекватною колу та обсягам здійснюваних операцій (говорити про економічну доцільність не доводиться, оскільки роботу окремих підрозділів важко оцінити в кількісному вимірі).
Удосконалення організаційної структури має сприяти поліпшенню керованості банком, кращій координації дій підрозділів, загальному підвищенню ефективності роботи. Цього можна досягти двома прямо протилежними способами:
1) збільшення витрат на створення нових підрозділів для виконання додаткових функцій та обсягів роботи (що доцільно насамперед для баків, які розвиваються)?
2) пошуком резервів скорочення витрат - для надмірних систем, які відчувають труднощі з подальшою діяльністю існуючих організаційних структур. Саме через такі проблеми деякі системні банки замість балансових філій створили територіально відокремлені безбалансові відділення.
Ще один вагомий фактор, що впливає на сучасні банківські установи: зі зміною технологічних та економічних параметрів ринку змінюється й структура кадрових потреб банків 69, с.29 . Скорочується штат працівників, вивільнених завдяки комп'ютеризації та автоматизації від виконання рутинних обов'язків, зростає попит на кваліфікованих фахівців з високим рівнем комп'ютерної підготовки. Знанням нових банківських продуктів і технологій - спеціалістів з фінансового, системного аналізу, планування, з операцій із цінними паперами та інвестиціями.
Крім потреби у фахівцях середнього рівня ієрархічної структури, при розробці управлінських рішень стосовно УАП виникає необхідність у керівному органі, який би координував роботу підрозділів, вирішував комплексні проблеми, що входять за межі компетенції окремих підрозділів, мав доступ до необхідної інформації та забезпечував колегіальність рішень. Як свідчить дослідження ці функції виконує Комітет з управління пасивами і активами (КУПА).
КУПА підпорядковується безпосередньо Правлінню банку. Йогоповноваження визначено положенням про КУПА та деталізовано у правилах, положеннях і процедурах, затверджених Правлінням банку. До складу КУПА входять Голова Правління, заступники, які відповідають за управління активно-пасивними операціями, керівники відповідних підрозділів.
Основні завдання КУПА:
визначення стратегії банку,

 
 

Цікаве

Загрузка...