WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами - Реферат

Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами - Реферат

результаті здійснення в Україні операцій купівлі-продажу товарів (робіт, послуг). Постійне представництво страхового (перестрахового) брокера (нерезидента) купує іноземну валюту на суму, отриману ним за надані послуги з перестрахування та визначену у брокерській угоді, укладеній між ним і перестрахувальником (резидентом). Ця сума включає пе-рестрахувальну премію та брокерську винагороду, якщо остання не сплачується цьому брокеру-нерезиденту (його постійному представництву) перестраховиком (нерезидентом);
o нарахованих і зарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;
o залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків і платежів) у разі припинення діяльності на території України, що підтверджується відповідними документами;
б) на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання:
o на оплату праці працівників (нерезидентів);
o виплату коштів на відрядження за кордон;
o представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.
Здійснення інвестицій в Україні з цього виду рахунків не дозволяється.
Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків України здійснюється з рахунка типу "П" з подальшим поверненням коштів і нарахованих відсотків на зазначений рахунок.
Переоформлення та закриття рахунків
Під час реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, перетворення), а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності через зміну його назви, організаційно-правової форми, форми власності рахунок закривається.
У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку подаються рішення про ліквідацію підприємства й нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).
Поточні рахунки закриваються в установах банку:
а) на підставі заяви власника рахунка;
б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;
в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію підприємства;
г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунка.
Установа банку може в порядку, установленому чинним законодавством, закрити поточні рахунки юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, якщо операції за цими рахунками не здійснюються протягом ЗО днів, за ними не обліковуються залишки коштів та умовами договору між банком і його клієнтом не передбачений інший порядок закриття рахунка.
Закриття поточного рахунка за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви.
За наявності коштів на рахунку банк виконує завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання/стягнення коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунка вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.
Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунка є день отримання банком цієї заяви.
У день закриття рахунка банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунка.
Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в установі банку.
Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.
У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка суб'єкта підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунка (включаючи день закриття рахунка) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття рахунка надсилається електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту інформації Національного банку України. Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до установи банку і зберігається на паперовому носії у справі з юридичного оформлення рахунка.
Список використаної літератури
1. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.
2. Банківська енциклопедія / Під ред. А. М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. -328 с.
3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкін та ін. / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.
4. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. - 397 с.
5. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 480 с.
6. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 1998.-448 с.
7. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка; Учеб.-метод, пособие. - К.; МАУП, 1997. - 224 с.
8. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. - М.: СП "Космополис", 1991. -480 с.
9. Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски; Учеб.-метод, пособие. - К.; УФИМБ, 1995. - 16 с.
10. Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних банків; Курс лекцій. - Львів; Центр Європи, 1997. - 276 с.
11. Остапишин Т. П. Основи банківської справи; Курс лекцій. - К: МАУП, 1999.- 112 с.
12. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.; Либра, 1994.- 330 с.
13. Платіжні системи; Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. - К.; Либідь, 1998. -416 с.
14. Попович В. М., Степаненко А. И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика.; Учеб.-практ. пособие. - К; Правові джерела, 1996. - 259 с.
15. Савлук М. I., Мороз А. М., Коряк А. А. Вступ до банківської справи. - К; Лібра, 1998. - 344 с.
16. Усоскин В. М.Современный коммерческий банк; управление и операции. - М.; "Все для вас", 1993. - 320 с.
17. Шевченко Р. І. Банківські операції; Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.; КНЕУ, 2000. - 160 с.
18. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков; российский и зарубежный опыт. - М.; Финансы и статистика, 1993. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...