WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

реалізацію предмета закладу у разі не виконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199__р.
Реалізація предмета застави здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про заставу";
9.3. Розірвати в односторонньому порядку цей договір в разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави.
9.4. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів недостатньо для погашення боргу і процентів за кредитом.
9.5. Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета закладу не з вини Заставодержателя, він має право вимагати заміни предмета закладу, а при відмові Заставодавця виконати цю вимогу, достроково звернувши стягнення на предмет закладу , або задовольнити свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.
10. Заставодержатель зобов'язаний:
10.1. Вживати заходів, необхідних для збереження Майна.
10.2. Належним чином зберігати предмет застави.
10.4. Терміново повідомляти Заставодавця про виникнення загрози втрати або пошкодження предмета застави.
10.5. Повернути предмет закладу Заставодавцю протягом _____ днів після виконання забезпеченого закладом зобов'язання відповідно до п.1 цього Договору.
11. Заставодавець зобов'язаний:
11.1. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на заставлене майно та його реалізацєю.
Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.
11.2. Сплачувати податки та збори, що пов'язані з володінням заставленого Майна.
11.3. Замінити протягом ______ днів Майно, передане у заклад, у разі виникнення причин, зазначених в п.9.5 цього Договору.
11.4. Не розпоряджатись (не відчужувати, не заставляти) Майно, передане в заклад Заставодержателю.
11.5. Передати Заставодержателю такі документи:
а) що підтверджують право власності на майно, передбачене п.3 цього Договору;
* б) установчі документи, свідоцтво про реєстрацію та нотаріально посвідчені примірники підписів своїх службових осіб (застосовується для майнових поручителів - юридичних осіб) ;
в) договір страхування та копії інших документів, що посвідчують страхування закладеного Майна.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв'язку з цим збитки.
13. За невиконання чи неналежне виконання п._____, п._____, ... цього Договору Заставодавець сплачує накористь Заставодержателя штраф у розмірі _______________________ .
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
13. Цей Договір набирає чинності з дня передачі Майна Заставодержателю.
14. Цей Договір припиняє дію після виконання умов кредитного Договору і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України "Про заставу".
ІНШІ УМОВИ
15. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
16. Суперечки, що виникли в процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.
19. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:
20. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюється шляхом укладання додаткових угод між сторонами.
21. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.
22.З усіх питань , що не врегульовані Договором, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.
23. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу , - по одному Заставодержателю та Заставодавцю.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ (для юридичних осіб) СТОРІН
Заставодержатель Заставодавець
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
______________________________ ___________________________
( підпис ) ( підпис )
М. п. * М.п. (для юридичної особи)
Заставодержатель Заставодавець
П Е Р Е Л І К
можливих додатків до Договору застави
1. Копія кредитного Договору N_____від "____"________199__р. між Заставодавцем та Заставодержателем.
2. Довідка відповідного органу державної влади про те, що предмет застави не внесено у Державний реєстр національної культурної спадщини.
3. Документ про вартісну оцінку предмета застави.
4. Копія страхового Договору на майно, що прийнято під заставу.
5. Копія документа, що підтверджує право власності Заставодавця на майно, прийняте під заставу (свідоцтво видане нотаріальною конторою, бюро технічної експертизи, договір купівлі-продажу майна та інші документи).
6. Довідка нотаріальної контори чи іншого органу про те, що предмет застави не знаходиться під арештом.
7. Опис майна, що передається в заставу.
Перелік може включати також і інші документи.
Додаток 2.6
Заповнюється
Позичальником
АНКЕТА
індивідуального позичальника
Позичальник підтверджує достовірність усіх нижченаведених відомостей та відповідно до умов кредитного Договору та чинного законодавства України несе відповідальність за їх достовірність.
1. Позичальник ________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________
(рік і місце народження)
який проживає за адресою _________________________________________
телефон N____________
2. Паспорт: серія ___________ номер ____________ виданий _____________
3. Ідентифікаційний код платника податку _______________________________
4. Місце роботи ___________________________________________________
(найменування підприємства)
__________________________________________________________________
(ким працює і з якого року)
__________________________________________________________________
службовий телефон N ____________
5.Найменування банку, в якому

 
 

Цікаве

Загрузка...