WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Порядок реєстрації комерційного банку - Реферат

Порядок реєстрації комерційного банку - Реферат

відмови в реєстрації банку кошти, що були акумульовані на поточному рахунку для формування статутного фонду, відповідно до Закону України "Про господарські товариства" повертаються акціонерам (учасникам).
Процедура реєстрації іноземного та спільного банку (створеного з участю національного та іноземного капіталу) має деякі особливості.
По-перше, це значно ширший пакет документів, що подаються до НБУ. Крім перелічених вище, це ще й такі:
o рішення уповноваженого органу іноземного засновника про створення комерційного банку в Україні;
o письмова згода контрольного органу держави,резидентом якої є іноземний засновник (акціонер або учасник), на участь у створенні банку;
o копії установчих документів іноземних засновників;
o копії установчих документів іноземних засновників (учасників);
o витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний засновник (учасник) офіційно зареєстрований;
o висновок аудиторської організації, яка визнана НБУ як така, що має право здійснювати аудиторську перевірку діяльності іноземних засновників;
o повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю своїх комерційних банків, що є засновниками, акціонерами (учасниками) українського банку з участю іноземного капіталу.
Іноземні громадяни, які є засновниками, акціонерами (учасниками) вітчизняного комерційного банку, повинні мати підтвердження своєї платоспроможності одним із першокласних банків, а також рекомендації щонайменше двох юридичних або фізичних осіб з відомою платоспроможністю.
Усі зазначені документи подаються мовою оригіналу з нотаріально засвідченими перекладами українською мовою і мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі й легалізовані в консульських установах України.
По-друге, Національний банк України ставить вищі вимоги до мінімального статутного фонду комерційних банків, що створюються з участю іноземного капіталу, - не менше 5 млн евро, якщо частка іноземного капіталу не перевищує 50 %, і не менше 10 млн евро, якщо його частка досягає 50 % і більше статутного фонду створюваного банку.
По-третє, остаточне рішення про створення банку з участю іноземного капіталу приймає Правління НБУ.
Комерційні банки можуть створювати свої філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва банку є його відособленими підрозділами, розташованими поза межами банку, і функціонують на підставі положень про філію чи представництво. На відміну від представництв, які фінансуються банком і діють від його імені без права виконувати банківські операції, філії виконують усі або деякі його функції. Представництвам відкриваються поточні рахунки в регіональних управліннях НБУ за місцем їх створення, а філії проводять усі операції за субкореспондентськими рахунками.
Філії банку відкриваються за погодженням з РУ НБУ за місцезнаходженням філії на підставі таких документів:
o клопотання комерційного банку про відкриття філії;
o рішення зборів акціонерів (учасників) про відкриття філії;
o положення про філію, затверджене в установленому порядку;
o згоди регіонального управління НБУ за місцезнаходженням головного банку на відкриття філії банку;
o копії статуту банку, зареєстрованого Національним банком України;
o документа, що підтверджує наявність приміщення, в якому буде розташовуватись філія банку;
o копії платіжного документа про внесення плати за реєстрацію філії.
Згода РУ НБУ за місцезнаходженням головного банку на відкриття філії надається за умови відповідності статутного фонду банку встановленим вимогам, наявності вільних коштів фонду виробничого розвитку для створення філії, беззбиткової діяльності протягом півріччя, дотримання економічних нормативів. При цьому допускається відвернення коштів у дебіторську заборгованість за господарськими операціями банку в розмірі, що не перевищує 5 % статутного фонду банку.
Філії банку можуть розташовуватись як у приміщеннях, що є власністю банку, так і в орендованих. Наявність приміщення для розташування банку має бути підтверджена документом про право власності на нього або договором оренди з власником на термін не менше 5 років.
Регіональне управління за місцезнаходженням філії комерційного банку дає згоду на її відкриття за таких умов:
1) наявності приміщення, придатного для розміщення філії;
2) наявності професійно придатних перших керівних осіб філії банку;
3) забезпечення філії кваліфікованими кадрами.
У тижневий термін з моменту вирішення питання про відкриття філії РУ НБУ надсилають Національному банку України положення про філію, повідомляють повну й скорочену назву філії банку, дані про субкореспондентський рахунок, поштову адресу, телефони, прізвища керівника та головного бухгалтера філії.
Представництво комерційного банку відкривається за погодженням з РУ НБУ за місцем розташування представництва на підставі тих самих документів, що й для відкриття філії, до яких додається довіреність керівництву представництва здійснювати представницькі функції від імені комерційного банку відповідно до положення. У тижневий термін після погодження відкриття представництва РУ НБУ надсилають до Національного банку України положення про представництво та повідомляють його назву, відомості про поточний рахунок, поштову адресу, телефони, прізвища представників.
Список використаної літератури:
1. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. - 397 с.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 480 с.
3. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 1998.-448 с.
4. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка; Учеб.-метод, пособие. - К.; МАУП, 1997. - 224 с.
5. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. - М.: СП "Космополис", 1991. -480 с.
6. Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски; Учеб.-метод, пособие. - К.; УФИМБ, 1995. - 16 с.
7. Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних банків; Курс лекцій. - Львів; Центр Європи, 1997. - 276 с.
8. Остапишин Т. П. Основи банківської справи; Курс лекцій. - К: МАУП, 1999.- 112 с.
9. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.; Либра, 1994.- 330 с.
10. Платіжні системи; Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. - К.; Либідь, 1998. -416 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...