WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

термінів виконання умов кредитних угод, не надає достовірну інформацію про свою діяльність, не йде на співпрацю з банком;
0
Всього
35%
85%'
Характеристика підприємства та його діяльності
80%
Фінансовий стан (Попередній рейтинг)
34%
Кредитний Рейтинг Клієнта
57%
Таблиця Г.1
Додаток Г Фінансова звітність ТОВ "Декор"
"БАЛАНС" ТОВ "Декор"
Код рядка
_ АКТИВИ
01.02.02
01.03.02
Одиниця виміру:
тис.грн.
тис.грн.
1
2
3
4
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
010
Нематеріальні активи: залишкова вартість
1,4
0,2
011
Нематеріальні активи: первісна вартість
2,7
0,3
012
Нематеріальні активи: знос 1
1,3
0,1
020
Незавершене будівництво
030
Основні засоби: залишкова вартість
157,0
274,1
031
Основні засоби: первісна вартість 1
225,9
351,3
032
Основи засоби:знос
68,9
77,2
040
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
045
Інші довгострокові фінансові інвестиції
050
Довгострокова дебіторська заборгованість
060
Відстрочені податкові платежі
070
Інші необоротні активи
080
Усього за розділом І
158,4
274,3
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
100
Зиробничі запаси
140,0
114,7
ПО
Тварини на вирощуванні і відгодівлі
120
гіезавершене виробництво
130
"отова продукція
73,7
27,7
140
Товари: купівельна вартість
204,7
151,9
150
Векселі одержані
89,0
160
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги/чиста оеалізаційна вартість
161
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуг первісна вартість 1
340,6
277,1
162
Резерв сумнівних боргів 1
Продовження табл. Г.1
1
2
3
4
450
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
460
Відстроченіподаткові зобов'язання
470
Інші довгострокові зобов'язання
480
Усього
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВЯЗАННЯ
500
Короткострокові кредити банків
510
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
520
Векселі видані
530
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
39,8
69,8
540
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів
37,1
31,9
550
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом
в
17,2
19,6
560
Поточні зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів
570
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування
5,7
17,8
580
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці
9,5
40,6
590
Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками
32,3
32,3
600
Поточні зобов"язання за розрахунками розрахунків
610
[нщі поточні зобов'язання
0,5
620
Всього
141,6
212,5
630
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
26,0
26,0
640
їаланс
1032,1
118,2
Таблиця Г.2
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТОВ
Код рядка
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
01.07.01
Одиниця виміру:
тис.грн.
1
2
3
010
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3163,9
015
Податок на додану вартість
356,1
020
Акцизний збір
030
Інші вирахування з доходу
035
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2807,8
040
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг, послуг)
2401,1
050/ 055
Валовий прибуток/збиток
9
406,7
060
Інші операційні доходи
981,1
070
Адміністративні витрати
154,2
080
Витрати на збут
090
Інші операційні витрати
998,4
100/ 105
Фінансові результати від операційної діяльності
235,2
110
Доходи від участі в капіталі
120
[нші фінансові доходи
3,0
130
інші доходи
140
Фінансові витрати
150
Витрати від участі в капіталі
160
нші витрати
4,9
170/ 175
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
233,3
180
Іодаток на прибуток від звичайної діяльності
59,7
190/ 195
Фінансові результати від звичайної діяльності
73,6
Додаток Д
РАСЧЕТ ЛИМИТА ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЙ ПО ОВЕРДРАФТУ
тп" ЙЙЙЙ ЗАЕми>
2. Код ОКПО 18715463___
Расчетная часть.
1. Поступлення на счета за вьічетом "исключений", грн.
за последний месяц 1600257,00
за предпоследний месяц 756604,42
за месяц предьідущий предпоследнему 894300,00
Кп ~ 294570,17
2. Козффициент снижения поступлений Кс ___1____
3. Козффициент финансового состояния й статуса предприятия
Таблица 1
т/- д. т^т-, ОШ*^
Классификация заемщика ТОВ "Декер"
Критерий оценки
Вес
Отметка
Заемщик обслуживается в отделе обслуживания УІР - клиентов
50
Рядовой заемщик, обслуживающийся в банке больше 6 месяцев
40
V
Заемщик не имеет счетов в других банках
15
V
Заемщик не допускает просрочек в платежах по своим обязательствам (кредит, бюджетньїе платежи й т.д.)-
10
V
Заемщик допускает просрочки не более ЗО дней
5
Заемщик, имеющий моментальную ликвидность баланса > = 0,5 (*)
10
V
Отношение перманентного капитала к краткосрочньїм привлеченньїм средствам =>1 (**)
10
V
Додаток Р СХЕМА РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІЙ В КРЕДИТНОМУ ПРОЦЕСІ.
Фронт-офіс
Мідл-офіс
Залучення клієнтів
Бек-офіс
Контроль за кредитними пропозиціями
Попередній розгляд кредитного проекту
Рішення за кредитними пропозиціями
Рішення щодо доцільності подальшої роботи з кредитним проектом
й 'Б.
Підготовка
договору
застави
Підготовка
кредитного
договору
Ведення інформації в автоматизовану систему
обробки даних із подальшим її поновленням
Аналіз кредитоспроможності позичальника, ефективності проекту, визначення ступені кредитного ризику
Підписання договорів
Супроводження кредитного проекту Постійний контроль за виконанням умов кредитного договору позичальником, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним погашенням , сплатою процентів, комісійних, інших платежів; Ведення кредитного файла Підтримка ділових контактів із позичальником Перевірки на місцях позичальника (правильність ведення бух. Обліку, достовірність наданних звітів, хід виконання кредитного проект)', цільове використання кредиту, стан збереження заставного майна тощо)
Щоквартальна оцінка кредитного ризику шляхом аналізу діяльності позичальника за його фін. та бух. звітністю.
Висновок
відповідних
служб
Формування відповідного висновку
Бухгалтерський облік кредитних операцій,
інформаційне
забезпечення процесу
управління кредитною
діяльністю банку
Формування

 
 

Цікаве

Загрузка...