WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

______________________________________ гривень.
( цифрами і літерами )
Майно передається Заставодавцем у володіння Заставодержателя
__________________________________________________________________
(вказати: для подальшої реалізації чи на відповідальне зберігання)
Заставодержатель Заставодавець
_______________ _________________
(підпис) (підпис)
Додаток 2.15
В І Д О М О С Т І
з особового рахунку індивідуального позичальника
Позичальник_______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса____________________________________________________________
Найменування установи Ощадного банку N_____________________ __________________________________________________________________
За кредитним договором № _____від "____" _________ 199 р. підлягають стягненню на користь _______________________________________________
(найменування установи Ощадного банку та номер)
прострочені платежі.
Строк платежів Сума платежів Разом
простроченого боргу проценти з основного боргу проценти за прострочені платежі
1 2 3 4 5
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( сума літерами )
з нарахуванням процентів з суми_____________________________ гривень.
з_____________процентів за кожний день прострочки з ________________ по день сплати.
Головний бухгалтер (підпис)
"____"_________________ 199 р.
`Додаток 2.16
З А Я В А (зразок) до народного суду
про розшук позичальника
№_____________ " "_____________ 199 р.
Найменування установи Ощадного банку____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження установи Ощадного банку____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Найменування суду ______________________________________________
на підставі статті 97 ЦПК України просить суд внести ухвалу про розшук громадянина (ки)____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
через органи внутрішніх справ, оскільки місце проживання боржника невідоме.
Громадянин(громадянка)____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
зник (ла), не сплативши заборгованості за кредитом та процентами за користування ним , виданим Ощадним банком України на_____________ __________________________________________________________________
(призначення кредиту)
Загальна сума залишку заборгованості____________________________ _____________________________________________________________грн.
(сума цифрами і літерами)
На стягнення вказаної заборгованості є ____________________________
( рішення суду, виконавчий лист
___________________________________, виконавчий напис) виданий судом у справі N ________________________________________________________
нотаріальної контори, виконавчого комітету________________________ ___________________________________________ Ради народних депутатів.
При цьому повідомляємо відомості про боржника:
N п|п Перелік відомостей
На підставі яких документів чи джерел встановлені ці відомості. При посиланні на паспорт вказати серію, номер, ким і коли виданий, а на інший документ - його номер, дату, ким виданий
1. Прізвище
2. Ім'я
3. По-батькові
4. Рік народження
5. Місце народження
6. Адреса останнього місця проживання
7. Останнє місце роботи
8. Коли вибув (число, місяць, рік)
9. Інші відомості про розшукуваного (ну)
__________________________________________________________________
М. п.
Керівник установи
Ощадного банку України ___________________________
(підпис)
Примітка: по рядку 9 вказуються відомості, які можуть полегшити пошук, якщо вони відомі банку. Наприклад, відомості про родичів і знайомих розшукуваного, де і на яких видах обліку перебував розшукуваний (військовому, господарчому в органах соціального забезпечення, лікувальних закладах та ін.) , та інші відомості.
Додаток 2.17
ЖУРНАЛ
реєстрації кредитних договорів
№ п/п Дата
та № Договору П.І.Б пози
чаль-ника Пред-мет дого- вору (на
які цілі) Су-
ма дого вору Про- цент-на став-ка Форма надан-
ня креди-
ту (готів-кою, р/че-ком, перера-хуван-ням) , дата Дата та і строк про-лон-гації Да-та погашен-ня кре-ди-
ту Фор-
ма забезпечення креди-тного зобов`-язання При-мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Додаток 2.18
Доходи та витрати позичальника (сім'ї)

п/п Доходи Пози-чаль-ник
Інший член сім'ї
(поручи-тель) Витрати Пози-чальник Інший член сім'ї (пору-читель)
1 2 3 4 5 6 7
1 Заробітна плата Прибутковий податок
2 Доходи від заощаджень та цінних паперів Аліменти
3 Інші доходи (зазначити конкретно) Щомісячні платежі по раніше одержаних позичках
4 Платежі за товари, придбані в розстрочку
5 Комунальні платежі
6 Щомісячні платежі по страхуванню
7 Інші витрати
(плата за навчання, дит.садок та ін.)
8 Разом доходів Разом
витрат
9* Всього доходів (ряд.8 кол.3+4) Всього витрат
(ряд.8 кол 6+7)
*) використовується при визначенні Кпс
Додаток 2.19
Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника.

п/п Назва показника Ваго-мість Розрахун-кове значення показника Значення показника з урахуванням вагомості
(гр.4*гр3)
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт платоспромо-жності позичальника (Кпп) 8
2 Коефіцієнт платоспромо-жності сім'ї (Кпс) 7
3 Вік позичальника (ВП) 1
4 Наявність власної неру- хомості (ВН) 1
5 Наявність постійної
роботи (ПР) 1
6 Безперервний стаж роботи (БС) 1
7 Погашення кредитів у минулому (ПМ) 1
Додаток 2.20
Рейтингова шкала для визначення класу позичальника
Значення показника Клас
Понад 30 А
Від 25 до 30 Б
Від 20 до 25 В
Від 15 до 20 Г
Менше 15 Д

 
 

Цікаве

Загрузка...