WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні (на матеріалах Ощадного банку України) - Дипломна робота

___________________гривень.
Заставодержателем відкрито картку застави № _______________________
(Основні положення, які повинні знайти відображення при складанні цього пункту Договору:
опис майна;
оцінка майна;
місцезнаходження майна;
невіддільні плоди майна (застава майна може включати і відокремлені плоди - у випадках, межах та порядку, передбачених законом чи договором.
3. Майно є власністю Заставодавця згідно з __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вказуються документи, що засвідчують право власності на Майно, що передається у заставу)
ПРИКЛАД:
Квартира є власністю Заставодавця згідно з __________________, що зареєстрований у _______________________________________________
міському бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером ____________________ .
4. Заставодавець заявляє, що:
4.1. На підставах, передбачених законами України, він має право відчужувати Майно.
4.2. На підставах, передбачених законодавчими актами України , на Майно може бути звернене стягнення.
4.3. На даний час Майно нікому не продано, не подаровано, не здано в оренду, під забороною (арештом) не перебуває.
4.4. Майно не підлягає вилученню і вільне від зобов`язань, крім тих, що передбачені цим Договором.
4.5. До Заставодавця не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові позови, пов'язані з вилученням Майна.
4.6. На Майно не оформлено генеральне доручення третій особі щодо його володіння з правом продажу.
4.7. Предмет застави не є суб'єктом судового спору.
4.8. Майно не занесене і не підлягає занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.
4.9. Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.
5. На строк дії Договору заставлене Майно залишається у володінні (користуванні) Заставодавця.
СТРОК І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ
6. Зобов'язання, що забезпечено заставою, вважається виконаним, якщо наявне погашення кредиту в сумі_______________________________
_____________________________________________________________ ,
(сума цифрами та літерами)
проценти та витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань кредитного Договору N ______ від "_____" _____________199__р. , сплачені.
7. Заставодержатель одержує право стягнення боргу за кредитним договором, зазначеним в п.1 цього Договору , за рахунок Майна у випадку, якщо зобов'язання за цим кредитним договором , що забезпечені заставою відповідно до цього Договору, не будуть виконані в строки, передбачені вищевказаним кредитним договором.
8. У разі часткового виконання зобов'язань Заставодавцем застава зберігається у початковому обсязі.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9. Заставодержатель має право:
9.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан і умови збереження заставленого майна.
9.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження майна.
9.3. Придбавати заставлене Майно у власність.
9.4. Звернути стягнення на майно, що прийнято під заставу, до настання строку погашення кредиту в разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання і експлуатації предмета застави.
9.5. Здійснити за рішенням судових чи нотарiальних органів реалізацію предмета застави у разіневиконання позичальником в установлений строк умов кредитного Договору N _____ від "____ " __________199_р.
Реалізація предмета застави здійснюється в порядку , встановленому Законом України "Про заставу" .
9.6. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір в разі порушення Заставодавцем умов його виконання. При цьому Заставодержатель повинен у 10-денний строк в письмовій формі повідомити про це Заставодавця і здійснити відповідно до встановленого законом порядку відчуження предмета застави.
9.7. Пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна Заставодавця, якщо вирученої від реалізації предмета застави суми коштів недостатньо для погашення боргу і сплати процентів за кредитом.
10. Заставодавець має право:
10.1. Володіти та користуватися предметом застави відповідно до його призначення.
10.2. Лише при наявності письмової згоди Заставодержателя передавати майно в оренду.
11. Заставодавець зобов'язаний:
11.1. Сповіщати Заставодержателя про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у п.п.2 та 3 цього Договору не пізніше ______________ з часу, коли ці зміни сталися.
11.2. Вживати заходів, необхідних для збереження майна, включаючи проведення в разі необхідності поточного та капітального ремонту в термін: _____________________________________ .
11.3. Здійснити страхування предмета застави за свій рахунок на суму не менше від суми одержаного кредиту з урахуванням процентів та витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на заставлене Майно та його реалізацєю. Страхування предмета застави здійснюється за оцінкою його вартості, що була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.
11.4. Здійснити заміну предмета застави протягом ___ днів у випадку, якщо заставлене майно було знищене або пошкоджене. За відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої претензії за рахунок сум страхового відшкодування.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв'язку з цим збитки.
13. За невиконання чи неналежне виконання п.____, п. ____, ... Заставодавець сплачує на користь Заставодержателя штраф у розмірі _________________________________________________________________
(Умова про неустойку (штраф, пеню) повинна бути включена до Договору. Розмір неустойки визначається сторонами Договору).
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
14. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.
15. Цей Договір припиніє дію після повного виконання зобов'язань за кредитним договором, передбаченим п.1 цього Договору, і у випадках, передбачених статтями 28 та 29 Закону України "Про заставу".
ІНШІ УМОВИ
16. Одностороння відмова Заставодавця від умов цього Договору не дозволяється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
17. Заставодавцю не дозволяється перезастава Майна. На підставі нотаріального посвідчення Договору державна нотаріальна контора накладає заборону на відчуження предмета застави та його повторну заставу.
18. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування заставленого Майна несе його власник.
19. Суперечності, що виникають у процесі виконання Договору і не урегульовані цим Договором, розв'язуються відповідно до чинного законодавства України.
20. Додатки (_____) є невід'ємною частиною цього Договору:
21. Доповнення Договору та зміна окремих його положень здійснюються шляхом оформлення додаткових угод

 
 

Цікаве

Загрузка...