WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення - Дипломна робота

С.216.
15. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. - М.: Банки й биржи,
1997. -471с.
16. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. - К. : Ельтон, 1993.
17. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А.М.-К.: Ельтон, 1993.- с. 147
18. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.-К.:КНЕУ, 2000.- 384с.
19.Банковские операции. 4.2. - Учетно-ссудньїе операции й агентские услуги банков: Учебное пособие / Под ред.О.Й. Лаврушина. - М.: ИНФРА-М, 1996. -208с.
20.Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина. - 4.1. М.:
ИНФРА-М, 1995-96с.
21. Банковские учреждения в развивающихся странах. - Т. 11. / Интерпретация финансовьіх отчетов. Крис Дж. Балтроп й Диана МакНотон. Всемирньїй банк. -Вашингтон, 1994.
22.Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина.- М.:Банковский й биржевой научно-конссультационньш центр. 1992. - с.169.
23.Банковское дело: стратегическое руководство.-М.: "Консалтбанкир", 1998-432 с.
24. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия,
планирование. - М.: ИКЦ. "ДИС", 1997. -288с.
25.Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. - К.: Т-во
"Знання",КОО,2000р.-243 с.
26.Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України. - 1998, №12.
27.Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його
врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 1997, №5. 28.Вітлінський В., Пернаковський О. Інтелектуалізована оцінка
кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України.- 1998, №6.
29. Волохов В. "Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій
в кредитному процесі" // "Вісник НБУ" - №1 2002 р. - с.30.
30. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. №100/2000р.-
с. 11.
31.Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. М.І.Савлука. -
К.:"Лі6раМ998.-344с.
32.Галасюк Б.Б., Галасюк Б.Б. Понятия денежньїх потоков й условньїх денежньїх
потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ // - 2000.- С. 17-19. 33.Версаль І. Показники ефективності банківської діяльності. // Фінанси України.
1998. №7.
34. Галасюк В. В., Галасюк В'. В. Оцінка кредитоспроможностіпозичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. - №5. - С. 54-56.
35. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57
36. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия "условньш денежньїй поток 'У/ Финансовьіе риски. - 2000. - МУ. - С. 125-128.
37. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ -
1999.- №2-с. 35.
38.Гриджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. -К.: "Істина", 2001.-256с.
39. Гроші та кредит / За ред. Б.С.Івасіва. Тернопіль: Карт-бланки, - 2000. - с.268;
40. Гроші,та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва - К:. ККЕУ, 1999. -404 с.
41. Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.
42. Гроші, банки та кредит у схемах і коментаріях/ За ред. Б.А.Луціва. - Тернопіль.: Карт-бланки, 2000.-С. 141.
43.Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник / За ред. Б.Л.Луціва.-Тернопіль: Карт-бланш,2000.-225 с.
44. Заруба О. Вдосконалення кредитної політики в комерційних банках. //Банківська справа. - 1996.-№ 1
45. Заруба О. Фінансовий менеджмент в банках. - К., 1997.
46. Зимовець В. Сукупний банківський кредит та дисконтна ставка в перехідній економіці. // Економіка України. - 1998, №7.
47. Иванов В.М. Деньги й кредит -К.: МЛУП, 1999.- с.12
48. Иванов Д. Л. Международньїй банковский бизнес. - М, 1994. Коган М. Л. Предприятие - клиент банка. М.: Аркаюр, 1994.
49.Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ фннансових отчетов (на основе СААР). Учебник - М.: ИНФРА-М. 1999. - 448с.
50.Ковалев В.В.. Финансовий анализ: Управление капиталом. - м.: ФинансьІ й статистика, 1995-432 с.
51. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / За ред. В.В.Вітлінського - К.: Т-во "Знання",КОО,2000.-251 с.
52.Кредитування: теорія і практика: Навч. посів. - К.:.Т-во "Знання", КОО, 2000 -215с. (Вища освіта XXI століття).
53.Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник .-К.: Т-во "Знання",КОО,2000.-215 с.
54. Лексис В. Кредит й банки. - М.: Перспектива, 1994. - 118с.
55.Львов В.С., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческого банка. -М.: Издательство агенства "Яхтсмен", 1996. - 144с.
56. Панова Г.С. Кредитная политика комерческого банка. - М., 1997. - 644с.
57. Маркова О.М. й др. Комерческие банки й их операции: Учебн. Пос./ О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. - м.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1995 -288с.
58. Матвієнко В. Держава і банки - К: Демократична Україна, 1996. - 159с.
59.Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий й населення. - К.: Національная академия управлення, 1996-278с.
60. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ, за ред. С.Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. -736с.
61 .Мзтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ.
- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. -663с.
62. Олексієнко М. Д. Банківські гарант та поручительства // Фінанси України, №
772000р.-с. 112.
63.Ольшаньїй А.Й. Банковское кредитование: Российский й зарубежньїй опьіт:
Предоставление кредита, обеспечение возврата, предупреждение поступлений.
64. Операції комерційних банків: Курс лекцій. - Львів Центр Європи, 1997. - 280 с.
65. Опорний конспект лекцій семінару №4 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності для співробітників служби банківського нагляду НБУ. - Одеса, 1997.
66. Основи банківської справи / Під ред. Л.М. Мороза. К.: Лібрп. 1994. - с.62
67. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М., 1997.-464с.
68. Полфреман Д., Форд Ф. ОсновьІ банковского дела.-М.ИНФРА - М, 1996. - 622с.
69.Поляков 'В.П., Московкина Л.А. ОсновьІ денежного обращения й кредита: Учебное пособие - 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 1997 - 192 с.
70.Потійко Ю. Ще раз про кредит/ Вісник НБУ - 2000.- №12 - с.4.
71.Пуховкіна М.Ф., Клименко В.В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ, №5/1999 р.-с.37
72.Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовьіх услуг. Пер. с
англ. - М. Дело, 1997.- 768с.
73.Савченко Г. Кредитування у формі овердрафт // Банківська справа -2000.-№5-с.56.
74. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. -М.1994-947с.
75. Словарь-справочник финансового менеджера. - К.: "Ника-Центр", 1998. - 480 с. (Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вьіп. 1).
76.Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. /

 
 

Цікаве

Загрузка...