WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам і використання коштів за рахунками - Реферат

Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам і використання коштів за рахунками - Реферат

особи;
o перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;
o перерахування на рахунок юридичної особи (резидента) як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;
o перерахування на рахунок юридичної особи (резидента) як реінвестування в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України;
o перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти закошти у грошовій одиниці України з урахуванням відсотків за залишками коштів на рахунку);
o інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Поточний рахунок фізичної особи закривається на підставі його
заяви або в разі смерті та в інших випадках, передбачених договором або чинним законодавством України.
Б) Депозитні рахунки фізичних осіб
Депозитні рахунки в національній валюті України відкриваються:
а) резидентам - громадянам України;
б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;
в) нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;
г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої терміном до одного року або документів, що підтверджують законність їхнього перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка).
У разі відкриття вкладного рахунка фізичними особами (резидентами) у договорі про відкриття вкладного рахунка на підставі відповідного документа податкового органу зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку. Якщо депозитний рахунок відкривається фізичній особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, у договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку у присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою. При цьому власнику рахунка видається вкладний документ. Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред'явника); інший виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору. Фізичній особі (нерезиденту) надається іменна ощадна книжка.
У договорі застережуються: сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення коштів після закінчення цього терміну (виплата готівкою, перерахування на поточний рахунок вкладника тощо); розмір сплати відсотків, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за погодженням сторін.
Відкриття рахунка однією фізичною особою (резидентом) іншій фізичній особі (резиденту) здійснюється за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і укладення угоди з особою, яка відкриває рахунок.
Відкриття рахунка фізичною особою (резидентом) або нерезидентом фізичній особі (нерезиденту) здійснюється за умови подання
паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і укладення угоди між банком та особою, яка відкриває рахунок.
Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним законодавством порядку.
На вкладні рахунки в національній валюті фізичних осіб (нерезидентів) зараховуються:
o готівкові кошти (кошти фізичних осіб - нерезидентів, які проживають в Україні відповідно до відкритої візи терміном до одного року, зараховуються за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України);
o кошти з власного поточного рахунка.
Із вкладних рахунків фізичних осіб (нерезидентів) у разі закінчення терміну договору проводяться операції у грошовій одиниці України (при закритті рахунка):
o виплата готівкових коштів;
o виплата платіжними документами;
o перерахування на власний поточний рахунок.
Список використаної літератури
1. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.
2. Банківська енциклопедія / Під ред. А. М. Мороза. - К.: Ельтон, 1993. -328 с.
3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкін та ін. / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.
4. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. - М.: Экономика, 1994. - 397 с.
5. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 480 с.
6. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. - К.: КНЕУ, 1998.-448 с.
7. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка; Учеб.-метод, пособие. - К.; МАУП, 1997. - 224 с.
8. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. - М.: СП "Космополис", 1991. -480 с.
9. Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски; Учеб.-метод, пособие. - К.; УФИМБ, 1995. - 16 с.
10. Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних банків; Курс лекцій. - Львів; Центр Європи, 1997. - 276 с.
11. Остапишин Т. П. Основи банківської справи; Курс лекцій. - К: МАУП, 1999.- 112 с.
12. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. - К.; Либра, 1994.- 330 с.
13. Платіжні системи; Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. - К.; Либідь, 1998. -416 с.
14. Попович В. М., Степаненко А. И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика.; Учеб.-практ. пособие. - К; Правові джерела, 1996. - 259 с.
15. Савлук М. I., Мороз А. М., Коряк А. А. Вступ до банківської справи. - К; Лібра, 1998. - 344 с.
16. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк; управление и операции. - М.; "Все для вас", 1993. - 320 с.
17. Шевченко Р. І. Банківські операції; Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.; КНЕУ, 2000. - 160 с.
18. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков; российский и зарубежный опыт. - М.; Финансы и статистика, 1993. - 144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...