WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

О.М.Дрозд, В.В.Дубічинський, А.С.Д'яков та ін.; За ред. Т.Р.Кияка. - К.:. Вид. Дім
"КМАсаІт.-2-е изд., перер. й доп. - М.: ФининсьІ й статистика, 1995. - 160с. ч
99. Зкономический анализ: ситуации, тести, примерьі, задачи, вьібор опти-мальних решений, финансовое прогнозирование: Учеб. Пособие / Под ред. М.И. Баканова, А,М.- Шеремета. - А/.: ФинансьІ й статистика, 2000. - 656 с.
100. Зкономический анализ деятельности банка / Учебное пособие. - М.: Инфра. -1996.-144с.
Додаток 3
Договір овердрафта №15
м. Коломия
"20" березня 2002 року
Коломийське відділення "Ощадбанку", у подальшому іменується Банк в особі керуючого Мокринчук Д.Д., що діє на підставі Доручення з однієї сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр", надалі Позичальник, в особі Підубний В.І., що діє на підставі з іншого боку, уклали даний договір (надалі-Договір) про нижченаведене .
1. Предмет договору
1.1. Банк, відповідно до положень і умов даного Договору, відкриває Позичальнику овердрафт у гривні (валюта)з лімітом кредитування в розмірі 129129,00 (Сто двадцять дев"ять сто дев"яносто дві на термін з "20" березня 2002р. по "20" квітня 2002р зі сплатою відсотків і комісій згідно умов даного договору.
1.2. Під "овердрафтом" варто розуміти форму кредитування, по якій Банк надає право Позичальнику здійснювати оплату платіжних документів понад залишок засобів на поточному рахунку № 2600610532 в КВ "Ощадбанку" у межах, передбачених п. 1.1. Договору , (у даному договорі поняття "овердрафт", "кредит" сторони розуміють у єдиному значенні як "овердрафт").
2. Умови надання кредиту
2.1. Банк надає Позичальнику кредит на умовах його терміновості, платності і зворотності. Основна сума кредиту повинна бути погашена Позичальником не пізніше 30-го календарного дня з дня виникнення основного боргу, але в будь-якому випадку не пізніше терміну, зазначеного в пункті 1.1.Договору.
Удень виникнення основного боргу по овердрафті вважається день, у який:
o до початку операційного дня клієнт має нульове сальдо по рахунках обліку заборгованості по овердрафті і не має дебетового сальдо по поточному рахунку;
o і після закінчення операційного дня клієнт має дебетове сальдо по рахунках обліку заборгованості поовердрафті і не має дебетового сальдо по поточному рахунку.
2.2. За користування овердрафтом Позичальник сплачує:
o відсотки;
o комісію за встановлення ліміту по овердрафті;
o комісію за проведення платежів за рахунок овердрафта.
2.3.
Таблиця В.2
П
Визначення Кредитного Рейтинга ТОВХорговІІйДЦм_!!СУДОИ
Строк функціонування підприємства
15%
Підприємство функціонує 3 роки і більше.
2
Підприємство функціонує від 1 до 3 років.
1
Підприємство функціонує менше 1 року.
0
Банківські реквізити підприємства
5%
Кредит надається постійному клієнту, який знаходиться на комплексному обслуговуванні в банку понад 1 рік, банківські рахунки ведуться без застережень
2
Кредит надається підприємству, якому відкрито один з рахунків в банку (розрахунковий чи валютний), або позичальник знаходиться на комплексному обслуговуванні в банку незначний час
1
Кредит надається клієнту іншого банку або він переходить на обслуговування до банку на термін користування позичкою. "
0
Розмір середньомісячних оборотів підприємства по всіх рахунках
6%
більше еквіваленту 1 000 000 дол.США
4
від 500 000 дол.США до 1-000 000 дол.США
3
від 200 000 дол.США до 500 000 дол.США
2
від 50 000 дол.США до 200 000 дол.США
1
до 50 000 дол.США
0
Фінансовий результат діяльності підприємства (останній фінансовий рік)
20%
Прибуток після оподаткування більше 0, капітал (1-й розділ пасиву) зростає.
4
Прибуток після оподаткування менше 0, капітал зростає.
3
Прибуток після оподаткування більше 0, капітал зменшується.
2
Прибуток після оподаткування менше 0, капітал зменшується.
1
Капітал підприємства від'ємний на останню звітну дату.
0
Характер руху по рахунках підприємства (в т. ч. в інших банках)
0%
Продовження табл. В.2
Планомірний ріст - об'єм виробництва перевищив 50% виробними потужностей, налагоджені зв"язки з постачальниками та споживачами продукція користується попитом, який зростає.
2
Пік - повністю використовуються виробничі потужності, існує стабільний попит на продукцію, досягнуто високого рівня рентабельності та автоматизації управління діяльністю.
1
Спад - попит на продукцію падає, знижується рентабельність, з'явились кадрові проблеми, порушуються старі зв'язки з партнерами.
0
Попит на продукцію підприємства
1
13%
Підприємство має заявки платоспроможних клієнтів на 100% своєї продукції, підприємство диктує умови продаж споживачам.
2
Існує стабільний на протязі декількох періодів попит на продукцію підприємства, тенденцій до зміни не спостерігається. Наявний портфель заявок на більше ніж 60% продукції підприємства.
л
1
У підприємства є проблеми з реалізацією продукції, наявні: погіршення умов продаж, затоварювання, зупинки виробництва, відмови від ПООПУКШЇ
0
Характер діяльності
10%
Постійний - виробництво та продажі підприємства постійні, не залежать від сезону.
2
Сезонний - виробництво та/або продажі мають сезонний характер.
1
епізодичний - не існує закономірності в продажах підприємства.
0
Оцінка забезпеченості ресурсами
8%
Залагодженні зв'язки з постачальниками, укладено довгострокові договори на придбання сировини і послуг, розроблені та виконуються графіки поставок. Є можливість вибору постачальників.
2
Стабільний ринок купівлі та реалізації сировини і послуг для виробництва, укладено договори на купівлю більше ніж. 60% товарів, сировини.
Укладено частково (менше 60% від потреб), або не укладено договори на придбання товарів, матеріалів, не визначені повністю умови постачання.
І
Потреба в додаткових виробничих потужностях
0%
Продовження табл. В.2
За останні 2 роки були прострочи строком більше ЗО днів або є прострочені кредити в Укрексмібанку чи інших банках.
0
Джерела погашення попередніх кредитів (за останні 2 роки)
3
20%
Для погашення кредитів використовувалися виручка від реалізації продукції, прибуток та інші власні кошти.
3
Окрім прибутку та виручки від реалізації частково залучалися кошти від реалізації активів та позикові кошти.
2
Кредити погашалися в основному за рахунок позикових коштів, реалізації активів, застави.
1
Кредити не погашені, джерел погашення немає.
0
Характеристика підприємства фахівцем, що супроводжував кредит
2
15%
Висока - відкритість підприємства для банку, вчасне виконання умов кредитних угод .
2
Середня - підприємство вчасно виконує умови кредитних угод, однак доступ до інформації про підприємство обмежений і
1
Незадовільна або відсутня. Підприємство допускає порушення

 
 

Цікаве

Загрузка...